Przejdź do głównej zawartości
Na grafice zdjęcie mężczyzny przy chodziku i podtrzymującej go pielęgniarki. Napis: Turnus rehabilitacyjny - praktyczne poradi i wskazówki, Agnieszka Harasim, wsparcie poradniczo-informacyjne, Logotypy: Kompleksowe Centrum Poradnicze, Fundacji Avalon i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 4 min

Turnus rehabilitacyjny – praktyczne porady i wskazówki

Agnieszka Harasim

Specjalistka ds. niepełnosprawności w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon

Turnus rehabilitacyjny to program rehabilitacji, przewidziany dla minimum 20 osób z tym samym rodzajem niepełnosprawności, trwający nie mniej niż 14 dni. Można wziąć w nim w udział zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. Wszystkie zajęcia odbywają się pod czujnym okiem wykwalifikowanym specjalistów. Obsługą dofinansowań zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego?

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają ważne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 • o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

Osoby spełniające kryterium dochodowe:

Z pełnej kwoty dofinansowania można skorzystać jeżeli, przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie ulega pomniejszeniu.

Ważne!
Jeśli sytuacja życiowa osoby z niepełnosprawnością jest trudna, może ona uzyskać pełne dofinansowanie, pomimo przekroczenia progu dochodowego.

Jaka jest wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego?

Kwota dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Pamiętaj, że beneficjenci Fundacji Avalon mogą opłacić turnus rehabilitacyjny, w ramach środków na swoim subkoncie.
Aby to zrobić, należy złożyć wniosek i zaznaczyć formę dofinansowania. Można starać się zarówno o zwrot środków – po opłaceniu turnusu, jak i bezpośrednio przelewem na konto organizatora przed turnusem.

Czy mogę pojechać na turnus z opiekunem?

Opiekun przysługuje osobie ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobie z niepełnosprawnością poniżej 16 roku życia. Aby móc starać się o wyjazd z opiekunem, w skierowaniu lekarz musi wyraźnie uzasadnić konieczność pomocy drugiej osoby.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Komplet dokumentów, niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie:

 • wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę,
 • skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak przebiega procedura po złożeniu wniosku?

Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w swojej miejscowości – listownie lub przez system SOW: https://sow.pfron.org.pl/. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu. W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu. PCPR w terminie 7 dni sprawdza czy wybrany ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób z dysfunkcjami / schorzeniami określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim, oraz czy wybrany organizator jest uprawniony do organizowania takiego rodzaju turnusu.

Gdzie znajdę ośrodki, które organizują turnusy rehabilitacyjne?

Pełna lista ośrodków na terenie kraju, z podziałem na schorzenia:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

Zmiany w związku pandemią koronawirusa

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. osoby, które wybierają się na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny test na koronawirusa. Test należy zrobić najwcześniej na sześć dni przed rozpoczęciem pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym.

Źródła:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,11,turnusy-rehabilitacyjne-pjm

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne/

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/12338952/12726459/dokument469284.pdf

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły