Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie subkonta

Jak można wykorzystać zgromadzone środki po zamknięciu subkonta?

W przypadku śmierci beneficjenta Fundacji Avalon, który miał założone subkonto do zbierania 1,5% i darowizn reprezentant lub upoważniony zobowiązani są do przekazania informacji o śmierci beneficjenta drogą mailową lub listowną w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu, z załączonym skanem lub kserokopią aktu zgonu.

Środki zgromadzone na subkoncie beneficjenta zostają wtedy do dyspozycji reprezentanta lub upoważnionego i mogą zostać wypłacone przez okres 180 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia po dacie zgonu). Kolejne 180 dni kalendarzowych zostanie przyznane na wykorzystanie środków zgromadzonych w ramach 1,5%. Jeśli przy subkoncie nie został wskazany reprezentant lub upoważniony możliwość wypłacenia środków rozpatrywana jest indywidualnie na podstawie przepisów prawa spadkowego. Wszelka wypłata środków z subkonta odbywa się na podstawie przesłanego do Fundacji pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną wypełnionego wniosku o dofinansowanie razem z załączonym dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesione wydatki.

W przypadku, gdy data zgonu zawiera się w okresie 01.01-30.04 (okres przekazywania przez podatników 1,5% podatku), przy księgowaniu otrzymanych wpłat Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.

W przypadku, gdy zgon beneficjenta zostanie zgłoszony po upływie 30 dni kalendarzowych lub gdy Fundacja nie otrzyma informacji o zgonie w formie pisemnej w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu, środki zebrane na subkoncie dla osób niepełnosprawnych zostaną przeznaczone przez Fundację na rzecz innych podopiecznych lub wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

Wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.