Przejdź do głównej zawartości
Wyciągnięta ręka z logotypem 1,5% podatku
Czas czytania: 3 min

Podwyższona wartość podatku do 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego

Anna Mikołajczyk

Adwokatka

Z dniem 9 czerwca 2022 r. na skutek zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.poz.1265), została podniesiona wysokość odpisu podatku na rzecz OPP z 1% na 1,5%. Zgodnie z uchwałą Sejmu, podatnik będzie mógł dokonać rozliczenia za cały 2022 rok, przekazując 1,5% podatku dowolnie wybranej organizacji pozarządowej.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

Podmiotami uprawnionymi do przekazania 1,5 % podatku z własnego PIT są wyłącznie osoby fizyczne rozliczające się:

 • na zasadach ogólnych– za przychody uzyskane z umowy o pracę umowy zlecenia, praw autorskich czy innych źródeł a także osoby samozatrudnione,
 • podatkiem liniowym – wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały stałą formę opodatkowania w wysokości 19%,
 • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

Jakie warunki muszę spełnić, żeby OPP otrzymała 1,5 % podatku?

Naczelnik urzędu skarbowego przekaże kwotę podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego, gdy:

 1. wniosek o przekazanie 1,5% podatku zostanie zawarty w deklaracji podatkowej PIT wraz ze wskazaniem poprawnego numeru KRS wybranej organizacji,
 2. wnioskowana kwota nie będzie przekraczać 1,5%, podatku (po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół),
 3. podatnik zastosuje się do obowiązujących terminów i złoży roczne zeznanie podatkowe PIT
  • od 15 lutego do 2 maja 2023 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
  • od 15 lutego do 2 maja 2023 r. – PIT 28. (podatek ryczałtowy za grudzień oraz ostatni kwartał musi zostać uregulowany do 28 lutego 2023r)

   ewentualnie
  • podatnik dokona korekty zeznania w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, czyli do 2 czerwca 2023r
 4. zostanie zapłacony w pełnej wysokości należny podatek w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Co się stanie z 1,5% podatku, gdy podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji?

Spóźnienie się przez podatnika ze złożeniem deklaracji spowoduje, że 1,5% nie zostanie przekazane do wybranej OPP.  Jeżeli pojawią się przeszkody, które uniemożliwią Nam złożenie deklaracji w ustawowym terminie, najlepiej przesłać do urzędu skarbowego zerowe zenanie, a potem dokonać korekty i przekazać 1,5 % organizacji.

Czy podatnik w jednej deklaracji może wskazać kilka numerów KRS organizacji pozarządowych?

W każdej deklaracji podatkowej musi zostać wskazany jeden numer KRS organizacji pozarządowej. Jeżeli podatnik dokonuje rozliczenia z różnych przychodów i składa kilka formularzy deklaracji, może na każdym druku zaznaczyć inną organizację lub wybrać tą samą.

W jakim terminie naczelnik urzędu skarbowego przekazuje 1,5 % organizacji?

Kwotę wskazaną w formularzu deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota przekazywana jest na rachunek bankowy podany przez organizację i pomniejszana jest o koszty przelewu bankowego.

Co się stanie z 1,5% w przypadku wykazanej straty w zeznaniu podatkowym?

Z uwagi na fakt, że podstawę wyliczenia kwoty deklarowanej na rzecz organizacji pożytku publicznego stanowi podatek należny, to jeżeli w zeznaniu podatkowym, czy korekcie zeznania podatnik wykaże stratę, nie będzie mógł przekazać 1,5%.  

Czy naczelnik przekaże organizacji podatek, gdy wskazana w deklaracji kwota przekracza 1,5%?

Jeśli kwota wskazana we wniosku będzie wyższa niż 1,5% podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego przekaże kwotę w prawidłowej wysokości.

Kiedy naczelnik urzędu skarbowego ma prawo odstąpić od przekazania 1,5% podatku?

Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli:

 1. organizacja nie podała, numeru rachunku bankowego celem przekazania 1,5% podatku bądź podany numer rachunku jest nieprawidłowy;
 2. organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a u.d.p.p.w,
 3. podatnik we wniosku o przekazanie 1,5% podatku podał błędny numer wpisu do KRS, którego nie zawiera wykaz na podstawie art. 27 a u.d.p.p.w.

Ważne!

Wspólnie z nami zmieniaj świat osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych na lepsze!

Twoje 1,5% pomaga nam budować świat, w którym niepełnosprawność nie ogranicza.

Przekaż 1,5% Fundacji Avalon, numer KRS: 0000270809.

Od 16 lat aktywnie działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych w Polsce.

AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, 0000270809 1.5% e-pity

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły