Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie subkonta

Jak można wykorzystać zgromadzone środki po zamknięciu subkonta?

W przypadku śmierci beneficjenta, reprezentant, osoba upoważniona lub rodzina powinna poinformować Fundację mailowo lub listownie o tym fakcie (z załączeniem skanu, zdjęcia lub kserokopii aktu zgonu) w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu.

Środki zgromadzone na subkoncie beneficjenta pozostaną wtedy do dyspozycji reprezentanta lub upoważnionego i będą mogły zostać wypłacone przez okres 180 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia po dacie zgonu). Kolejne 180 dni kalendarzowych zostanie przyznane na wykorzystanie środków zgromadzonych w ramach 1,5% podatku. Jeśli przy subkoncie nie został wskazany reprezentant lub upoważniony możliwość wypłacenia środków rozpatrywana będzie indywidualnie na podstawie przepisów prawa spadkowego.

Wszelka wypłata środków z subkonta odbywa się na podstawie przesłanego do Fundacji pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną wypełnionego wniosku o dofinansowanie razem z załączonym dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesione wydatki. Dofinansowane mogą zostać koszty medyczne, transportu oraz wydatki codzienne, a także koszty związane z pochówkiem beneficjenta.

W przypadku, gdy data zgonu zawiera się w okresie 01.01-30.04 (okres przekazywania przez podatników 1,5% podatku), przy księgowaniu otrzymanych wpłat Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.

W przypadku, gdy zgon beneficjenta zostanie zgłoszony po upływie 30 dni kalendarzowych lub gdy Fundacja nie otrzyma informacji o zgonie w formie pisemnej w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu, środki zebrane na subkoncie zostaną przeznaczone przez Fundację Avalon na rzecz innych beneficjentów lub wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

Wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.