Przejdź do głównej zawartości

Regulamin serwisu

§1 Definicje

Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000270809, NIP: 9522021000, REGON: 140815890,
adres: ul. Michała Kajki 80/82/1, reprezentowana przez Sebastiana Luty, działającego jako Prezes Zarządu.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Fundację, działający pod głównym adresem www.fundacjaavalon.pl oraz powiązane z nim podstrony. 

Osoba korzystająca z Serwisu – osoba, która odwiedza i przegląda treści zamieszczone w Serwisie.

Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedza, przegląda i korzysta z treści zamieszczonych w Serwisie oraz funkcjonalności wymienionych w §3 pkt 8. W szczególności Użytkownikiem jest:

 1. Beneficjent – osoba fizyczna, która zawarła – lub na rzecz, której zostało zawarte – z Fundacją Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie założenia i prowadzenia Subkonta do gromadzenia środków finansowych,
 2. Reprezentant – osoba wskazana w Porozumieniu, która działa w imieniu Beneficjenta i posiada pełną decyzyjność w obrębie subkonta,
 3. Upoważniony – osoba(y) wskazana w Porozumieniu, która działa w imieniu Beneficjenta wyłącznie w zakresach uzyskiwania informacji o operacjach i stanie subkonta oraz/lub podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie.

Subkonto – usługa, w ramach której Fundacja wyodrębnia środki finansowe na rzecz konkretnego Beneficjenta w ramach ogólnego konta bankowego zgodnie z wolą Darczyńcy.

Panel Logowania – serwis internetowy udostępniany przez Fundację, w momencie podpisania Porozumienia i utworzenia subkonta dla osoby z niepełnosprawnością lub przewlekle chorej. Zapewnia dostęp do historii operacji (wypłat i wpłat darowizn, 1,5%), stanu subkonta, materiałów edukacyjnych i formularzy, aktualnych informacji dotyczących subkonta oraz umożliwia zawnioskowanie o dofinansowanie.

Profil Beneficjenta – indywidualna strona Użytkownika w Serwisie, na której prezentowane są informacje o subkoncie lub Beneficjencie i przez którą można dokonać wpłat dedykowanych konkretnemu subkontu.

Regulamin – niniejszy Regulamin

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz Osoby korzystające z Serwisu,
 2. Serwis w szczególności:
  • prezentuje informacje o działalności Fundacji oraz o bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
  • umożliwia założenia subkonta poprzez formularz online znajdujący się pod adresem https://porozumienie.fundacjaavalon.pl/,
  • umożliwia dostęp do Panelu Logowania pod adresem https://subkonta.fundacjaavalon.pl/login,
  • umożliwia korzystanie z zewnętrznych programów donacyjnych,
  • umożliwia dostęp do Programu e-pity,
  • umożliwia dostęp do aktualnej bazy Profili Beneficjentów,
  • umożliwia wyświetlanie Profilu Beneficjenta,
  • umożliwia wsparcie finansowe Beneficjentów Fundacji,
  • umożliwia wsparcie finansowe działalności statutowej Fundacji,
  • zawiera prezentacje ofert pracy i wolontariatu w Fundacji,
  • zapewnia kontakt bezpośrednio z pracownikiem Fundacji poprzez formularz kontaktowy.
 3. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika lub przez Osoby korzystające z Serwisu działań polegających w szczególności na:
  • dekompilacji i analizie kodu źródłowego;
  • podejmowaniu prób lub działań powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu;
  • prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera;
  • podejmowaniu prób wgrywania lub wgrywanie na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, Osobom korzystającym z Serwisu, Użytkownikom lub Fundacji;
  • podejmowaniu prób wgrywania lub wgrywanie na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Fundacji, Użytkowników lub Osób korzystających z Serwisu;
  • podejmowaniu jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu, w jakim działa Serwis.
 4. W przypadku wykrycia zaistnienia lub możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Użytkownik lub Osoba korzystająca z Serwisu powinna zgłosić ten fakt do Fundacji.
 5. Naruszenie zasad korzystania z Serwisu może spowodować zablokowanie Użytkownikowi lub Osobie korzystającej z Serwisu dostępu do Serwisu, co nie wyklucza podjęcia przez Fundację wszelkich zmierzających do wyciągnięcia od osoby dopuszczającej się takiego naruszenia konsekwencji prawnych lub zgłoszenia takiego naruszenia właściwym organom.
 6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przez sieć Internet poprzez urządzenia typu smartphone, tablet oraz komputer oraz wszelkie urządzenia z dostępem do sieci, dalej Urządzenia.
 7. Prawidłowe działanie Serwisu możliwe jest wyłącznie w środowisku następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, Microsoft EDGE, Apple Safari w wersji najnowszej oraz dwóch poprzedzających.
 8. Urządzenia muszą być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające wykonywanie równoważnych operacji komputerowych do w/w przeglądarek.
 9. Użytkownicy oraz Osoby korzystające z Serwisu są zobowiązani do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie oraz w ramach przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w działaniach Serwisu Użytkownik lub Osoba korzystająca z Serwisu może zgłosić incydent do Fundacji.

