Przejdź do głównej zawartości
Czas czytania: 2 min

Jak skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnościami?

Anna Mikołajczyk

Adwokatka

Rozpatrzenie wniosku

Z dniem 19 lipca 2022 roku Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany art. 46a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaproponowana przez Radę Dialogu Społecznego zmiana dotyczy zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla PFRON. W obecnym stanie prawnym przepis art. 46a ust. 1 pkt.1 w/w ustawy zakłada, że Fundusz otrzymuje dotacje celowe na miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w wysokości ,,do 30 procent” środków na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a ustawy w danym roku.

Z uwagi na fakt, że przepis wskazywał tylko górną granicę wysokości, z każdym rokiem Fundusz otrzymywał coraz niższą dotację celową.

W tym roku udział dotacji na dofinansowanie do wynagrodzenia wynosił tylko 19,6%, podczas gdy w 2015 roku kształtował się na poziomie 24,6%.

Autorzy projektu argumentowali, że pozostawienie przepisu w dotychczasowym brzmieniu, z uwagi na brak waloryzacji spowoduje, że pomoc dla osób ze szczególnymi rodzajami niepełnosprawności będzie nieadekwatna do kosztów zatrudnienia i doprowadzi do wypchnięcia osób z rynku pracy.

W związku z powyższym, w projekcie zawnioskowano o wprowadzeniu zapisu o przekazywaniu do PFRON ,,minimalnej wysokości dotacji, na poziomie 30%”.

Co niesie za sobą nowa, zmieniona kwota?

Wprowadzona zmiana zapewni, że przekazywana z budżetu państwa kwota będzie utrzymywać się na stałym poziomie, to jest co najmniej 30% kosztów na realizację zadania wskazanego w art. 26a ustawy. Jej wprowadzenie spowoduje zwiększenie środków do 1’080 mln zł, czyli o 404 mln zł rocznie. W konsekwencji dojdzie do poszerzenia zakresu realizowanych zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej, a to pozwoli na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Propozycja zmian wysokości dotacji

W toku prac nad projektem, Minister Finansów zaproponował, by zmiana wysokości dotacji mogła obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, zaś art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymał brzmienie: Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa: „na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok”.

Postęp projektu dostępny do wglądu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej poinformował, że projekt znajduje się na etapie prac legislacyjnych i dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły