Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Regulamin korzystania z funkcjonalności przypomnienia o możliwości przekazania 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają
  • Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa, wpisana do Krejowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809.
  • Funkcjonalność – system przypomnienia w wybranym przez użytkownika terminie o możliwości przekazania 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Fundacji Avalon lub konkretnego Podopiecznego.
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Funkcjonalności.
  • Warunki sprzętowe – urządzenie i oprogramowanie pozwalające skorzystać w Funkcjonalności to jest urządzenie z możliwością dostępu do sieci Internet.
  • Formularz – formularz, który po wypełnieniu i wysłaniu pozwoli na skorzystanie przez Użytkownika z Funkcjonalności.
  • Podopieczny – osoba fizyczna posiadająca podpisane w Fundacją porozumienie umożliwiające przekazanie 1,5 % podatku dochodowego.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Funkcjonalności.
 3. Fundacja jest właścicielem Funkcjonalności i udostępnia ją Użytkownikowi bezpłatnie.
 4. Użytkownik w celu skorzystania z Funkcjonalności obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu i posiadać Warunki sprzętowe.
 5. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z Funkcjonalności wielokrotnie w czasie jej udostepnienia przez Fundację.
 6. W celu prawidłowego skorzystania z Funkcjonalności, Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich danych na Formularzu i postępowania zgodnie z instrukcjami i informacjami zawartymi w tym Formularzu. W przypadku braku podania danych lub podania niepełnych danych lub danych nieprawdziwych, korzystanie z Funkcjonalności może okazać się niemożliwe.
 7. Użytkownik poza wpisaniem danych w Formularzu i jego wysłaniem nie może ingerować w żaden sposób w Formularz i Funkcjonalność.
 8. Skorzystanie z Funkcjonalności przez Użytkownika stanowi jego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego treści w całości.

II. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja. 
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 
  • korzystanie przez Użytkownika z Funkcjonalności, 
  • archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, które są  prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Fundacja powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do: 
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO; 
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

III. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Funkcjonalnością Użytkownik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub pisemnie na adres Fundacji: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa 
 2. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach. 
 3. Zaleca się, aby reklamacja oprócz merytorycznej treści zawierała co najmniej imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres lub adres poczty internetowej, na który ma zostać przesyłana korespondencja. 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Fundacje w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje w czasie udostępnienia Funkcjonalności Użytkownikom.
 3. Funkcjonalność może w każdym czasie zostać dezaktywowana.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak prawidłowego działania Funkcjonalności  oraz jej wpływu na Warunki sprzętowe Użytkownika.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy. 
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.