Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Regulamin korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod nazwą: FANI MANI dla Podopiecznych Fundacji Avalon

Strona internetowa www.fanimani.pl jest prowadzona przez Fundację FaniMani, ul. Literacka 77, 60-461 Poznań, NIP 781-189-54-25, REGON 302717840, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507234.

Na podstawie umowy zawartej z FaniMani Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym udostępnia swoim Beneficjentom możliwość gromadzenia środków finansowych przy wykorzystaniu platformy opracowanej przez Fundację FaniMani.

FaniMani prowadzi stronę internetową fanimani.pl, która jest platformą donacyjną umożliwiającą użytkownikom wspieranie finansowe Beneficjentów Fundacji. Wspierający mają możliwość pozyskiwania i przekazywania środków finansowych na wsparcie Beneficjentów Fundacji, dlatego, że FaniMani zawarła porozumienie z przedsiębiorcami. Zgodnie z tymi porozumieniami, jeśli Beneficjent i Wspierający podejmuje określone działania, Partner przekaże określoną kwotę pieniędzy do FaniMani, które pozostaną w tymczasowym posiadaniu FaniMani jako agenta przed przekazaniem ich dla Fundacji. FaniMani w imieniu Wspierających przekazuje dla Fundacji 100% kwot, które są wyświetlane na stronie internetowej.

Postanowienia ogólne

 1. W przypadku korzystania z funkcjonalności oferowanych przez platformę FaniMani użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Korzystając z platformy FaniMani użytkownik akceptuje politykę prywatności portalu FaniMani, z którą Fundacja zaleca się zapoznać w celu prawidłowego działania i otrzymywania wpłat. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za pliki oraz programy pochodzące od FaniMani oraz działania wywołane tymi plikami i/lub programami.
 3. W celu prawidłowego naliczania darowizn przekazywanych Beneficjentowi FaniMani może posługiwać się plikami typu cookies i/lub innymi technologiami. Usunięcie plików cookie z przeglądarki używanej przez Beneficjenta i/lub osób wspierających może powodować nieprawidłowe naliczanie się kwot darowizn wynikających z działań prowadzonych przez Beneficjenta i/lub osób wspierających. Pliki cookie mogą również nie być skuteczne, jeżeli, Wspierający wejdzie na stronę www Partnera nie poprzez Stronę Internetową FaniMani, również jeśli Wspierający używa innych podobnych do FaniMani platform, które także umieszczają pliki cookie. Fundacja ani FaniMani nie jest odpowiedzialna za działanie Partnerów, jeżeli Partner nie raportuje działania Wspierającego, lub Partner nie wypłaci oczekiwanych środków pieniężnych, które według Beneficjenta lub Wspierającego powinny być wypłacone.

Zgłoszenie Podopiecznego

 1. Aby skorzystać z możliwości zbierania środków za pośrednictwem FaniMani Podopieczny musi w tym celu skontaktować się z Fundacją (mailowo, osobiście, listownie). Wówczas na koncie Fundacji Avalon w Portalu FaniMani zostanie założony profil Podopiecznego o tytule: „imię i nazwisko Podopiecznego (nr subkonta Podopiecznego)” z informacjami o Podopiecznym pobranymi z ulotki Beneficjenta na stronie Fundacji Avalon. Jednocześnie w profilu Podopiecznego na stronie internetowej Fundacji Avalon pojawi się ikona FaniMani przekierowująca automatycznie do nowoutworzonego profilu na FaniMani.
 2. Na potrzeby utworzenia Profilu Podopiecznego, Fundacja wykorzystuje informacje o Podopiecznym zawarte w ulotce znajdującej się na stronie internetowej Fundacji Avalon (treść i zdjęcie). Jeśli Podopieczny nie korzystał dotychczas z ulotek fundacyjnych zostanie poproszony o przesłanie na adres mailowy krótkiej informacji na swój temat oraz swojego zdjęcia (nieobowiązkowe). Z materiałów tych zostanie przygotowany profil Podopiecznego na stronie http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci.html stanowiący zarazem opis dla profilu Podopiecznego na FaniMani.

 1. Podopieczny przesyłając materiały do utworzenia profilu oraz ulotki informacyjnej, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia swojej osoby oraz przesłanej treści (tekstu) na stronie Fundacji Avalon oraz w Portalu FaniMani.
 2. Podopieczny upoważnia Fundację Avalon do korekty nadesłanej treści i edycji zdjęcia oraz akceptuje naniesione przez Fundację zmiany.
 3. Podopieczny oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa do przekazanego zdjęcia, o którym mowa powyżej, a w przypadku zgłoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do Fundacji przez osoby trzecie, zwolni Fundację z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i wstąpi zamiast Fundacji w spór z osobą trzecią albo poniesie wszelkie koszty związane z obroną przed roszczeniem.
 4. Profil Podopiecznego na FaniMani zostanie założony przez Fundację w maksymalnie 3 dni roboczych, od momentu otrzymania informacji od Podopiecznego. Fundacja powiadomi Podopiecznego o tym fakcie drogą mailową.
 5. Utworzenie Profilu dla Podopiecznego w Portalu FaniMani jest całkowicie bezpłatne.

