Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Regulamin Konkursu na prelekcje podczas V Konferencji Sekson

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie (04-620) ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik”)
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.fundacjaavalon.pl oraz w siedzibie Organizatora

II Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny
 4. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych

III Warunki udziału w Konkursie

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest kompletne wypełnienie i przesłanie online formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem. Tytuł i temat wystąpienia musi opierać się na autorskiej pracy Uczestnika, jego doświadczeniu, pracy zawodowej, badawczej lub naukowej. Zgłoszenia niekompletne nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator nie będzie wzywał do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.
 3. Konkurs trwa od 19.06.2023 r. do dnia 18.07.2023 r. do godziny 23:45.
 4. Temat prelekcji powinien być spójny z tematem przewodnim V Konferencji Sekson, tj. bliskość i relacje: społeczne, rodzicielskie, seksualne w kontekście osób z niepełnosprawnościami.
 5. Jedna osoba może przesłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy.

IV Uprawnienia Organizatora

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

V Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator do rozstrzygnięcia Konkursu powoła do dnia 25.07.2023 r. Jury Konkursu w składzie trzyosobowym w skład, którego będą wchodzić pracownicy Organizatora.
 2. Spośród uczestników Konkursu Jury Konkursu po zapoznaniu się z tematami prelekcji i opisem planowanej prelekcji wyłoni trzech Zwycięzców.
 3. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 7 sierpnia 2023 r. poprzez kontakt mailowy ze Zwycięzcą, mail zostanie wysłany na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami na adres poczty elektronicznej w terminie 3 dni od daty ich wyłonienia.

VI Nagroda

 1. Nagrodą dla Zwycięzców jest możliwość wystąpienia ze swoją prelekcją przed uczestnikami V Konferencji Sekson, która odbędzie się stacjonarnie w Warszawie w dniach 14 i 15 października 2023 r.
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe.
 3. Organizator oświadcza, że jednorazowa, łączna wartość Nagród w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 2 000 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

VII Warunki prelekcji

 1. Każdy Zwycięzca wygłosi prelekcję w formie wykładu 15-minutowego z przygotowaną prezentacją + 5 min przeznaczonych na pytania od uczestników_ek Konferencji.
 2. Konspekt prelekcji wraz z prezentacją Zwycięzcy prześlą do Organizatora mailem w terminie do dnia 31.08.2023 r.
 3. Tematy prelekcji wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzców zostaną opublikowane na stronie www.sekson.pl w zakładce „konferencja”.
 4. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację wizerunku podczas konferencji.
 5. Organizator ma prawo do zgłaszania uwag co do konspektu prelekcji jak i prezentacji.
 6. Każdy Zwycięzca w terminie do dnia 20.08.2023 r. prześle na adres poczty elektronicznej Organizatora [email protected] potwierdzenie swojego udziału w V Konferencji Sekson w roli prelegenta.
 7. Termin oraz godzina prelekcji zostanie określony indywidualnie z każdym Zwycięzcą.
 8. Wygłoszenie prelekcji na Konferencji Sekson będzie mieć charakter nieodpłatny. W indywidualnych przypadkach Organizator może pokryć koszty noclegu związane z udziałem w Konferencji.

VIII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie.

IX Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres mailowy Uczestnika.

X Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.