Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.2MB)

Regulamin korzystania z usług rehabilitacyjnych Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active

§1 Przepisy ogólne

 1. Użyte wyrażenia w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z adresem rejestrowym ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;

Beneficjent – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, która korzysta z oferty rehabilitacyjnej Avalon Active;

Pacjent komercyjny – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego, korzystająca z pełnopłatnej oferty rehabilitacyjnej Fundacji;

Prowadzący – fizjoterapeuta / logopeda / psycholog / instruktor wyznaczony do realizacji danych zajęć;

Avalon Active – dział zajmujący się działalnością w obrębie aktywizacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i przewlekle chorych w obrębie aktywizacji społecznej i zawodowej i rehabilitacji medycznej stanowiąc jeden z projektów Fundacji;

Centrum Aktywnej Rehabilitacji – wyodrębnione działanie w ramach projektu Avalon Active, świadczące usługi aktywnej rehabilitacji, wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej i konsultacji dietetycznych oraz zajęć grupowych sportowych, skierowanychdo osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i przewlekle chorych. Działanie realizowane jest w siedzibie głównej Fundacji przy ul. Domaniewskiej 50a, w Warszawie oraz w innych dostosowanych pod kątem OzN przestrzeniach wymagających realizacji form aktywności poza siedzibą fundacji na terenie miasta stołecznego Warszawa.

Oferta rehabilitacyjna – wszelkie usługi świadczone przez Zespół pracowników Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active (aktywna rehabilitacja, aktywności, zajęcia na basenie, konsultacje, inne – w zależności od rozwoju oferty zajęć);

Usługa rehabilitacyjna – usługa zawarta w ofercie rehabilitacyjnej;

Zajęcia – usługi rehabilitacyjne znajdujące się w ofercie rehabilitacyjnej;

Zajęcia indywidualne – zajęcia, w których uczestniczy Beneficjent/Pacjent komercyjny i Prowadzący;

Proces rehabilitacyjny – uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych;

Aktywna rehabilitacja – indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, odbywające się stacjonarnie na sali rehabilitacyjnej i / lub online;

Aktywności – zajęcia grupowe lub indywidualne w ramach programu „Aktywni i Samodzielni”, zawierające elementy rehabilitacji, prowadzone zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i poza nią;

Tryb / forma hybrydowa – złożona z formy stacjonarnej oraz online;

Sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa.

Termin jednorazowy – aktualny tylko w wyznaczonym terminie

Stały termin – termin dotyczy tylko zajęć aktywnej rehabilitacji, wyznaczany cyklicznie, aktualny przez kwartał – to jest ¼ roku kalendarzowego, który trwa trzy miesiące. Rozróżnia się cztery kwartały:
1 kwartał – styczeń – marzec
2 kwartał – kwiecień – czerwiec
3 kwartał – lipiec – wrzesień 
4 kwartał – październik – grudzień

Karnet – pakiet godzin zakupionych przez beneficjenta do wykorzystania w ramach rehabilitacji.

 1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą są realizowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-21:00, w piątek 8:00-16:00 – stacjonarnie i / lub online – za pomocą aplikacji, do której dostępu bezpłatnie udziela Fundacja.
 2. Beneficjent i / lub Pacjent komercyjny korzystający z usług rehabilitacyjnych Fundacji, proszone są o:

 1. udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia,
 2. przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji,
 3. nieużywanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej,
 4. dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji,
 5. przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
 6. kulturalne zachowanie – w tym nie używanie wulgaryzmów,
 7. przestrzeganie zasad higieny osobistej.

§2 Korzystanie z usług rehabilitacyjnych

 1. Zespołem rehabilitacji kieruje Koordynator Projektu Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active.
 2. Z oferty rehabilitacyjnej Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active korzystać mogą osoby, które ukończyły 16 lat.
 3. Z zajęć można korzystać stacjonarnie, w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online) lub tylko online.
 4. Aby rozpocząć proces rehabilitacji należy ukończyć konsultację z fizjoterapeutą (stacjonarną/ online);

