Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Kto może zostać Reprezentantem, Osobą Upoważnioną przy subkoncie?

Kim jest Reprezentant?

Reprezentantem jest rodzic bądź opiekun prawny – w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych. Opiekun prawny musi przedstawić decyzję sądy bądź akt notarialny, określający jego funkcję. Reprezentant, w tych przypadkach, jest uprawiony do założenia subkonta w imieniu Beneficjenta. 

Beneficjent – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony – może samodzielnie wskazać przy podpisywaniu Porozumienia Reprezentanta – zaufaną osobę pełnoletnią, która będzie mogła, na równi z nim, podejmować wszelkie decyzje związane z prowadzeniem subkonta – składać wnioski o dofinansowanie, rozwiązać Porozumienie i podejmować wszystkie decyzje związane z prowadzeniem subkonta.

Reprezentant posiada takie same prawa do decydowania w sprawie subkonta jak Beneficjent. Przy subkoncie może być wyznaczony maksymalnie jeden Reprezentant.

Kim jest Osoba Upoważniona?

Jest to dodatkowa osoba wskazana w Porozumieniu o subkoncie, która w wyznaczonym zakresie może działać w sprawach związanych z subkontem. Wskazanie osoby upoważnionej nie jest obowiązkowe. W ramach subkonta Osoba Upoważniona może być uprawniona przez Podopiecznego/Reprezentanta do:

  1. uzyskiwania informacji o operacjach i stanie subkonta,
  2. podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie.

Podopieczny może wskazać w dowolnym momencie nowego Reprezentanta lub dodatkową Osobę Upoważnioną, nawet po założeniu subkonta. Jeżeli beneficjent Fundacji chce upoważnić kolejne osoby, może to zrobić, wypełniając druk Upoważnienia. Na mocy tego druku można wskazać również nowego Reprezentanta.

Druk Upoważnienia do subkonta jest dostępny po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji Avalon w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Można go również uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z biurem Fundacji. Druk Upoważnienia musi być podpisany przez podopiecznego Fundacji lub wskazanego Reprezentanta.

W momencie gdy subkonto jest zakładane dla osoby pełnoletniej, świadomej swoich decyzji, jednak stan zdrowia uniemożliwia podpisanie dokumentów samodzielnie, dokument może być podpisany tuszowym odciskiem palca beneficjent z wpisanym obok jego imieniem i nazwiskiem. 

Podpis taki powinien być złożony w obecności osoby poświadczającej i potwierdzony także jej podpisem.

Po wypełnieniu i podpisaniu druku Upoważnienia należy przesłać oryginał dokumentu pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji Avalon. Dokument może zostać również zeskanowany i przesłany mailowo na adres [email protected].

Wskazanie Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej przy subkoncie w Fundacji Avalon może odbyć się także na podstawie wiadomości mailowej, w treści której zostaną wpisane wszystkie niezbędne dane zawarte na druku Upoważnienia dotyczące wskazywanego Reprezentanta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) lub Osoby Upoważnionej (imię i nazwisko, wybrane zakresy upoważnienia). Należy pamiętać, aby w treści wiadomości mailowej przepisane zostało oświadczenie:

Beneficjent/Reprezentant oświadcza, że uzyskał zgodę od wskazanych w Upoważnieniu osób na przekazanie ich danych do Fundacji w celu realizacji umowy.