Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.2MB)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Droga do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością” realizowanym przez Fundację Avalon

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Droga do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością”.

DEFINICJE:

Projekt – przedsięwzięcie pn. „Droga do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością”, współfinansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 2021-2024 pod nazwą: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie lub zawodowo”, realizowane w ramach umowy o realizację zadania publicznego numer UMIA/PS/B/VI/3/3/44/2022-2024, podpisanej z miastem stołecznym Warszawą w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

Organizator – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

 • Adres: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
 • KRS: 0000270809

Punkt Przyjmowania Zgłoszeń – miejsce, w którym należy złożyć Dokumenty rekrutacyjne:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

Dopuszcza się przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej (e-mail) i za pośrednictwem poczty.

Strona internetowa Projektu – strona https://www.fundacjaavalon.pl/ na której znajdują się informację o Projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia:

 1. zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna,
 2. niezarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna.

Osoba nieaktywna zawodowo(bierna zawodowo) – osoba, które w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), w tym:

 1. osoba ucząca się – osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym,
 2. osoba nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu – osoba, która nie uczy się ani nie szkoli,
 3. inna – niewymieniona w podpunkcie a i b.

Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, z późn. zm.), która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego).

Osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością – osoby spokrewnione lub niespokrewnione oraz inne osoby z najbliższego środowiska Uczestnika.

Kandydat/Kandydatka (dalej Kandydat) – osoba spełniająca poniższe kryteria:

a)osoba z niepełnosprawnością, posiadająca aktualne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub równoważne; mieszkająca w Warszawie; w wieku 18-60 lat; bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub poszukująca pracy, gotowa i chętna do wejścia na rynek pracy, która złożyła w wyznaczonym terminie wypełnione Dokumenty Rekrutacyjne w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń.

Uczestnik/Uczestniczka (dalej Uczestnik) – osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w Projekcie zapisane w § 3 Regulaminu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej, która ma prawo do udziału w Projekcie i podpisze dokumenty wymienione w § 4 ust. 11 Regulaminu.

Uczestnik rezerwowy/Uczestniczka rezerwowa (dalej Uczestnik rezerwowy) – przez Uczestnika rezerwowego rozumie się osobę, znajdującą się na liście rezerwowej Projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w Projekcie, zapisane w § 3 Regulaminu wybrana w procedurze rekrutacyjnej, która podpisze dokumenty wymienione w § 4 ust. 11 Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się dla niej miejsca na liście podstawowej.

Grupa docelowa – grupa osób, do której skierowany jest Projekt.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz Zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie dla osoby z niepełnosprawnością o spełnieniu kryteriów grupy docelowej,
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Zgoda Wizerunkowa Uczestnika Projektu,
 • Orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub równoważne Uczestnika Projektu,
 • Zaświadczenie z informacją o pozostawaniu pod opieką lekarza psychiatry w trakcie realizacji projektu, z datą wystawienia minimum 90 dni przed rozpoczęciem uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób z doświadczeniem choroby psychicznej, nieposiadających aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Formularz Zgłoszeniowy – jeden z dokumentów, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Kandydatów do Projektu (Załącznik 1 do Regulaminu dla osoby z niepełnosprawnością.

Oświadczenie Kandydata Projektu dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej -dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji Kandydatów do Projektu (Załącznik 2).

Komisja rekrutacyjna – Komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu, w tym oceniająca Dokumenty rekrutacyjne.

Lista podstawowa – lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

Lista rezerwowa – lista osób, spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie, które nie zostały zakwalifikowane do listy podstawowej z powodu braku miejsc.

Oświadczenie Uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych– dokument podpisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu (załącznik 3 do Regulaminu).

Zgoda Wizerunkowa – dokument podopisywany przez Uczestnika z chwilą przystąpienia do Projektu (załącznik 4 do Regulaminu).