 1. konsultacja jest bezpłatna (z wyłączeniem postanowień §6 pkt 2.);
 2. zapisu na konsultację można dokonać kontaktując się z Recepcją Fundacji (telefonicznie: 22 349 97 71, 796 324 328 lub mailowo: [email protected]);
 3. na konsultacji należy okazać (do wglądu): oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia, diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografia, dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć;
 4. w przypadku konsultacji online dokumenty należy przesłać w formie skanów / czytelnych zdjęć, na adres mail Recepcji, nie później niż dzień przed konsultacją.
 5. W przypadku niedostarczenia/nieprzesłania wymaganej dokumentacji, konsultacja nie zostanie przeprowadzona;
 1. Przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji należy dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do rehabilitacji, które może wystawić lekarz prowadzący lub lekarz pierwszego kontaktu;

 1. zaświadczenie jest ważne rok od daty wystawienia.
 1. O odmowie przyjęcia na rehabilitację, pacjent zostanie poinformowany przez recepcję / fizjoterapeutę;

 1. powodem odmowy przyjęcia na rehabilitację może być:
  • niedostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • niedostarczenie aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rehabilitacji,
  • niedostarczenie wymaganej przez fizjoterapeutę dokumentacji medycznej / badań,
  • infekcja wirusowa i bakteryjna z przebiegiem gorączki,
  • rany odleżynowe, rany otwarte z sączącym się płynem śródtkankowym,
  • zaburzenia neurologiczno-psychiczne lub inne, skutkujące brakiem współpracy z fizjoterapeutą,
  • niestabilny stan zdrowia z powodu zbyt krótkiego okresu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu lub przebytych zabiegach chirurgiczno-ortopedycznych,
  • inne uzasadnione powody.
 1. Beneficjent/Pacjent komercyjny ma obowiązek poinformowania o wszelkich zmianach w danych teleadresowych, jak również o zmianach dotyczących stanu zdrowia – mailowo lub osobiście wypełniając odpowiedni formularz.
 2. Beneficjent/Pacjent komercyjny, który korzysta z oferty rehabilitacyjnej Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active, zostaje objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć.
 3. Prowadzący ma prawo wyjść do toalety w trakcie zajęć.

§3 Karnety

 1. W ramach karnetów z usług rehabilitacyjnych mogą korzystać Beneficjenci.
 2. Beneficjent może zakupić jednorazowo maksymalnie 3 karnety.
 3. Karnet nie ma określonej daty ważności, godziny zajęć można wykorzystać w dowolnym czasie.
 4. Beneficjent, korzystający z zajęć w ramach karnetów, jest zobowiązany do poinformowania pracownika Recepcji o chęci dalszego korzystania z procesu rehabilitacji lub jej przerwania. W przypadku kontynuowania rehabilitacji, Beneficjent powinien niezwłocznie wykupić kolejny karnet. Zwrot karnetu może nastąpić do 3 miesięcy od daty jego wykupienia.
 5. Karnet „Aktywni i Samodzielni” oraz „Aktywni i Samodzielni w wodzie” zawierają określoną ilość godzin aktywnej rehabilitacji oraz określoną ilość wejść na aktywności;

 1. w ramach karnetu nie ma możliwości wymiany godzin aktywnej rehabilitacji z terapeutą na aktywności i odwrotnie;
 2. zakup kolejnego karnetu jest możliwy po wykorzystaniu jednocześnie godzin aktywnej rehabilitacji z terapeutą oraz aktywności.
 1. Faktury za wykonane usługi rehabilitacyjne wystawiane są przez Fundację w formie elektronicznej i przesyłane drogą mailową;
 2. Na prośbę osoby dokonującej zakupu usług rehabilitacyjnych, pracownicy Recepcji wystawiają fakturę w formie wydrukowanej.
 3. Beneficjenci mogą skorzystać z 10% zniżki na zakup karnetu „Aktywni i Samodzielni”, za każdą osobę poleconą, w ramach systemu polecającego;

 1. Polecający – może być nim Beneficjent, który korzystał / korzysta z oferty rehabilitacyjnej;
 2. Polecony – może być nim osoba, która spełnia przesłanki do tego, aby stać się Beneficjentem (ukończyła 16 lat, posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne) i nie korzystała od 2019 roku z oferty rehabilitacyjnej;
 3. Polecający może skorzystać ze zniżki, jeśli poda imię i nazwisko Poleconego, natomiast Polecony wykupił karnet lub skorzystał z projektu współfinansowanego z projektu PFRON, przy czym poda imię i nazwisko Polecającego.

