Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Jak zmienić adres mailowy przy subkoncie?

Zgodnie z Porozumieniem, podpisywanym pomiędzy Fundacją Avalon a beneficjentem, adres e-mail wskazany w umowie jest adresem kontaktowym i beneficjent wyraża zgodę, aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez Fundację jako oświadczenia woli. Dlatego też jednym z warunków założenia subkonta jest podanie adresu mailowego. Na wskazany adres mailowy Fundacja przesyła informację o założeniu subkonta, o etapie realizacji wniosków czy też informacje dotyczące ulotek, wizytówek i profilu na stronie.

Przy subkoncie może zostać wskazany jeden oficjalny adres mailowy. Jego zmiana jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej dyspozycji z oficjalnego adresu mailowego (aktualnie przypisanego do subkonta) bądź papierowej przesłanej pocztą tradycyjną.

Druk Dyspozycji do zmiany danych dostępny jest w Panelu Logowania w zakładce „Do pobrania”. Wypełniony i podpisany dokument należy przesłać w oryginale pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura Fundacji Avalon. Dokument może zostać również zeskanowany i przesłany mailowo na adres [email protected]. Dyspozycję do zmiany danych można także napisać odręcznie.