Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Regulamin WHEELMAGEDDON AVALON EXTREME 2023

Informacje Ogólne

Regulamin dotyczy wydarzenia o nazwie „WHEELMAGEDDON AVALON EXTREME 2023. Wyścig z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami” (dalej „Zawody”),

 1. Organizatorem Zawodów jest
  Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (dalej „Organizator”), w ramach projektu Avalon Extreme.
 2. Celem Zawodów jest:
  a) popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami,
  b) integracja przez sport
 3. Zawody odbędą się w dniu 16 września 2023 roku na torze z przeszkodami wyznaczonym na poligonie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, przy ulicy Kartezjusza 1.
 4. Zawody polegać będą na pokonaniu trasy złożonej z przeszkód i zadań sprawdzających siłę, wytrzymałość i sprawność Zawodników. Długość trasy, stopień trudności oraz liczba i rodzaj przeszkód zależeć będą od wybranej kategorii Zawodów.

Uczestnictwo w Zawodach

 1. W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które posiadają, aktualne na dzień Zawodów, orzeczenie o niepełnosprawności, wypełnią formularz zgłoszeniowy, otrzymają pozytywną decyzję od Organizatora Zawodów oraz wyrażą zgodę na treść Regulaminu (dalej „Zawodnicy”).
 2. Zawody odbywać się będą w 3 następujących kategoriach z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności Zawodnika:
  a) Osoby chodzące
  b) Osoby z tetraplegią
  c) Osoby z paraplegią
 3. Zawodnicy przypisywani będą do poszczególnych kategorii Zawodów przez Organizatora na podstawie wypełnionego przez Zawodnika formularza zgłoszenia i stanu zdrowia Zawodnika.
 4. W formularzu zgłoszeniowym Zawodnicy określają etap Zawodów, w których chcą wziąć udział.
 5. Udział w Zawodach jest bezpłatny.

Przebieg Zawodów – Klasyfikacja wstępna

 1. Po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych i zaakceptowaniu listy startowej Zawodników, Organizator poinformuje Zawodników o zakwalifikowaniu się do Zawodów.
 2. Na prośbę Organizatora Zawodnicy mają przedłożyć dokument zaświadczający o ich niepełnosprawności i braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Zawodach.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Zawodnika z listy startowej, jeżeli w jego opinii udział Zawodnika w Zawodach nie będzie możliwy z uwagi na przeciwskazania zdrowotne, techniczne lub inne.

Przebieg Zawodów – Etapy

 1. Zawodnicy biorą udział w Zawodach na trasie składającej się z trzech etapów trudności:
  a) Etap FIGHTER – trasa podstawowa, oznaczona kolorem niebieskim
  b) Etap WARRIOR – trasa średniozaawansowana, oznaczona kolorem zielonym
  c) Etap HERO – trasa zaawansowana, oznaczona kolorem czarnym
 2. Każdy etap trasy składa się z 10 konkurencji uwzględniających kategorię Zawodników i ich poziom sprawności. Szczegóły każdej trasy przedstawione zostaną Zawodnikom przed Zawodami w trakcie omówienie przebiegu Zawodów (briefing) z określeniem rodzaju przeszkód i sposobu ich pokonywania.
 3. Linia startowa zawodów wyznaczona jest linią startową etapu FIGHTER.
 4. Każdy z etapów kończy się linią końcową.
 5. Aby przejść do kolejnego etapu trasy, Zawodnik musi ukończyć etap poprzedzający, tj. wykonać poprawnie wszystkie konkurencje danego etapu i przekroczyć jego linię mety.

