Przejdź do głównej zawartości

Deklaracja dostępności

AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fundacjaavalon.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Przy wszystkich materiałach multimedialnych znajdują się napisy, jednak nie są to napisy rozszerzone dla niesłyszących oraz brakuje audiodeskrypcji dla niewidomych. Część danych publikowanych, w portalu Fundacji Avalon pochodzą od podmiotów zewnętrznych, dlatego też zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie leży w gestii fundacji.

Lista niezgodności, ale też ułatwień została zamieszczona poniżej.

Ułatwienia i Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-EyesJAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Serwis również nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • Kontrast minimalny elementów na poziomie co najmniej 3,5:1
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Treści niedostępne

 • 2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu
 • 2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie
 • 2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków
 • 2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony
 • 2.5.2 – Anulowanie kliknięcia
 • 3.1.2 – Język części 
 • Inne:
  • Brak Mapy strony

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Avalon.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
 • Adres: Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 535 513 584

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Po lewej stronie przed wejściem jest podjazd dla osób poruszających się na wózku.
  Przed wejściem jest oznakowany przycisk otwierający automatycznie drzwi ułatwiający wejście i wyjście dla osób z niepełnosprawnością.
  Do budynku można wejść także przez drzwi obrotowe, przy nich jest dostępny przycisk spowalniający obracanie się drzwi, może być to pomocne dla osób poruszających się o kulach.
  Fundacja mieści się na parterze, od razu po lewej stronie od wejścia. Przed samymi drzwiami do Fundacji jest oznakowany przycisk otwierający automatyczne drzwi.
 • Fundacja mieści się na parterze, nie posiada schodów ani wind. Korytarze są szerokie tak aby dwie osoby na wózkach mogły swobodnie się wyminąć.
 • Ułatwieniem jest podjazd przed budynkiem oraz dostosowane duże toalety z prysznicem. Takie toalety dla Podopiecznych są dwie.
 • Na parking można wjechać środkowym szlabanem, wystarczy wybrać 50a i poinformować że przyjeżdża się do Fundacji Avalon. Po prawej stronie jest dostępnych 8 miejsc parkingowych dla Podopiecznych Fundacji.
 • Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 • W Fundacji nie ma dostępnego tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Nad obecną stroną, ciągle trwają prace naprawcze oraz wprowadzane są nowe udogodnienia, w celu spełnienia wszystkich norm WCAG.