Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie subkonta

Jak zamknąć subkonto?

Porozumienie, czyli umowa zawarta pomiędzy beneficjentem a Fundacją Avalon w celu założenia subkonta, nie ma z góry określonej daty wygaśnięcia. Porozumienie można rozwiązać w dowolnym momencie.

Rozwiązanie umowy jest możliwe wyłącznie na podstawie przesłanego do Fundacji pocztą tradycyjną wypełnionego przez beneficjenta lub reprezentanta druku Rozwiązania Porozumienia. Druk można pobrać samodzielnie z Panelu Beneficjenta (po zalogowaniu się na subkonto) bądź otrzymać osobiście w siedzibie Fundacji Avalon. Na Państwa prośbę pracownicy Działu Subkont udostępnią ww. dokument mailowo lub listownie na wskazany adres.

Subkonto jest zamykane po 30 dniach liczonych od następnego dnia po dacie wpłynięcia do Fundacji papierowej wersji Rozwiązania Porozumienia, co oznacza, że w tym czasie jest ono w pełni aktywne (mogą być na nim księgowane wpłaty, a zgromadzone na nim środki mogą zostać wypłacone na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów potwierdzających poniesione wydatki). Po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia beneficjentowi przysługuje 60 dniowy okres wyłącznie na wypłatę środków.