§ 1.
Cel Projektu

 1. Celem Projektu jest integracja społeczno-zawodowa 72 Kandydatów z niepełnosprawnością doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i zawodowego. Wsparciem mogą zostać objęte również osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością Uczestnika Projektu. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji osób z niepełnosprawnością, ich zawodową i społeczną aktywizację, przygotowanie ich do samodzielnego społecznego funkcjonowania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników i ich rodzin.

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie.
 2. Projekt realizowany jest w okresie: 02.05.2022 r. – 31.07.2024 r.
 3. Projekt realizowany jest przez Organizatora.
 4. Miejsce realizacji Projektu: siedziba Fundacji Avalon – ul. Domaniewska 50A w Warszawie. Zajęcia indywidualne będą realizowane również w formie online poprzez aplikację Microsoft Teams. 

§ 3.
Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. są mieszkańcami Warszawy,
 2. są nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo), bezrobotne, poszukujące pracy, gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy, w wieku 18-60 lat,
 3. posiadają aktualne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub równoważne
 1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością (warsztat dla rodzin, opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnością) – średnio po jednej osobie.
 2. O kwalifikacji do Projektu decydować będzie złożenie wyżej wymienionych niezbędnych, kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnienie wszystkich kryteriów, o których mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów niż dostępnych miejsc w Projekcie dodatkowym kryterium wyboru Uczestnika będzie kolejność zgłoszeń Kandydatów do Projektu
 3. Osoba z niepełnosprawnością zainteresowana uczestnictwem w Projekcie zobowiązana
  jest do:

 1. wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego (załącznik 1 do Regulaminu),
 2. wypełnienia Oświadczenia Kandydata Projektu dotyczące spełnienia kryteriów grupy docelowej (załącznik 2 do Regulaminu),
 3. wypełnienia Oświadczenia Uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 3 do Regulaminu),
 4. wypełnienia Zgody Wizerunkowej (Załącznik 4 do Regulaminu),
 5. przedłożenia do wglądu orzeczenia o Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub równoważnego,
 6. złożenia zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej.

  Wyżej wymienione dokumenty w podpunktach a-f muszą być złożone w formie papierowej na etapie rekrutacji do Projektu w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń lub w formie elektronicznej (na e-mail: [email protected]) bądź za pośrednictwem poczty.
 1. Osoba z otoczenia osób z niepełnosprawnością z zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia Zgody Wizerunkowej,
 2. wypełnienia Oświadczenia Uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Weryfikacja formalna Dokumentów rekrutacyjnych będzie dokonywana przez Komisję rekrutującą na bieżąco, w miarę napływu dokumentów rekrutacyjnych (zgłoszeń). W przypadku kompletności wymaganych dokumentów Kandydat zostanie poinformowany przez e-mail o wstępnej kwalifikacji do Projektu. Kandydat na uzupełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych będzie miał 10 dni liczonych od dnia przesłania/złożenia formularza zgłoszeniowego. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkować będzie odrzuceniem Formularza Zgłoszeniowego na etapie weryfikacji formalnej i niezakwalifikowaniem Kandydata do Projektu.
 2. Formularz zgłoszeniowy zawiera:

 1. dane osobowe Kandydata,
 2. dane Kandydata związane ze statusem zawodowym,
 3. oświadczenie dla osoby z niepełnosprawnością o spełnienie kryteriów grupy docelowej,
 4. oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

 1. wypełnione w języku polskim,
 2. wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie,
 3. podpisane we wszystkich wskazanych polach,
 4. złożone w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Organizatora.
 1. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin, dostępne są w wersji papierowej w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń. Ponadto wyżej wymienione dokumenty udostępnione są w wersji elektronicznej, do pobrania ze strony internetowej.
 2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w formie online na stronie internetowej lub dostarczyć osobiście do Punktu przyjmowanie zgłoszeń. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne zamieszczone na stronie internetowej należy pobrać, uzupełnić i przesłać skany na e-mail: [email protected] lub dostarczyć osobiście do Punktu Przyjmowania Zgłoszeń – wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz zaświadczeniem z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej.
 3. Organizator zastrzega, iż wypełnienie Dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
 4. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