§3 Subkonto

 1. Osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość założenia subkonta poprzez formularz online pod adresem https://porozumienie.fundacjaavalon.pl/.
 2. W celu założenia subkonta należy wypełnić i wysłać do Fundacji formularz online z danymi osobowymi i kontaktowymi, załączając pliki ze wskazaną dokumentacją, zapoznać się i zaakceptować treść umowy do założenia subkonta (Porozumienie i Regulamin) oraz zaakceptować oświadczenie osoby zakładającej subkonto.
 3. Subkonto dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej może zostać założone online przez osobę reprezentującą – rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika, która po założeniu subkonta nabywa uprawnienia Reprezentanta.
 4. Dalsza komunikacja w sprawie przesłanego zgłoszenia odbywać się będzie poza Serwisem drogą mailową lub telefoniczną. Po założeniu Subkonta osoba, dla której je założono, zostaje Beneficjentem i jednocześnie Osoba korzystająca z Serwisu zostaje Użytkownikiem.
 5. Serwis umożliwia Użytkownikowi logowanie do Panelu Logowania pod adresem https://subkonta.fundacjaavalon.pl/login.
 6. Użytkownik w celu zalogowania otrzymuje login (numer subkonta nadany przez Fundację) oraz jednorazowe hasło (numer PESEL beneficjenta), które przy pierwszym logowaniu musi zostać zmienione na inne, indywidualnie wybrane i zgodne z wymogami bezpieczeństwa.
 7. Hasło może zostać zmienione w dowolnym momencie, po zalogowaniu do Panelu Logowania lub po otrzymaniu mailowo linku do resetu hasła.
 8. Logowanie do Panelu Logowania umożliwia:
  • sprawdzenie aktualnego stanu Subkonta,
  • dostęp do aktualnych dokumentów,
  • dostęp do informacji o bieżących zmianach w dokumentach dotyczących Subkonta,
  • zawnioskowanie o udzielenie dofinansowania,
  • dostęp do platformy edukacyjnej,
  • dostęp do informacji o aktualnych działaniach prowadzonych przez Fundację.

§4 Profil Beneficjenta

 1. Fundacja zakłada w Serwisie Profil Beneficjenta:
  • niepubliczny – dostępny dla osób dysponujących odpowiednim linkiem do danego profilu (zwany dalej Profilem Niepublicznym),
  • publiczny – dostępny dla wszystkich Osób korzystających z Serwisu (zwany dalej Profilem Publicznym).
 2. Profil Niepubliczny jest tworzony automatycznie przy zakładaniu Subkonta i zawiera:
  • podstawowe informacje o Subkoncie – imię i nazwisko beneficjenta oraz numer subkonta;
  • formularz przekazania wpłaty jednorazowej – za pośrednictwem wpłat PayU (§6), wpłat PayPal (§7) lub automatycznie generowanego blankietu wpłaty do przelewu tradycyjnego;
  • formularz przekazania wpłaty cyklicznej (§8);
  • indywidualny link do strony z Programem e-pity, personalizowanym o dane Subkonta zgodnie z §5 pkt 2;
  • formularz przypominajki o 1,5% podatku – Regulamin przypominajki o 1,5% podatku.
 3. Profil Publiczny jest zakładany przez Fundację na podstawie dyspozycji wysłanej przez Użytkownika na adres [email protected]. Szczegółowe zasady zgłaszania dyspozycji do założenia Profilu Publicznego zawarte są w Serwisie pod linkiem: https://www.fundacjaavalon.pl/poradnik_subkonto/dlaczego-nie-ma-mnie-w-zakladce-nasi-podopieczni/.
 4. Profil Publiczny zawiera:
  • informacje o beneficjencie – imię i nazwisko beneficjenta, numer Subkonta, apel oraz opcjonalnie zdjęcie;
  • formularz przekazania wpłaty jednorazowej – za pośrednictwem wpłat PayU (§6), wpłat PayPal (§7) lub automatycznie generowanego blankietu wpłaty do przelewu tradycyjnego;
  • formularz przekazania wpłaty cyklicznej (§8);
  • indywidualny link do strony z Programem e-pity, personalizowanym o treści zamieszczone w Profilu zgodnie z §5 pkt 2;
  • formularz przypominajki o 1,5% podatku – Regulamin przypominajki o 1,5% podatku;
  • automatycznie generowane grafiki do apelowania z wykorzystaniem wizerunku;
  • materiały do apelowania – o ile zostały wystawione;
  • linki do zewnętrznych programów dotacyjnych – o ile beneficjent z nich korzysta;
  • link do zbiórki w portalu Helpuj – o ile beneficjent aktualnie prowadzi taką zbiórkę.

