Przejdź do głównej zawartości
Napis Zmiany w limitach do świadczeń dla emerytów i rencistów
Czas czytania: 4 min

Zmiany w limitach do świadczeń dla emerytów i rencistów

Agnieszka Harasim

Specjalistka ds. niepełnosprawności w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon

Zmiany w limitach dorobienia do świadczeń dla emerytów i rencistów. Od grudnia wzrost o ponad 220 zł!

Od 1 grudnia 2022 obowiązują nowe progi dla dorabiających emerytów i rencistów. Zmiany ustalane są co kwartał, w zależności od przeciętnego wynagrodzenia. Od tego miesiąca nastąpi wzrost w limitach.

Ile będzie można bezpiecznie dorobić do renty i emerytury?

Od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku będą obowiązywały następujące limity:

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. wynosi 4536,50 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty.
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. wynosi 8424,90 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

Progi zmieniają się co kwartał, dlatego od marca 2023 będą obowiązywały zupełnie inne limity. Należy o tym pamiętać!

Kiedy ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie?

ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, jeśli przekroczone zostaną limity przychodów z działalności, od której odprowadza się obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Chodzi tu głównie o przychody:

 • z pracy na podstawie stosunku pracy,
 • z pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy jednej z tych umów,
 • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenie lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy tej umowie,
 • umowy zlecenia,
 • umowy agencyjnej,
 •  innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
 • umowy o dzieło, jeżeli emeryt/rencista zawrze taką umowę ze swoim obecnym pracodawcą albo jeżeli na podstawie takiej umowy – zawartej z innym podmiotem – wykonuje pracę dla obecnego pracodawcy,
 • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • z pracy nakładczej,
 • z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • z odpłatnej pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • ze stypendium sportowego,
 • ze sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora,
 • z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej,
 • ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.),
  z działalności wykonywanej za granicą,
 • z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
 • z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

W jaki sposób ZUS będzie zmniejszał świadczenie?

Jeżeli przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), czyli:

 • 691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może dorabiać bez limitu?

Limit przychodów nie dotyczy osób, które:

 • mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum,
 • mają prawo do emerytury częściowej,
 • mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
 • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
 • pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

W jaki sposób ZUS będzie rozliczał świadczenia?

W związku z wprowadzoną zmianą, od 1 stycznia 2022 r. każda osoba ma prawo wybrać wariant, który będzie dla niej korzystniejszy. Można zatem dokonać rozliczania po upływie roku kalendarzowego lub miesięcznie. Dotychczas świadczenia były rozliczane na bieżąco.

Źródła:

https://www.prawo.pl/kadry/ile-mozna-dorobic-na-emeryturze-lub-rencie-w-2022-roku,289320.html

https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły