Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Kto może zostać Reprezentantem, Osobą Upoważnioną przy subkoncie?

 

 

Kim jest Reprezentant?

 

Jest to osoba, która działa w imieniu Beneficjenta i go reprezentuje. Może to być rodzic (jeśli Beneficjent jest niepełnoletni), opiekun prawny (na podstawie decyzji sądu lub aktu notarialnego) lub każda osoba upoważniona pisemnie przez Beneficjenta do reprezentowania.

Reprezentant może założyć subkonto, w dwu pierwszych wymienionych wyżej przypadkach podpisać dokumenty (Porozumienie i Regulamin), składać wnioski o dofinansowanie, rozwiązać Porozumienie i podejmować wszystkie decyzje związane z prowadzeniem subkonta. Reprezentant powinien być wskazany w podpisanym przez Beneficjenta Porozumieniu o subkoncie lub posiadać pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta. Reprezentant posiada takie same prawa do decydowania w sprawie subkonta co Podopieczny Fundacji. Przy subkoncie może być wyznaczony tylko jeden Reprezentant.

 

Kim jest Osoba Upoważniona?

 

Jest to dodatkowa osoba wskazana w Porozumieniu o subkoncie, która w wyznaczonym zakresie może działać w sprawach związanych z subkontem. Wskazanie osoby upoważnionej nie jest obowiązkowe. W ramach subkonta Osoba Upoważniona może być uprawniona przez Podopiecznego do:

  1. uzyskiwania informacji o operacjach i stanie subkonta,
  2. podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie.

Podopieczny może wskazać w dowolnym momencie nowego Reprezentanta lub dodatkową Osobę Upoważnioną, nawet po założeniu subkonta. Jeżeli Podopieczny Fundacji chce upoważnić kolejne osoby, może to zrobić, wypełniając druk Upoważnienia. Na mocy tego druku można wskazać również nowego Reprezentanta.

Druk Upoważnienia do subkonta jest dostępny po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji Avalon w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Można go również uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z biurem Fundacji. Druk Upoważnienia musi być podpisany przez Podopiecznego Fundacji lub wskazanego Reprezentanta.

 

W momencie gdy subkonto jest zakładane dla osoby pełnoletniej, świadomej swoich decyzji, jednak stan zdrowia uniemożliwia podpisanie dokumentów samodzielnie, dokument może być podpisany tuszowym odciskiem palca Podopiecznego z wpisanym obok jego imieniem i nazwiskiem. Podpis taki powinien być złożony w obecności osoby poświadczającej i potwierdzony także jej podpisem. Taka sama zasada dotyczy podpisania druku Upoważnienia czy Wniosku o dofinansowanie.

 

Po wypełnieniu i podpisaniu druku Upoważnienia należy przesłać oryginał dokumentu pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji Avalon. Dokument może zostać również zeskanowany i przesłany mailowo na adres [email protected].

Wskazanie Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej przy subkoncie w Fundacji Avalon może odbyć się także na podstawie wiadomości mailowej, w treści której zostaną wpisane wszystkie niezbędne dane zawarte na druku Upoważnienia dotyczące wskazywanego Reprezentanta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) lub Osoby Upoważnionej (imię i nazwisko, wybrane zakresy upoważnienia). Należy pamiętać, aby w treści wiadomości mailowej przepisane zostało oświadczenie:

Beneficjent/Reprezentant oświadcza, że uzyskał zgodę od wskazanych w Upoważnieniu osób na przekazanie ich danych do Fundacji w celu realizacji umowy.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!