§4 Zewnętrzne programy donacyjne

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom oraz Osobom korzystającym z Serwisu korzystanie z następujących zewnętrznych programów donacyjnych:
  • Platforma FaniMani – umożliwia Osobie korzystającej z Serwisu dołączenie do wspierających, a Użytkownikowi Serwisu gromadzenie środków finansowych poprzez zakupy online z wykorzystaniem platformy opracowanej przez Fundację FaniMani. Platforma dostępna jest pod adresem: www.fanimani.pl. Regulamin dotyczący korzystania z FaniMani dostępny jest dla Użytkownika w Serwisie Fundacji pod adresem: Regulamin FaniMani.
  • Allegro Charytatywni – umożliwia Osobie korzystającej z Serwisu dołączenie do wspierających, a Użytkownikowi Serwisu gromadzenie środków finansowych poprzez sprzedaż ofert charytatywnych w ramach celu charytatywnego na Allegro. Program Allegro Charytatywni dostępny jest pod adresem: https://charytatywni.allegro.pl. Regulamin dotyczący korzystania z celów charytatywnych na Allegro Charytatywni dostępny jest dla Użytkownika w Serwisie Fundacji pod adresem: Regulamin Allegro Charytatywni.
  • Akcji SMS Charytatywny – umożliwia Osobie korzystającej z Serwisu dołączenie do wspierających, a Użytkownikowi Serwisu gromadzenie środków finansowych poprzez usługę SMS Premium, wysłany pod specjalny, dedykowany numer. Regulamin dotyczący korzystania z akcji SMS Charytatywny dostępny jest dla Użytkownika w Serwisie Fundacji pod adresem: Regulamin akcji SMS Charytatywny.
 2. Fundacja zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany lub usunięcia z Serwisu informacji o zewnętrznych programach donacyjnych.

§5 Program e-pity

 1. Fundacja udostępnia Użytkownikom i Osobom korzystającym z Serwisu indywidualne linki do strony z Programem e-pity, który umożliwia przygotowanie i złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 2. Program e-pity dostępny za pośrednictwem Serwisu posiada w rubryce dotyczącej przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP uzupełniony numer KRS Fundacji, a w przypadku linku dostępnego na profilu Użytkownika – dodatkowo uzupełniony cel szczegółowy o identyfikator Subkonta składający się z nazwiska Beneficjenta i numeru Subkonta.
 3. Fundacja nie posiada wglądu do danych i wyniku rozliczenia deklaracji podatnika.
 4. Regulamin świadczenia usług i Polityka Prywatności Programy e-pity dostępne są pod adresem: Polityka prywatności i regulamin (e-pity.pl)

§6 Wpłaty PayU

 1. Serwis umożliwia dokonywanie wpłaty na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego Subkonto.
 2. Wpłaty obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU.pl.
 3. Wszelkie wpłaty obsługiwane przez PayU.pl wyrażone są w PLN.
 4. PayU pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 0,70% od każdej przekazanej wpłaty. PayU nie pobiera dodatkowych opłat od darczyńcy za realizację usługi.
 5. W ramach płatności PayU można dokonać wpłaty, korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kodem BLIK, płatność kartą płatniczą (Visa, Mastercard), płatność przez portfele elektroniczne (pełna lista metod płatności obsługiwanych przez PayU dostępna jest tutaj).
 6. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin PayU dostępny w serwisie www.payu.pl.

§7 Wpłaty PayPal

 1. Serwis umożliwia dokonywanie wpłaty na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego Subkonto.
 2. PayPal pobiera opłaty za korzystanie z usług, jak określono w Tabeli opłat.
 3. Szczegóły dokonywanych transakcji zawierają Umowy prawne dotyczące Usług PayPal dostępne w serwisie www.paypal.com/.

§8 Wpłaty cykliczne PayU

 1. Darczyńca, przekazując Fundacji darowiznę cykliczną, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez PayU określonej kwoty, którą sam określa. Kwota ta pobierana jest przez PayU z karty płatniczej darczyńcy.
 2. PayU pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 0,70% od każdej przekazanej darowizny. PayU nie pobiera dodatkowych opłat od darczyńcy za realizację usługi. 
 3. Na dwa tygodnie przed pobraniem z karty darczyńca jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu.
 4. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostanie pobrana przez PayU.
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących przekazania darowizny cyklicznej (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail [email protected].

§9 Wpłaty przez Przelew na telefon BLIK

 1. Przelew na telefon BLIK umożliwia dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji w celu wsparcia działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego Subkonto.
 2. Usługa dostępna jest w Bankowości mobilnej i aby z niej skorzystać należy mieć aktywną usługę Przelew na telefon BLIK na swoim smartphonie.
 3. Szczegóły dotyczące usługi Przelew na telefon BLIK dostępne są na stronie operatora płatności BLIK – tutaj.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazane przez Użytkowników dane w ramach wymienionych w Regulaminie  funkcjonalności Serwisu będą przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu oraz w celach związanych z rejestracją w Serwisie Subkonta  subkonta.fundacjaavalon.pl.
 2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36  lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]
 3. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayPal jest właściciel serwisu www.paypal.com 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • Założenia i obsługi Subkonta – podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy o prowadzenie Subkonta lub czynności zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit.b) rodo),
  • Obsługi płatności darowizn – podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażana poprzez zainicjowanie procesu płatności (art 6 ust. 1 lit. A) rodo),Obsługi czynności fundraisingowych,  w tym obsługa sms, kontakt telefoniczny lub mailowy z Darczyńcami, wysyłanie powiadomień przypominających i informacji o możliwości dokonania donacji – podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A) rodo),
  • marketingowych i promocyjnych, a także w celach kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych – podstawą jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A) rodo), oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. F) rodo).
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem związanym z Regulaminem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji, takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, np. naszym sponsorom, w celu weryfikacji udzielonej pomocy.
 7. W razie wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą udostępnione sponsorom Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w ich celach promocyjnych i reklamowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

§11 Polityka Prywatności

 1. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka), tj. pliki tekstowe służące do zapisywania i przechowywania informacji o sposobie wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników i Osoby korzystające z Serwisu. Pliki cookies są zapisywane na Urządzeniu Użytkownika i Osoby korzystającej z Serwisu oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Użytkownika i Osobę korzystającą z Serwisu za każdym razem, gdy Użytkownik lub Osoba korzystająca z Serwisu z niego korzysta.
 2. Serwis/Fundacja wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).
 3. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  • cookies sesyjne — automatycznie usuwane z Urządzenia po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  • cookies trwałe – przechowywane są w Urządzeniu przez określony czas;
  • cookies własne — ustawiane przez Serwis;
  • cookies podmiotów trzecich — ustawiane przez inne serwisy lub systemy niż Serwis, np. Google Analytics, Facebook, itp.
 4. Fundacja wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:
 5. dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do konkretnego urządzenia i preferencji Użytkownika lub Osoby korzystającej z Serwisu;
 6. zbierania ogólnych, statystycznych informacji, np. demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Pliki cookies nie pozwalają Fundacji na identyfikację Osób korzystających z Serwisu.
 8. Korzystając z Serwisu, Użytkownik lub Osoba korzystająca z Serwisu wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim Urządzeniu.
 9. Użytkownik lub Osoba korzystająca z Serwisu może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 10. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność do Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę preferowanych ustawień Serwisu.

§12 Reklamacje

 1. Funkcjonowanie Serwisu oraz wszelkie zmiany i modyfikacje mogą być dokonane wyłącznie przez Fundację.
 2. W razie wystąpienia konieczności prac serwisowych, modernizacyjnych lub naprawczych Fundacja zastrzega prawo do wykonania niezbędnych czynności, w ramach których może nastąpić przerwa w działaniu Serwisu.
 3. Przerwy w działaniu Serwisu będą w miarę możliwości ogłaszane wcześniej.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sytuacje związane z koniecznością przerwy w działaniu Serwisu;
  • wszelkie działania Użytkownika lub Osoby korzystającej z Serwisu polegające na ingerencji w Serwis w wyniku czego będą konieczne prace modernizacyjne lub naprawcze;
  • szkody mogące wyniknąć przez naruszenia praw osób trzecich przez Użytkownika lub Osoby korzystające z Serwisu.
 5. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail [email protected]
 6. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej oraz dokładny opis problemu. W przypadku braku kompletnych informacji dotyczących reklamacji Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu ze zgłaszającym reklamację.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia lub w terminie 30 dni od dnia jej złożenia w sytuacji, gdy reklamowany przypadek jest skomplikowany.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pod adresem http://fundacjaavalon/regulamin.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika i Osób korzystających z Serwisu.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników i Osób korzystających z Serwisu z chwilą ich publikacji w Serwisie.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z funkcjonalności opisanej w § 2.2. Regulaminu.