Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Czy wniosek o dofinansowanie i dokumenty świadczące o poniesionych kosztach muszą być przesłane w oryginale do Fundacji Avalon?

Wysyłając do biura Fundacji wniosek papierowy, wszystkie dokumenty – faktury, rachunki, paragony lub inne dokumenty poświadczające wydatki oraz formularz wniosku są potrzebne w oryginale w momencie realizacji dofinansowania. 

Formularz wniosku należy wypełnić oraz podpisać. Składając podpis na formularzu osoba składająca wniosek oświadcza, iż wydatki zostały faktycznie poniesione, przedmioty i usługi zostały odebrane oraz że wydatki zrefundowane w ramach wniosku nie będą przedmiotem innych refundacji i odliczeń podatkowych.  

W przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną, można dołączyć zarówno oryginały dokumentów elektronicznych jak i skany/zdjęcia posiadanych oryginałów dokumentów papierowych. Należy tylko pamiętać o zachowaniu oryginałów dokumentów złożonych w formie skanów/zdjęć, ponieważ Fundacja może zwrócić się z prośbą o przesłanie dokumentów w ciągu 5 lat liczonych od dnia złożenia wniosku.

Zarówno dołączone do wniosku elektronicznego i papierowego dokumenty oznaczone jako kopie, duplikaty, lub posiadające adnotację „za zgodność z oryginałem” nie zostaną uznane do dofinansowania.