Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Kiedy Fundacja Avalon odrzuca dokument załączony do wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z Regulaminem, Fundacja może udzielić dofinansowania na podstawie wniosku, do którego dołączono dokumenty potwierdzające wydatki, tj.: paragony fiskalne, faktury vat, rachunki imienne oraz inne zaakceptowane przez Fundację dowody poniesienia wydatków. 

Dołączone do wniosku kopie, duplikaty, kserokopie, dokumenty oznaczone „za zgodność z oryginałem” czy wydrukowane skany, nie będą mogły być uznane podczas dofinansowania. Wyjątkiem jest wniosek elektroniczny do którego można dołączyć skany/zdjęcia oryginałów posiadanych dokumentów papierowych.

Ponadto nie mogą zostać uznane dokumenty wystawione na Fundację lub dokumenty wystawione na osobę, która nie jest beneficjentem, Reprezentantem lub nie widnieje przy subkoncie jako Osoba Upoważniona. Nie możemy także uznać dokumentu, na którym w polu nabywcy widnieje NIP aktywnej działalności gospodarczej lub niepełne dane nabywcy. 

Należy pamiętać, że faktura pro forma lub faktura zaliczkowa mogą zostać opłacone jedynie na konto sprzedawcy. Dofinansowanie na prywatne konto jest możliwe na podstawie dokumentów końcowych, tj. dokumentów opłaconych, uwzględniających rozliczenie ewentualnie poniesionych wpłat na podstawie zaliczek, zadatków, umów, proform i innych. Jeśli termin płatności widniejący na dokumencie nie minął na dzień wpłynięcia wniosku, należy dołączyć również potwierdzenie zapłaty (np. potwierdzenie przelewu).