Przejdź do głównej zawartości
Na grafice zdjęcie dłoni trzymającej klucze. Napis: Mieszkalnictwo wspomagane. Nowy program PFRON. Agnieszka Harasim, wsparcie poradniczo informacyjne, Logotypy Kompleksowego Centrum Poradniczego, Fundacji Avalon oraz Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 4 min

Mieszkalnictwo wspomagane. PFRON rusza z nowym programem!

Agnieszka Harasim

Specjalistka ds. niepełnosprawności w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon

27 kwietnia Rada Nadzorcza PFRON przyjęła trzy programy dotyczące mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnościami. W sumie zostanie na nie przeznaczonych 600 mln złotych z 800 mln zł, które zostały skierowane do PFRON na zwiększenie wsparcia osób z niepełnosprawnością w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”.

3 filary programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”

Program będzie podzielony na trzy filary:

„Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe”

Każdy z beneficjentów (organizacja/instytucja) zawrze umowę zakwaterowania, w skład której będzie wchodził minimum pokój z łazienką z dostępem do aneksu kuchennego.

Program dotyczy zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami w zaadaptowanych do ich potrzeb mieszkaniach. Każdy z beneficjentów zawrze umowę noclegową, która będzie obejmowała co najmniej jedną sypialnię z łazienką z dostępem do aneksu kuchennego. Mieszkania objęte pomocą będą miały 12 lokali i będą podzielone na zespoły mieszkalne do 6 osób. Zapewni to wygodę i niezależność ludzi żyjących w takim mieszkaniu.

Warunki skorzystania z dofinansowania, to m.in.:

 • posiadanie w statucie swojej organizacji postanowienia dotyczącego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • opisanie doświadczenia w prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami od co najmniej 36 miesięcy do daty złożenia wniosku.
 • opisanie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami w postaci co najmniej 2 zrealizowanych i zakończonych projektów grantowych.

„Mieszkanie dla absolwenta”

W tym filarze PFRON chce zachęcić absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej.

To program dofinansowujący koszty najmu mieszkania. Aby kwalifikować się do finansowania, beneficjent musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiadać status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złożyć deklarację poszukiwania pracy lub zatrudnienia.

Dofinansowanie będzie miało charakter degresywny (będzie się zmniejszać), a kwota dofinansowania będzie podzielona na poszczególne okresy (łącznie finansowanie trwa 3 lata)

 1. od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 2. od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

„Dostępne mieszkanie”

Trzeci filar programu to nic innego jak program zamiany mieszkań. W ramach tego dofinansowania osoby, które mieszkają w niedostosowanych budynkach będą mogły sprzedać swoją nieruchomość i kupić nową – już bez barier architektonicznych.

Wysokość dofinansowania będzie stanowić różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Aby móc skorzystać z dofinansowania, beneficjent będzie musiał spełnić następujące wymagania:

 • posiadać orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złożyć oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złożyć oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie może mieć więcej ni 65 lat.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

PFRON poinformuje beneficjentów o uruchomieniu programu w najbliższym czasie. Organizacje chcące skorzystać z dofinansowania we „Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych” będą mogły składać wnioski podczas pierwszego naboru od 10.06.2022. do 29 lipca 2022 w postaci dokumentu elektronicznego – dostarczanego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Odbiorczej dostępnej na Platformie Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem: / PFRON SkrytkaESP.

W ramach programów „Mieszkanie dla absolwenta” „Dostępne Mieszkanie” wnioski można składać WYŁĄCZNIE za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. Aby móc złożyć wniosek należy posiadać Profil Zaufany.

Profil Zaufany możesz założyć m.in.:

 1. tworząc i potwierdzając profil zaufany przy pomocy systemu bankowości elektronicznej Twojego banku
 2. rejestrując swoje konto a portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Źródła:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniow/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zatwierdzono-programy-wspierajace-mieszkalnictwo-osob-z-niepelnosprawnoscia-z-pakietu-samodz/

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły