Przejdź do głównej zawartości
ikonka przedstawiająca postać na wózku i dolara
Czas czytania: 3 min

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dlatego też pomoc społeczna ma za zadanie wspierać swoich Beneficjentów w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, a następnie udostępnić narzędzia do samodzielnej realizacji celów życiowych.

To, czy osoba zgłaszająca się do ośrodka, uzyska zasiłek czy na przykład pomoc usługową, zależy od okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, dochodów Beneficjenta oraz możliwości gminy. Podstawą udzielenia jakiejkolwiek pomocy jest kontrakt socjalny, czyli pisemna umowa pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a ośrodkiem pomocy społecznej. Opisane tam uprawienia i zobowiązania oraz zakres wspólnych działań mają na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

Po pomoc z gminy należy zgłosić się do ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkana. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, a następnie ustali zakres przyznanej pomocy. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

  • zasiłek stały – wypłacany raz w miesiącu, a jego wysokość zależna jest od kryterium dochodowego oraz aktualnej sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o pomoc.
  • zasiłek okresowy – przyznawany na okres zakładający poprawę sytuacji życiowej, ze względu na chorobę przewlekłą, niepełnosprawność czy bezrobocie. Zasiłek celowy przyznawany może być nie częściej niż raz na 2 lata.
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy – wydawany Beneficjentowi na konkretny, uzasadniony w czasie wywiadu środowiskowego, cel na przykład: leki, opał na zimę, wyprawka do szkoły, odzież na zimę,  drobne remonty czy naprawy w domu, skutki klęski żywiołowej a także koszty pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu ale należy się rozliczyć z otrzymanej kwoty na podstawie dokumentów (paragonów/rachunków/faktur).
  • pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki – w formie pieniężnej (zasiłek lub pożyczka nieoprocentowana) lub rzeczowej (np. udostepnienie maszyn ułatwiających naukę czy pracę).
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – opiekun sprawujący opiekę nad chorym członkiem rodziny ma opłacaną przez gminę składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. Konieczność sprawowania takiej opieki osobistej ustala lekarz.
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Aby dowiedzieć się, jaka pomoc i w jakiej wysokości przysługuje konkretnemu Beneficjentowi, zachęcamy do kontaktu z najbliższym Ośrodkiem Pomocy Społecznym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Opracowała: Magdalena Penda

na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593

Powiązane artykuły