Przekazanie darowizny, rozliczenie środków i wpłaty na subkonto

 1. W celu przekazania darowizny poprzez zakupy, należy je zrobić przez platformę FaniMani. W celu dokonania zakupów użytkownik musi mieć założone konto i zalogować się do platformy FaniMani.
 2. Fundacja ani FaniMani nie odpowiada za nie zaraportowanie działań Beneficjenta lub Osób Wspierających przez Partnera do FaniMani lub za nie wypłacenie przez Partnera środków pieniężnych, które powinny być wypłacone jako efekt działania Wspierającego u Partnera.
 3. Przez FaniMani w celu sprawnego dokonania rozliczeń, rok został podzielony na cztery kwartały rozliczeniowe (od Q1 do Q4). Na koniec każdego kwartału FaniMani dokonuje obliczenia kwoty darowizny, do której Beneficjenci Fundacji są uprawnieni. Jeżeli Beneficjenci Fundacji w ciągu kwartału zbiorą kwotę minimalną (która na dzień dzisiejszy wynosi 100 PLN), FaniMani dokona wpłaty darowizny na rzecz Fundacji w ciągu 60 dni po zakończeniu kwartału. Jeżeli Beneficjenci Fundacji nie zebrali minimalnej kwoty Darowizny, to zebrana kwota przechodzi do rozliczenia w kolejnym kwartale. Niniejsza procedura stosowana jest do skutku, czyli do osiągnięcia minimalnej kwoty.
  Kwartały rozliczeniowe:
  Q1 od 1 stycznia – 31 marca (płatne do końca maja)
  Q2 od 1 kwietnia – 30 czerwca (płatne do końca sierpnia)
  Q3 od 1 lipca – 30 września (płatne do końca listopada)
  Q4 od 1 października – 31 grudnia (płatne do końca lutego)
 4. FaniMani zastrzega sobie prawo do dokonywania odliczeń lub wstrzymania płatności darowizny dla Beneficjenta, w przypadku gdy:
  • Wspierający nie zakończył działania, które miało skutkować naliczeniem kwoty darowizny.
  • Działanie Wspierającego zostało anulowane.
  • Wspierający podjął działania powodujące konieczność zwrotu Wspierającemu przez Partnera zapłaconej ceny z dostarczony towar lub usługę.
  • Partner nie wypłaci FaniMani należnych kwot wynikających z działań Wspierających.
  • Partner staje się niewypłacalny lub zaprzestał działalności.
  • W odniesieniu do danej transakcji FaniMani podejrzewa (lub ma rzeczywistą wiedzę), że Fundacja lub Beneficjent narusza niniejsze Warunki, a szczególnie jeśli FaniMani wie lub podejrzewa, że miało miejsce lub może mieć miejsce oszustwo w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji realizowanej przez Wspierającego lub Beneficjenta lub Fundację lub Partnera.
 5. Fundacja nie ma wpływu na terminy przekazywania środków przez FaniMani, ani partnerów FaniMani.
 6. Fundacja nie ma wpływu i nie odpowiada za brak lub nieterminowe przekazanie środków zebranych przez Beneficjentów na konto Fundacji.
 7. Po przekazaniu środków przez FaniMani Fundacja dokona rozksięgowania środków na poszczególne subkonta beneficjentów Fundacji zgodnie z celami wskazanymi przez Osoby Wspierające. Od każdej wpłaty na rzecz Beneficjenta Fundacja pobiera regulaminową opłatę w wysokości 3% kwoty przekazanej (wpłaty przekazywane przez FaniMani traktowane są jako wpłaty darowizn).
 8. Fundacja  nie ponosi odpowiedzialności za Partnerów FaniMani oraz za informacje zawarte na stronach internetowych Partnerów.
  • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i zawartość sklepów internetowych Partnerów FaniMani.
  • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za techniczne awarie sklepów internetowych Partnerów FaniMani skutkujące m.in.: nie przyznaniem Rabatu, nienaliczeniem kwoty Darowizny, utratą danych podczas instalacji oprogramowania.
  • Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz gwarancję towarów i usług zakupionych u Partnerów FaniMani za pośrednictwem Strony Internetowej.
 9. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za problemy związane z funkcjonowaniem nowych funkcjonalności wprowadzanych przez FaniMani, w tym za nieprawidłowe funkcjonowanie linku z zaproszeniem dla znajomych do skorzystania z FaniMani w zamian za dodatkowe środki.
 10. Beneficjent nie może komunikować się bezpośrednio lub pośrednio z żadnym Partnerem w sprawach dotyczących treści i charakteru umów lub porozumień zawartych między FaniMani i Partnerem. Każda taka próba kontaktu będzie traktowana jako naruszenie Warunków Beneficjenta opracowanych przez FaniMani.