§4 Zapisy na zajęcia

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po uprzednim zapisaniu się – osobiście w Recepcji Fundacji bądź telefonicznie: 2234997 71, 796 324 328 / mailowo: [email protected].
 2. W przypadku zajęć, na które można wykupić karnet, Beneficjent może zapisać się na terminy stałe (kwartalnie) lub jednorazowe, w zależności od dostępności terminów przy czym termin stały nie może być dłuższy niż jeden kwartał

 1. Fundacja zobowiązuje się – w miarę swoich możliwości – dbać o to, by zabiegi odbywały się w możliwie najkrótszych odstępach czasu i dogodnych dla Beneficjenta godzinach.
 2. Aktywni i Samodzielni – rehabilitacja
  • wykupując karnet aktywnej rehabilitacji stacjonarnie/online beneficjent otrzymuje możliwość umówienia stałego terminu aktywnej rehabilitacji, który ważny jest przez cały okres trwania kwartału roku kalendarzowego.
  • po upływie kwartału, w przypadku pozostających godzin na karnecie oraz chęci kontynuowania rehabilitacji beneficjent ma możliwość umówienia nowego terminu stałego lub terminu jednorazowego zajęć indywidualnych u innego terapeuty.
  • odwołania zajęć przez Beneficjenta/Fundację nie powoduje wydłużenia stałego terminu o odwołane terminy.
  • w przypadku rehabilitacji online beneficjent mailowo otrzymuje link do umówionych zajęć.
  • wykupując pojedyncze godziny aktywnej rehabilitacji stacjonarnie/online umawiane są terminy jednorazowe maksymalnie z czterotygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Aktywni i Samodzielni na wspinaczce
  • zarówno przy zakupie karnetu jak i pojedynczych zajęć umawiane są jednorazowe terminy zgodnie z dostępnymi miejscami maksymalnie z czterotygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Aktywni i Samodzielni w wodzie
  • wykupując karnet aktywnej rehabilitacji w wodzie możliwe jest umówienie stałego terminu, który jest ważny przez kwartał licząc od daty pierwszych zajęć.
  • odwołanie zajęć przez Beneficjenta/Fundację nie powoduje wydłużenia stałego terminu o odwołane terminy.
  • wykupując jednorazowe zajęcia możliwe jest umawianie terminów jednorazowych maksymalnie z czterotygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Aktywności

 1. W ramach karnetu Aktywni i Samodzielni beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania co najmniej 5 wybranych aktywności.
 2. W ramach karnetu Aktywni i Samodzielni w wodzie beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania co najmniej 2 wybranych aktywności.
 3. Beneficjent może nieodpłatnie korzystać z nieograniczonej liczby aktywności zgodnie z dostępnymi terminami, zapisując się maksymalnie na 4 tygodnie do przodu. Aktualny grafik aktywności dostępny w Recepcji Fundacji.
 4. Na aktywności grupowe stacjonarne/online obowiązują limity dostępnych miejsc.
 1. Zasady zapisów na zajęcia różnią się w zależności od usługi rehabilitacyjnej.
 2. Przedłużenie terminu na kolejny kwartał jest możliwie:

 1. na dwa tygodnie przed zakończeniem kwartału, jeśli termin nie jest zarezerwowany przez innego beneficjenta;
 2. we wszystkich innych przypadkach stały termin jest ważny tylko przez 1 kwartał;
 1. Stały termin na rehabilitacje jest terminem czasowym i wyznaczonym w systemie kwartalnym. Po tym czasie zostanie utracony przez Beneficjenta.
 2. W przypadku braku terminów u terapeutów, Beneficjent może trafić na listę rezerwową i czekać na zwolnienie się miejsca.
 3. Podczas wyznaczonego okresu stałego terminu rehabilitacji, Beneficjent może starać się o zmianę godzin, dni lub/ i terapeuty w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem dostępności terminów w grafiku. W tym przypadku data zakończenia stałego terminu nie zmienia się.
 4. Data zakończenia stałego terminu rehabilitacji nie zmienia się, mimo odwołania zajęć przez Beneficjenta, Fundację lub/ i Dni Wolnych od Pracy. W przypadku odwołania zajęć z winy Fundacji, pracownik Recepcji stara się znaleźć zastępstwo lub proponuje jednorazowo dodatkowy termin.  
 5. Beneficjent może zapisać się na maksymalnie 3 dni w tygodniu na zajęcia rehabilitacyjne, w ramach stałego terminu do jednego lub więcej terapeutów zgodnie z zalecaniami terapeuty.
 6. W przypadku aktywności, Beneficjent może zapisać się tylko na jednorazowe terminy, maksymalnie na 4 tygodnie do przodu, zgodnie z dostępnymi terminami.
 7. Każdy z Beneficjentów może korzystać z aktywności w nieograniczonej ilości, jeśli fizjoterapeuta / lekarz nie wyrazi ku temu przeciwskazań oraz w zależności od dostępności terminów.
 8. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika Recepcji Fundacji o spóźnieniu się na zajęcia;

 1. w przypadku spóźnienia, zajęcia nie są przedłużane;
 2. spóźnienie na umówione zajęcia, przekraczające 15 minut, może skutkować ich odwołaniem. Jest to równoznaczne z realizacją umówionych zajęć

§5 Odwoływanie zajęć

 1. W przypadku, kiedy Beneficjent wie, że nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, ma obowiązek osobiście poinformować o tym pracowników Recepcji – bezpośrednio w Fundacji / telefonicznie: 22 349 97 71, 796 324 328 / mailowo: [email protected].
 2. Beneficjent nie utraci godzin, jeżeli odwołania zajęć dokona w terminie:

 1. w przypadku aktywnej rehabilitacji i aktywnej rehabilitacji w wodzie – najpóźniej do godziny 21:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Jeśli zajęcia są zaplanowane na poniedziałek, można je odwołać najpóźniej w niedzielę, wysyłając mail lub SMS. Informację należy przekazać pracownikowi Recepcji Fundacji, nie prowadzącemu zajęcia;
 2. w przypadku zajęć na wspinaczce – najpóźniej dnia poprzedzającego zajęcia, do godziny 12:00. Jeśli zajęcia są zaplanowane na poniedziałek, można odwołać najpóźniej do piątku, do godziny 16:00. Informację należy przekazać pracownikowi Recepcji Fundacji, nie Prowadzącemu zajęcia.
 1. Odwołanie zajęć wymienionych w pkt. 2, po upłynięciu wskazanych terminów, tego samego dnia lub niepojawienie się na zajęciach, powoduje utratę godzin (obowiązek zapłaty za zajęcia).
 2. W przypadku aktywności, odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego lub tego samego dnia lub niepojawienie się na zajęciach nie powoduje utraty godzin, jednak Beneficjent na następne zajęcia może zostać wpisany na listę rezerwową. W przypadku, gdy beneficjent 3 razy z rzędu nie pojawi się na umówionych aktywnościach, pracownik Recepcji może zablokować możliwość zapisów na kolejne zajęcia.
 3. W przypadku niepojawienia się na zajęciach aktywnej rehabilitacji na zaplanowaną godzinę, istnieje możliwość umówienia kolejnego terminu tego samego dnia, co wiąże się z utratą godzin z karnetu za każde z zaplanowanych zajęć.
 4. W sytuacji, gdy zajęcia indywidualne zostaną odwołane przez Fundację, Beneficjentowi – w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc – proponowane są zajęcia w innym terminie i / lub z innym Prowadzącym. W przypadku odwołania zajęć przez Fundację, godzina z karnetu nie przepada.
 5. Zajęcia realizowane w stałych terminach, można odwołać maksymalnie do 3 tygodni. Dłuższa przerwa w zajęciach będzie skutkowała utratą stałego terminu.
 6. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą Fundacji. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać przeniesione do budynku Fundacji, o czym Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie (lub sms-owo) najpóźniej tego samego dnia rano.

§6 Korzystanie z oferty komercyjnej

 1. Pacjenci komercyjni mogą być również zapisywani na konsultację; nie jest ona jednak wymagana do rozpoczęcia rehabilitacji;
 2. W przypadku, gdy Fundacja posiada umowę z ubezpieczycielem, koszty wszelkich usług rehabilitacyjnych są rozliczane z godnie z ustalonym cennikiem i opłaca je ubezpieczyciel.
 3. Pacjenci komercyjni mogą zostać zapisani tylko na terminy jednorazowe, maksymalnie do 4 tygodnie do przodu;

 1. wyjątkiem jest sytuacja, gdy Pacjent wykupi pakiet 10 godzin (+1 gratis), wówczas może zostać zapisany na wszystkie 11 terminów od razu.
 1. Pacjentów komercyjnych obowiązują zasady odwoływania zajęć opisane w §5, jednak w przypadku zajęć odwołanych po godzinie 21:00 dnia poprzedzającego lub tego samego dnia lub niepojawienie się na zajęciach nich, nie powoduje obowiązku zapłaty za zajęcia.
 2. Pacjent korzystający z oferty komercyjnej może zapisać się na dowolne zajęcia/aktywności zgodnie, z wyjątkiem aktywności, zajęć na basenie i wspinaczki, w przypadku których należy okazać dokumentację schorzenia lub posiadać subkonto w Fundacji.

§7 Przepisy porządkowe – zajęcia odbywające się stacjonarnie

 1. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona na salę rehabilitacyjną. Dodatkowo, przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia.
 2. Na zajęcia Beneficjent i Pacjent komercyjny mają obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.
 4. Beneficjent i Pacjent komercyjny może przebywać na sali rehabilitacyjnej Centrum Aktywnej Rehabilitacji wyłącznie w obecności Prowadzącego. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na Prowadzącego w poczekalni przylegającej do sali.
 5. Osoby towarzyszące, rodzina i opiekunowie Beneficjenta nie powinni przebywać w trakcie zajęć na sali rehabilitacyjnej.
 6. Za bezpieczeństwo Beneficjentów i Pacjentów komercyjnych podczas trwania zajęć aktywnej rehabilitacji odpowiada Prowadzący.
 7. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta i Pacjenta komercyjnego, ani do pomocy w czynnościach higienicznych na terenie Fundacji.
 8. W związku z wymogami sanitarnymi oraz w trosce o bezpieczeństwo Beneficjentów i Pacjentów komercyjnych, Prowadzący jest zobowiązany do dezynfekcji sprzętu używanego podczas zajęć przed ich zakończeniem.
 9. Nagrywanie i fotografowanie zajęć, może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Prowadzącego zajęcia i współuczestników.

§8 Zajęcia online

 1. Do uczestnictwa w zajęciach online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo, do którego Beneficjent / Pacjent komercyjny zapewnia sobie samodzielnie.
 2. Zajęcia online odbywają się poprzez aplikację Teams (www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in).
 3. Aplikację na komputer można pobrać z oficjalnej strony internetowej – https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app. Wersję dla smartfonów / tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android);

 1. korzystanie z aplikacji na komputerze nie wymaga zakładania konta na Teams i jest bezpłatne;
 2. korzystanie z aplikacji na smartfonie / tablecie wymaga założenia konta na Teams i jest bezpłatne.
 1. W zajęciach online można uczestniczyć wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na nie – osobiście w Recepcji Fundacji / telefonicznie: 223499771, 796 324 328 / mailowo: [email protected];

 1. po zapisaniu na zajęcia, Beneficjent otrzyma wiadomość mail z linkiem do spotkania.
 1. Na zajęcia należy zalogować się poprzez kliknięcie w link spotkania oraz wpisanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska.
 2. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu oraz upubliczniania zajęć bez zgody Prowadzącego zajęcia oraz współuczestników. Złamanie tej zasady może wiązać się nie tylko z wykluczeniem z zajęć, ale również z konsekwencjami prawnymi.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć online. Beneficjent / Pacjent komercyjny nie jest zobowiązany do wykonywania ćwiczeń, o których mówi Prowadzący, jeśli ocenia, że wykonanie ćwiczenia w jakimkolwiek stopniu zagraża jego zdrowiu lub życiu.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne/problemy dotyczące sprawności sprzętu wykorzystywanego podczas trwania zajęć online przez Beneficjenta, które mogą uniemożliwić realizację zajęć w trybie online.
 5. W przypadku niektórych zajęć grupowych online, liczba osób uczestniczących w zajęciach online może uniemożliwić prowadzenie zajęć w taki sposób, by Prowadzący korygował poprawność wykonywanych przez Beneficjentów ćwiczeń.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa.  
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email [email protected], nr tel. (22) 3499771. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług rehabilitacyjnych, jak również w celu archiwizacji.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom z nami współpracującym, świadczącym nam usługi niezbędne do prawidłowej działalności lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych.
 7. Regulamin usług rehabilitacyjnych Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active jest dostępny w Recepcji Fundacji, w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.07.2022 r.