Przejdź do głównej zawartości

Zbiórka publiczna

Akcje kwestarskie w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon

Fundacja Avalon otrzymała zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na organizację permanentnej, ogólnopolskiej zbiórki publicznej, zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

W związku z tym pojawił się nowy sposób wsparcia – możliwość przeprowadzenia akcji kwestarskiej na rzecz konkretnego podopiecznego w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon.

Akcja kwestarska polega na zbieraniu datków (lub innych dóbr materialnych) do puszek przez osoby kwestujące. Musi zostać zgłoszona do Fundacji oraz odbywać się w terminie i miejscu wyznaczonym w zgłoszeniu. Zebrane w ten sposób datki zostaną wpłacone na subkonto konkretnego podopiecznego i będą mogły zostać wykorzystane na dofinansowanie wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją i kosztami codziennego funkcjonowania.

Stosowny Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie akcji kwestarskiej może złożyć Beneficjent, Reprezentant lub Pełnomocnik wskazany na mocy pełnomocnictwa podpisanego przez podopiecznego lub Reprezentanta.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać do Fundacji najpóźniej 30 dni przed planowaną akcją.

W przypadku otrzymania pełnej dokumentacji Fundacja ma czas na wydanie zezwolenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych przed planowanym przeprowadzeniem akcji kwestarskiej. Ma też prawo odrzucić wniosek, jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki. W przypadku błędów bądź braków formalnych, Fundacja może wezwać wnioskodawcę o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Musi to nastąpić najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji kwestarskiej.

Po wydaniu zezwolenia, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji kwestarskiej otrzymuje od Fundacji puszki, plomby, identyfikatory dla osób kwestujących oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia akcji. Rozliczenie akcji kwestarskiej odbywa się poprzez złożenie Protokołu wraz z wymaganymi dokumentami oraz przelanie środków na konto bankowe Fundacji.

Od środków zgromadzonych podczas akcji Fundacja pobiera 5% opłaty manipulacyjnej z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów obsługi zbiórki i dostarczenia materiałów. W związku z tym niezbędne jest, aby Beneficjent/Reprezentant podpisał Aneks do Porozumienia, który musi zostać dołączony do wniosku.

Zgłoszenie akcji kwestarskiej w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon

Na obrazku zostało w sposób graficzny przedstawione 7 kroków jak poprawnie zgłosić akcję kwestarską na rzecz podopiecznego.
  1. Zapoznaj się z Regulaminem Akcji Kwestarskich Prowadzonych w Ramach Zbiórki Publicznej Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.
  2. Pobierz i wypełnij następujące dokumenty:

W przypadku stacjonarnej kwesty do puszki:

W przypadku działania w imieniu Beneficjenta/Reprezentanta

  1. Komplet oryginałów dokumentów dostarcz osobiście lub prześlij listownie do biura Fundacji Avalon na adres:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

  1. O kolejnych etapach rozpatrywania wniosku zostaniesz poinformowany mailowo.
  2. Poczekaj na decyzję Fundacji, którą otrzymasz najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem akcji. Odpowiedź dostaniesz drogą mailową.
  3. Oczekuj na przesyłkę zawierającą puszki, plomby, identyfikatory oraz dokumenty do rozliczenia akcji.
  4. Przeprowadź z sukcesem akcję kwestarską!
Pamiętaj, że informację o przyznanym pozwoleniu przez MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej przez Fundację Avalon znajdziesz poprzez kod QR. Kod QR umieszczony jest na puszkach kwestarskich i identyfikatorach.

Rozliczenie akcji kwestarskiej

Na grafice przedstawiono 5 kroków jak poprawnie rozliczyć akcję kwestarską na rzecz podopiecznego: 1. Po zakończeniu akcji kwestarskiej komisja przelicza zebrane datki i wypełnia niezbędne dokumenty. 2. Zebrane datki wpłać na konto bankowe Fundacji. 3. W tytule przelewu umieść - nazwisko, numer subkonta i numer akcji kwestarskiej. 4 Wypełnione dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu prześlij na adres biura Fundacji. 5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów zebrane datki trafiają na subkonto podopiecznego.

W przeciągu 7 dni roboczych po przeprowadzonej akcji pobierz i wypełnij następujące dokumenty:

Następnie prześlij je do Fundacji wraz z potwierdzeniem przelewu wpłaty środków na konto Fundacji.

Akcja zakończona sukcesem! 😊

W przypadku pytań odnośnie zbiórki publicznej odsyłamy do poradnika lub pod adres mailowy:

[email protected]

Klauzula informacyjna odnośnie zbiórki publicznej.