Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Dlaczego od kwoty wydatku zostało odjęte dofinansowanie otrzymane od innej instytucji?

Fundacja Avalon jako organizacja pożytku publicznego podlega kontrolom, co wiąże się z ustalonymi zasadami dotyczącymi realizacji wniosków o dofinansowanie, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Przyjęte przez nas zasady muszą minimalizować ryzyko podwójnego dofinansowania jednego wydatku w różnych instytucjach, dlatego dofinansowania udzielamy tylko na podstawie oryginałów dokumentów w przypadku wniosków złożonych listownie. Składając wniosek elektroniczny ze skanami/zdjęciami oryginałów dokumentów papierowych, Beneficjent, Reprezentant lub Osoba Upoważniona zobowiązuje się do zachowania oryginałów dokumentów przez okres 5 lat do ewentualnej weryfikacji kontrolnej Fundacji. 

Zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania, niedozwolone jest dofinansowanie danego kosztu dwa razy.

Składając wniosek papierowy/online osoba upoważniona do jego złożenia akceptuje treść oświadczenia znajdującego się na formularzu wniosku, zgodnie z którym zobowiązuje się, że na podstawie przedstawionych dokumentów nie uzyskano oraz nie występowano o refundację, a także, że wydatki zrefundowane w ramach danego wniosku nie będą przedmiotem innych refundacji i odliczeń podatkowych. Jeśli dany wydatek został częściowo dofinansowany przez inną instytucję, możemy udzielić dofinansowania jedynie na pozostałą, niedofinansowaną kwotę.