Przebieg Zawodów – Wyścig

 1. Udział w Zawodach polega na pokonaniu trasy biegu, zgodnie z instrukcjami przekazanymi na briefingu. Aby ukończyć Zawody, uczestnik musi pokonać wszystkie przeszkody i wykonać zadania
  ustawione na trasie danego etapu. Pominięcie któregokolwiek z zadań lub przeszkód (z zastrzeżeniem punktu 2.) albo wybiegnięcie poza trasę oznaczoną taśmami skutkuje dyskwalifikacją.
 2. W przypadku braku fizycznej możliwości pokonania przeszkody lub wykonania zadania, Zawodnik zgłasza potrzebę skorzystania z pomocy osoby z obsługi Zawodów. Osoba z obsługi wskazuje, jak wykonać alternatywne zadanie.
 3. Organizator dopuszcza możliwość kontynuowania Zawodów przez Zawodnika na kolejnym etapie biegu po ukończeniu etapu, do którego Zawodnik się zgłosił.
 4. Uczestników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są przerwać bieg i udać się najszybszą drogą na metę. Limit zostanie podany na briefingu.
 5. Organizator wyznaczy osobę, która pełnić będzie funkcję Sędziego podczas Zawodów.
 6. Zadaniem Sędziego jest dbanie o prawidłowy przebieg Zawodów, sporządzenie tabeli z wynikami i raportowanie wyników do Organizatora.
 7. Klasyfikacja Zawodników odbywa się na podstawie uzyskanego czasu na każdym etapie Zawodów. Wynik końcowy stanowi sumę czasów uzyskanych na poszczególnych etapach Zawodów. Czas liczony jest od momentu startu wyznaczonego sygnałem dźwiękowym do momentu przekroczenia przez Zawodnika linii mety danego etapu.
 8. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu przez Zawodnika, Sędzia ma prawo do jego dyskwalifikacji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania z trasy Zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub pomocy w innym zakresie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator, we współpracy z wyznaczonymi Sędziami, będzie dbać o prawidłowy przebieg Zawodów na każdym ich etapie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje Zawodników oraz uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu, czy innych rzeczy należących do Zawodnika.
 2. Wszyscy Zawodnicy zostaną ubezpieczeni przez Organizatora w ramach ubezpieczenia grupowego.
 3. Organizator zadba o właściwe zabezpieczenie imprezy pod kątem organizacyjnym i medycznym.
 4. Organizator zapewnia pakiety startowe dla Zawodników, w skład których wchodzi koszulka startowa, napoje i przekąska.
 5. Dla Zawodników, którzy uzyskają najlepsze czasy w każdej kategorii sprawności Organizator przewiduje nagrody finansowe odpowiednie dla danego etapu Zawodów:

I miejsce na etapie HERO

 • grupa osób chodzących – 1000 zł
 • grupa osób z tetraplegią – 1000 zł
 • grupa osób z paraplegią – 1000 zł

I miejsce na etapie WARRIOR

 • grupa osób chodzących – 500 zł
 • grupa osób z tetraplegią – 500 zł
 • grupa osób z paraplegią – 500 zł

I miejsce na etapie FIGHTER

 • grupa osób chodzących – 300 zł
 • grupa osób z tetraplegią – 300 zł
 • grupa osób z paraplegią – 300 zł

6. Dla Zawodników, którzy uzyskają 2 kolejne najlepsze czasy w każdej kategorii sprawności Organizator przewiduje nagrody rzeczowe odpowiednie dla danego etapu Zawodów o wartości:


II miejsce

 • na etapie HERO (dla 3 Zawodników w każdej kategorii sprawności) – nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 700 zł
 • na etapie WARRIOR (dla 3 Zawodników w każdej kategorii sprawności) – nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 350 zł
 • na etapie FIGHTER (dla 3 Zawodników każdej kategorii sprawności) – nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 200 zł

III miejsce

 • na etapie HERO (dla 3 Zawodników każdej kategorii sprawności) – nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 400 zł
 • na etapie WARRIOR (dla 3 Zawodników w każdej kategorii sprawności) – nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 250 zł
 • na etapie FIGHTER (dla 3 Zawodników każdej kategorii sprawności) – nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 100 zł

7. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

Obowiązki Zawodników

 1. Zawodnicy startują w Zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę fakt, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem kontuzji, wypadku, a nawet śmierci,
 2. Zawodnicy są zobowiązani przyjechać na miejsce Zawodów o godzinie określonej przez Organizatora, a następnie stawić się na briefing po dopełnieniu formalności w biurze Zawodów, odebraniu pakietów startowych i przebraniu się.
 3. Zawodnicy zobowiązują się do respektowania zasad fair play i podporządkowania się decyzjom Sędziów wyznaczonych przez Organizatora na każdym etapie Zawodów.
 4. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Organizatora oraz przestrzegania zasad i regulaminu użytkowania miejsca, w którym odbędą się Zawody.
 5. Zawodnicy zobowiązują się do dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych Zawodników.
 6. Zawodnicy akceptują fakt, że Zawody będą uwiecznione przez Organizatora w formie relacji fotograficznej i video na każdym etapie Zawodów. Stosowne zgody na wykorzystanie wizerunku Zawodników przez Organizatora udzielane będą przez Zawodników każdorazowo w formie pisemnej. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku, Zawodnicy zobowiązani są do
  unikania kontaktu z fotografami i operatorami zatrudnionymi przez Organizatora we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Zawodów, o czym Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Uczestnictwo w Zawodach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.