Przejdź do głównej zawartości

Regulamin korzystania z projektu „Aktywność kluczem do niezależności”

§1 Przepisy ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  • Aktywna rehabilitacja – indywidualna terapia dla osób powyżej 18 r.ż. z Prowadzącym, odbywająca się stacjonarnie na Sali rehabilitacyjnej i/ lub online;
  • Aktywności – inne formy rehabilitacji, zajęcia grupowe i indywidualne, odbywające się zarówno na Sali rehabilitacyjnej jak i poza nią tj. elementy terapii psychologicznej, zajęcia logopedyczne, konsultacje z dietetykiem, zajęcia stretching/joga, trening neurofunkcjonalny z wykorzystaniem środowiska rzeczywistości wirtualnej VR, zajęcia Tai/Chi/Capoeira, trening samodzielności, trening uważności, zajęcia siłowo-wytrzymałościowe.
  • Avalon Active – projekt zajmujący się działalnością w obrębie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji medycznej skierowany do osób powyżej 18 r.ż.  z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz bez orzeczenia o niepełnosprawności i przewlekle chorych;
  • Beneficjent – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, która korzysta z Projektu;
  • Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z adresem rejestrowym ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
  • Godzina wsparcia – godzina zegarowa zajęć przyznana Beneficjentowi w ramach udziału w projekcie (w tym uzupełnienie dokumentacji oraz dezynfekcja);
  • Harmonogram – rozplanowanie przebiegu wsparcia w projekcie; 
  • Konsultacja – jednorazowa Wizyta kwalifikująca do Projektu, prowadzona przez Prowadzącego, mająca na celu ustalenie rodzaju Terapii odpowiedniej dla danego Pacjenta/Beneficjenta prowadzona stacjonarnie lub online; 
  • Oferta Projektu – wszelkie usługi świadczone przez Centrum Aktywnej Rehabilitacji zgodnie z założeniami Projektu;
  • Proces rehabilitacyjny – uczestnictwo Beneficjenta w zaplanowanej w Projekcie Aktywnej rehabilitacji i Aktywnościach indywidualnych/grupowych; 
  • Projekt – projekt pn. „Aktywność kluczem do niezależności” realizowany przez Fundację Avalon w ramach dofinansowania ze środków PFRON, dostępny dla Beneficjentów bezpłatnie, stanowiący ofertę rehabilitacyjną Avalon Active;
  • Prowadzący aktywności – fizjoterapeuta / logopeda / psycholog / dietetyk/ instruktor wyznaczony do realizacji danych usług;
  • Prowadzący konsultację – fizjoterapeuta, kwalifikujący Beneficjenta do Projektu;
  • Sala rehabilitacyjna – sala przy Domaniewskiej 50A, 02-672 w Warszawie;
  • Tryb/forma hybrydowa – realizacja Aktywnej rehabilitacji/Aktywności prowadzona w formie stacjonarnej lub/oraz online;
  • Usługa – usługa zawarta w Ofercie projektu; 
  • Wizyta – umówiona, potwierdzona Usługa znajdująca się w Ofercie Projektu; 
 2. Konsultacje z Prowadzącym oraz Aktywna rehabilitacja realizowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-20:00, w piątek 8:00-16:00 – stacjonarnie i/lub online – za pomocą aplikacji, do której dostępu bezpłatnie udziela Fundacja.
 3. Aktywności realizowane są przez Prowadzących Aktywności realizowane są w wybrane dni, zgodnie z grafikiem zajęć od poniedziałku do piątku stacjonarnie w siedzibie Fundacji i/lub online za pomocą aplikacji.

§2 Przepisy porządkowe – zajęcia odbywające się stacjonarnie

 1. Osoby korzystające z Projektu proszone są o: 
  • udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia,
  • przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji,
  • nieużywanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej, 
  • dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji, 
  • przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 
  • kulturalne zachowanie, w tym nieużywanie wulgaryzmów, 
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej. 
 2. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna znajdować się w poczekalni oraz być wnoszona do Sali rehabilitacyjnej. Dodatkowo przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia. 
 3. Osoby towarzyszące, rodzina i osoby asystujące Beneficjentowi nie powinni przebywać w trakcie zajęć w Sali rehabilitacyjnej. 
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.  
 5. Za bezpieczeństwo Beneficjentów podczas trwania Aktywnej rehabilitacji i Aktywności, odpowiadają Prowadzący.
 6. Beneficjent może przebywać w Sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności Prowadzącego. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na Prowadzącego w poczekalni przylegającej do sali.  
 7. Na zajęcia Beneficjent ma obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia. 
 8. Prowadzący i Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani do obsługi osobistej Beneficjenta, ani do pomocy w czynnościach higienicznych w czasie przebywania Beneficjenta na terenie Fundacji.

§3Korzystanie z Projektu

 1. W ramach Projektu Beneficjent otrzymuje do zrealizowania średnio 57 godzin wsparcia – 26 godzin aktywnej rehabilitacji i 31 godzin aktywności. Godziny uzyskane w ramach Projektu należy wykorzystać zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Prowadzący konsultację kwalifikuje Beneficjenta do przystąpienia do Projektu.
 3. Projekt jest skierowany do osób od 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
  • W czasie uczestnictwa w Projekcie nie można korzystać z innego projektu dofinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2021 SIĘGAMY PO SUKCES i zawartego w celu programowym nr 2 (zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych).
 4. Projekt można zrealizować w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online)
 5. Aby przystąpić do Projektu, należy najpierw ukończyć Konsultację (stacjonarnie lub online). 
 6. Zapisu na Konsultację można dokonać:
  • w przypadku Konsultacji online – wysyłając na adres Recepcji Fundacji ([email protected]) maila z prośbą o zapis, zawierającego:
   • numer telefonu do kontaktu,
   • skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (przednia i tylna strona),
   • skany/zdjęcia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej schorzenia oraz diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografia (dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć);
  • w przypadku Konsultacji stacjonarnych – telefoniczny kontakt z Recepcją Fundacji; na Konsultację należy przynieść (do wglądu):
   • oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
   • posiadaną dokumentację medyczną, dotyczącą schorzenia oraz dokumentację medyczną uzupełniającą, jeżeli Beneficjent posiada, m.in. diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografię (dokumentacja jest potrzebna Prowadzącemu kwalifikację do Projektu w wyznaczeniu celu rehabilitacji i doboru odpowiednich Aktywności
 7. Przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji należy wypełnić formularz (Deklaracja beneficjenta projektu) udostępniony przez Recepcję. O odmowie przyjęcia do Projektu, Beneficjent zostanie poinformowany przez Prowadzącego Konsultację.
 8. Powodem odmowy może być: 
  • brak aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,  
  • niedostarczenie wymaganej dokumentacji medycznej przez Beneficjenta,
  • infekcja wirusowa i bakteryjna Beneficjenta/Pacjenta z przebiegiem gorączki,   
  • rany odleżynowe, rany otwarte z sączącym się płynem śródtkankowym,   
  • zaburzenia neurologiczno-psychiczne lub inne, skutkujące brakiem współpracy Beneficjenta/Pacjenta z Prowadzącym,  
  • niestabilny stan zdrowia Beneficjenta z powodu zbyt krótkiego okresu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu lub przebytych zabiegach chirurgiczno-ortopedycznych,   
  • problemy z komunikacją z Beneficjentem, wpływające istotnie na bezpieczeństwo podczas realizowanych usług,
  • brak akceptacji przez Beneficjenta proponowanego Procesu rehabilitacyjnego,
  • inne uzasadnione powody. 
 9. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika Recepcji Fundacji o każdorazowym spóźnieniu się na Aktywną rehabilitację i Aktywności;
  • Spóźnienie się na Aktywną rehabilitację/Aktywności przekraczające 15 minut, może skutkować jej/ich odwołaniem przez Recepcję Fundacji lub Prowadzącego. Jest to równoznaczne z utratą godziny danego wsparcia.
 10. W sytuacji, gdy Aktywna rehabilitacja zostanie odwołana przez Fundację, Beneficjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane jest wsparcie z innym Prowadzącym. W przypadku odwołania Aktywnej rehabilitacji/Aktywności przez Fundację godzina wsparcia w projekcie nie przepada.
 11. Wizyta zrealizowana w ramach Projektu, to wizyta: 
  • na którą Beneficjent przyszedł; 
  • którą Beneficjent odwołał po raz kolejny, zgodnie z §4 ust. 2;
  • na którą Beneficjent nie zalogował się, zgodnie z §5 ust. 6;
  • na którą Beneficjent nie przyszedł, zgodnie z §4 ust. 3; 
  • która nie została odwołana w terminie, zgodnie z §4, ust. 3. 
 12. Każda wizyta, zrealizowana w ramach Projektu jest potwierdzana przez Beneficjenta:
  • podpisem złożonym na Recepcji – w przypadku osób realizujących Projekt stacjonarnie lub w formie hybrydowej; 
  • mailowo – w przypadku osób realizujących Projekt w trybie hybrydowym.

§4 Zapisy na zajęcia i ich odwoływanie

 1. Gdy Beneficjent wie, że nie będzie mógł pojawić się na danych zajęciach, ma obowiązek każdorazowo osobiście poinformować o tym pracowników Recepcji – bezpośrednio w Fundacji / telefonicznie: 22 349 97 71, 796 324 328 / mailowo: [email protected] / lub wysyłając SMS na numer podany w SMSie przypominającym o Wizycie.
 2. Beneficjent może odwołać maksymalnie 5 Wizyt, realizowanych w ramach Projektu. Każde kolejne odwołanie skutkuje utratą Godzin wsparcia otrzymanych w ramach Projektu. 
 3. Odwołanie zajęć po godzinie 20:00 dnia poprzedniego, tego samego dnia lub niepojawienie się na zajęciach, powoduje utratę Godzin wsparcia z Projektu.
 4. Harmonogram Aktywnej rehabilitacji (stacjonarnej/online) planowany jest po bezpośredniej konsultacji z Beneficjentem. 
 5. Harmonogram Aktywności planowany jest przez pracownika Recepcji.  
 6. W wyjątkowych przypadkach wszystkie Godziny wsparcia w ramach Projektu mogą zostać zaplanowane przez pracownika Recepcji.

§5 Zajęcia online

 1. Wizyty online odbywają się poprzez aplikację Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in). Korzystanie z aplikacji Teams jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w tej aplikacji.  
 2. Aplikację na komputer można pobrać z oficjalnej strony internetowej – https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app. Wersję dla smartfonów/tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android).
 3. W Wizycie online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane. 
 4. Do uczestnictwa w Wizycie online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo. 
 5. Po zapisaniu na Wizyty online, Beneficjent otrzymuje wiadomość mail z linkiem do spotkania.
 6. Beneficjent biorący udział w Wizycie online jest proszony o logowanie się minimum 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, wpisując swoje imię i pierwszą literę nazwiska. 
 7. W czasie trwania Wizyty online obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu oraz upubliczniania zajęć. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem ze spotkania, ale również z konsekwencjami prawnymi. 
 8. Fundacja Avalon nie ponosi odpowiedzialności za uczestników Wizyt online. Beneficjent nie jest zobowiązany do wykonywania ćwiczeń, o których mówi Prowadzący, jeśli ocenia, że wykonanie ćwiczenia w jakimkolwiek stopniu zagraża jego zdrowiu lub życiu. 
 9. Zapisu §2 pkt 5 Regulaminu nie stosuje się do Wizyt online.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Współadministratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 2. [email protected], nr tel. (22) 3499771. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, jak również w celu archiwizacji.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom z nami współpracującym, świadczącym nam usługi niezbędne do prawidłowej działalności lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 6. Regulamin Projektu jest dostępny w Recepcji Fundacji, w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/)
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04.2024 r.