§ 4.
Nabór Uczestników

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.
 2. Informacje o możliwości wzięcia udziału w Projekcie, a także miejscu pobierania i składania Dokumentacji rekrutacyjnej, zamieszczone są na stronie internetowej:
 3. Rekrutacja będzie miała charakter powtarzający się i prowadzona będzie w miesiącach:

 1. VI-VII 2022 r. (na rzecz pierwszego cyklu Projektu trwającego w VIII 2022 r. – XII 2022 r.);
 2. XI 2022 r. – XII 2022 r. (na rzecz drugiego cyklu Projektu trwającego w I – V 2023 r.);
 3. XI 2023 r. – XII 2023 r. (na rzecz trzeciego cyklu Projektu trwającego w I – V 2024 r.).
 1. W wyniku każdorazowej rekrutacji wyłonione zostaną:

 1. 72 osoby z niepełnosprawnością (24 Uczestników na każdy cykl Projektu), bez względu na płeć, mieszkające w Warszawie; bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy, gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.
 1. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba, która spełnia warunki wymienione § w 3 ust. 1 oraz pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.

 1. Uczestnik może wziąć udział wyłącznie w jednym cyklu Projektu (w latach 2022-2024).
 1. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Organizatora Projektu na podstawie Dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 3, ust. 4 i ust. 5 oraz składa się z następujących etapów:

 1. Etap I – weryfikacja formalna Dokumentów rekrutacyjnych, to jest poprawności i kompletności wypełnienia dokumentów,
 2. Etap II: zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie Uczestników oraz utworzenie list podstawowych i list rezerwowych.
 1. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na brak miejsc, ale spełniające kryteria uczestnictwa, zostaną wpisane na listę rezerwową, z której rekrutowani będą kolejni Uczestnicy Projektu w przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej.
 2. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję rekrutacyjną.
 3. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie i wpisani na listę podstawową zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-mail o wyniku rekrutacji.
 4. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby Uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w Projekcie, Komisja rekrutacyjna utworzy listę rezerwową.
 5. W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w Projekcie bądź wykreślenia z listy Uczestników Projektu, kolejni Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału
  w Projekcie, zgodnie z zajmowaną pozycją na liście rezerwowej.
 6. Dodatkowo w ramach Projektu planowane jest wsparcie dla osób z otoczenia osoby z niepełnosprawnością (po 24 osoby na jeden cykl Projektu).

§ 5.
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie

 1. W Projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:

 1. Warsztaty coachingowe w zakresie rozwoju zawodowego – 1 warsztat na miesiąc, przez 5 miesięcy w każdym cyklu, po 24 uczestników i 5 wolontariuszy, 3 godz. Warsztat będzie prowadzony przez 2 doradców zawodowych (jeden doradca pełni rolę trenera – wspomagającego). Spotkania składają się z części wykładowej, dyskusji oraz pracy w grupach, wizycie gościa specjalnego.Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – 1 spotkanie na miesiąc, przez 5 miesięcy w każdym cyklu, 1,5 godz. W ramach wsparcia zostanie udzielone specjalistyczne poradnictwo w zakresie doradztwa zawodowego. Specjalista wesprze Uczestników w poznaniu ich potrzeby i predyspozycji, wykorzystując specjalistyczne narzędzia do określania predyspozycji zawodowych.
 2. Warsztaty psychoedukacyjne w zakresie rozwoju osobistego – po 2 warsztaty na miesiąc dla grupy, w 5-miesięczym cyklu, 2 grupy po 12 uczestników i 5 wolontariuszy, 2 godz. Spotkania są prowadzone przez psychologa. Podstawowymi formami realizacji zagadnień są tzw. metody aktywne typu: techniki Gestalt, psychodrama, scenki sytuacyjne, praca w małych grupach, w parach, ćwiczenia psychogimnastyczne, dyskusje. Na warsztatach zostaje również poruszony temat technik relaksacji opartych na uważności.
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne – 1 spotkanie na miesiąc, przez 5 miesięcy w 1 w każdym cyklu, 1 godz. Indywidualne spotkania Uczestników Projektu z psychologiem, w ramach których Uczestnicy otrzymują pomoc psychologiczną w związku z bieżącymi problemami życiowymi, w tym trudnościami interpersonalnymi, adaptacyjnymi, trudnościami w określeniu sobie celu i sposobie jego realizacji, zarządzaniu sobą w ciągu dnia, nauce wyznaczania celów i sposobów pomocnych w ich realizacji.
 4. Warsztat dla Osób z otoczenia osoby z niepełnosprawnością – 1 warsztat na każdy cykl projektu, 3 godz. W warsztacie bierze średnio 24 osoby – średnio po jednej Osobie z otoczenia osób z niepełnosprawnością. Warsztat przeznaczony będzie rodzinom, opiekunom i bliskim 24 osób z niepełnosprawnością, uczestniczących w danym cyklu projektu. Spotkanie poprowadzi psycholog oraz fizjoterapeuta, mający wieloletnie doświadczenie w terapii osób z niepełnosprawnością.
 5. Zajęcia Aktywni w społeczeństwie – 1 zajęcia na miesiąc, w 5-miesięcznym cyklu; średnio 3 godz.; 4 zajęcia w 2 grupach po 12 Uczestników, 5 wolontariuszy, psycholog, opiekun grupy; 1 zajęcia łączone (gra miejska) – 24 uczestników razem, 10 wolontariuszy, psycholog, opiekun grupy). W ramach jednego cyklu spotkań przewiduje się:wizytę w Filharmonii Narodowej w Warszawie,
  1. wyjście do kina,
  2. grę miejską, posiłek w restauracji,
  3. spektakl w Teatrze Narodowym w Warszawie,
  4. zwiedzanie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wilanowie,
  5. wspólny posiłek w restauracji / piknik w parku.

§ 6.
Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązuje się, w terminie do 2 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji, dostarczyć do Organizatora pisemną informację o tym fakcie (osobiście, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty).
 2. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Projekcie z powodu:

 1. przekroczenia 20% nieobecności w cyklu,naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach
 2. w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających),
 3. podania w Dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji,
 4. naruszenia zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 1. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika nie przysługuje odwołanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Uczestnika, może on zostać dopuszczony do kontynuacji uczestnictwa w Projekcie, pomimo przekroczenia 20% nieobecności. Za nadzwyczajne okoliczności przyjmuje się w szczególności chorobę Uczestnika, której charakter uniemożliwia osobiste stawiennictwo na zajęciach. Uczestnik wówczas zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających wystąpienie tych okoliczności.
 2. Uczestnik, który został wykluczony z Projektu z powodów określonych w ust. 2 lub zrezygnował z udziału w Projekcie nie będzie miał możliwości zakwalifikowania się do kolejnych cyklów Projektu.

§ 7.
Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do:

 1. bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie,
 2. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć.
 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

 1. zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Droga do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością”,
 2. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu Projektu,
 3. potwierdzania swojego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności,
 4. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających i innych dokumentów zalecanych do wypełnienia, koniecznych do zdiagnozowania potencjału i potrzeb, stworzenia Indywidualnego Planu Działania oraz monitoringu postępów,
 5. bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie,
 6. natychmiastowego informowania Organizatora o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym oraz o zmianie swojej sytuacji zawodowej, np. podjęcie zatrudnienia,
 7. informowania o nieobecności na zajęciach: gdy uczestnik Projektu wie, że nie będzie mógł pojawić się na danych zajęciach, ma obowiązek poinformować o tym pracowników Fundacji – telefonicznie: 790 445 490 lub mailowo: [email protected] – do godz. 21:00 dnia poprzedzającego termin spotkania. Odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego, tego samego dnia lub niepojawienie się na zajęciach, powoduje utratę godzin wsparcia z Projektu.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Projektu Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze zmian wynikających z realizacji Projektu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy o współfinansowanie Projektu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.

Załączniki: