Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.3MB)

Regulamin korzystania z projektu „Aktywność kluczem do niezależności”

§1 Przepisy ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z adresem rejestrowym ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
 2. Avalon Active – dział rehabilitacji, stanowiący jeden z projektów Fundacji;
 3. oferta rehabilitacyjna – wszelkie usługi świadczone przez Zespół rehabilitacji Avalon Active (aktywna rehabilitacja, aktywności, zajęcia na basenie, konsultacje, inne – w zależności od rozwoju oferty zajęć);
 4. Beneficjent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, która korzysta z Projektu;
 5. Projekt – projekt pn. „Aktywność kluczem do niezależności” realizowany przez Fundację Avalon w ramach dofinansowania ze środków PFRON, dostępny dla Beneficjentów bezpłatnie, stanowiący ofertę rehabilitacyjną Avalon Active;
 6. godzina wsparcia – godzina zegarowa zajęć przyznana Beneficjentowi w ramach udziału w projekcie
 7. aktywna rehabilitacja – indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, odbywające się stacjonarnie na sali rehabilitacyjnej i/lub online;
 8. aktywności – inne formy rehabilitacji, zajęcia grupowe i indywidualne, odbywające się zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i poza nią: elementy terapii psychologicznej, zajęcia logopedyczne, konsultacje z dietetykiem, zajęcia stretching/joga, trening neurofunkcjonalny z wykorzystaniem środowiska rzeczywistości wirtualnej VR, zajęcia Tai Chi/Capoeira, trening samodzielności, trening uważności, zajęcia siłowo-wytrzymałościowe
 9. prowadzący – fizjoterapeuta / logopeda / psycholog / dietetyk/ instruktor wyznaczony do realizacji danych zajęć;
 10. tryb/forma hybrydowa – złożona z formy stacjonarnej oraz online;
 11. sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa.
 1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą są realizowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-21:00, w piątek 8:00-16:00 – stacjonarnie i/lub online – za pomocą aplikacji, do której dostępu bezpłatnie udziela Fundacja.
 2. Zajęcia grupowe oraz inne aktywności realizowane są przez specjalistów Fundacji tj. psychologów, logopedów, dietetyka oraz instruktorów wyznaczonych do prowadzenia zajęć, realizowane są w wybrane dni, zgodnie z grafikiem zajęć od poniedziałku do piątku stacjonarnie w siedzibie Fundacji i/lub online za pomocą aplikacji.

§2 Przepisy porządkowe – zajęcia odbywające się stacjonarnie

 1. Osoby korzystające z Projektu proszone są o: 

 1. udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia,
 2. przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji,
 3. nieużywanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej, 
 4. dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji, 
 5. przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, 
 6. kulturalne zachowanie, w tym nieużywanie wulgaryzmów, 
 7. przestrzeganie zasad higieny osobistej. 
 1. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona do sali rehabilitacyjnej.  Dodatkowo przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia. 
 2. Osoby towarzyszące, rodzina i opiekunowie Beneficjenta nie powinni przebywać w trakcie zajęć w sali rehabilitacyjnej. 
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.  
 4. Za bezpieczeństwo Beneficjentów podczas trwania zajęć aktywnej rehabilitacji, odpowiada fizjoterapeuta, a w przypadku trwania aktywności – osoba prowadząca zajęcia danej aktywności. 
 5. Beneficjent może przebywać w Sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności fizjoterapeuty. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na fizjoterapeutę w poczekalni przylegającej do sali.  
 6. Na zajęcia Beneficjent ma obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia. 
 7. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta, ani do pomocy w czynnościach higienicznych w czasie przebywania Beneficjenta na terenie Fundacji. 

§3 Zasady funkcjonowania Fundacji w czasie epidemii COVID-19

Zasady funkcjonowania Fundacji w czasie epidemii COVID-19 bądź zagrożenia epidemicznego regulowane są odrębnym dokumentem dostępnym na stronie fundacji.

§4 Korzystanie z Projektu

 1. W ramach Projektu Beneficjent otrzymuje do zrealizowania średnio 57 godzin wsparcia – 26 godzin aktywnej rehabilitacji i 31 godzin aktywności. Godziny uzyskane w ramach Projektu należy wykorzystać zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Beneficjenta na wszystkie aktywności kwalifikuje fizjoterapeuta podczas konsultacji.
 3. Projekt jest skierowany do osób od 18 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;

 1. W czasie uczestnictwa w Projekcie nie można korzystać z innego projektu dofinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2021 SIĘGAMY PO SUKCES i zawartego w celu programowym nr 2 (zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych).
 1. Projekt można zrealizować w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online) lub w całości online;

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości realizacji Projektu wyłącznie do formy online, jeśli będzie skłaniać do tego sytuacja epidemii. 
 1. Aby przystąpić do Projektu, należy najpierw odbyć konsultację z fizjoterapeutą (stacjonarnie lub online). 
 2. Zapisu na konsultację można dokonać:

 1. w przypadku konsultacji online – wysyłając na adres Recepcji Fundacji ([email protected]) maila z prośbą o zapis, zawierającego:
  • numer telefonu do kontaktu,
  • skan(/czytelne zdjęcie) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (przednia i tylna strona),
  • skany/zdjęcia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej schorzenia oraz diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografia (dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć);
 2. w przypadku konsultacji stacjonarnych – telefoniczny kontakt z Recepcją Fundacji; na konsultację należy przynieść (do wglądu):
  • oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • skany/zdjęcia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej schorzenia oraz diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografia (dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć).
 1. Przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji należy wypełnić formularz (Deklaracja beneficjenta projektu) udostępniony przez Recepcję oraz dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do rehabilitacji, które może wystawić lekarz prowadzący lub lekarz pierwszego kontaktu.
 2. Powodem odmowy przyjęcia do Projektu może być: 

 1. niedostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. niedostarczenie aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rehabilitacji,
 3. niedostarczenie dokumentacji medycznej/ badań potwierdzających schorzenie,
 4. infekcja wirusowa i bakteryjna z przebiegiem gorączki,
 5. rany otwarte, w tym rany odleżynowe,
 6. zaburzenia neurologiczno-psychiczne skutkujące brakiem współpracy z rehabilitantem,
 7. niestabilny stan zdrowia z powodu zbyt krótkiego okresu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu lub przebytych zabiegach chirurgiczno-ortopedycznych,
 8. osoba będąca w trakcie leczenia specjalistycznego, której udział w projekcie może mieć negatywny wpływ na proces leczenia.
 1. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika Recepcji Fundacji o spóźnieniu się na zajęcia,

 1. w przypadku spóźnienia zajęcia nie są przedłużane; spóźnienie na umówione zajęcia, przekraczające 15 minut może skutkować ich odwołaniem. Jest to równoznaczne z utratą danej godziny.
 1. W sytuacji, gdy zajęcia aktywnej rehabilitacji zostaną odwołane przez Fundację, Beneficjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane są zajęcia z innym rehabilitantem. W przypadku odwołania zajęć przez Fundację godzina w projekcie nie przepada.
 2. Wizyta zrealizowana w ramach Projektu, to wizyta: 

 1. na którą Beneficjent przyszedł; 
 2. którą Beneficjent odwołał po raz kolejny, zgodnie z §5 ust. 5;
 3. na którą Beneficjent nie zalogował się, zgodnie z §5 ust. 5;
 4. na którą Beneficjent nie przyszedł, zgodnie z §5 ust. 6; 
 5. która nie została odwołana w terminie, zgodnie z §3, ust. 5 i 6. 
 1. Każda wizyta, zrealizowana w ramach Projektu jest potwierdzana przez Beneficjenta: 

 1. podpisem złożonym na Recepcji – w przypadku osób realizujących Projekt stacjonarnie lub w formie hybrydowej; 
 2. mailowo – w przypadku osób realizujących Projekt wyłącznie online.

§5 Zapisy na zajęcia i ich odwoływanie

 1. Gdy Beneficjent wie, że nie będzie mógł pojawić się na danych zajęciach, ma obowiązek osobiście poinformować o tym pracowników Recepcji – bezpośrednio w Fundacji / telefonicznie: 22 349 97 71, 796 324 328 / mailowo: [email protected] / wysyłając SMS na nr 796 324 328.
 2. Beneficjent może odwołać maksymalnie 5 wizyt, realizowanych w ramach Projektu. Każde kolejne odwołanie skutkuje utratą godzin otrzymanych w ramach Projektu. 
 3. Odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego, tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach, powoduje utratę godzin wsparcia z Projektu.
 4. Zajęcia aktywnej rehabilitacji stacjonarnej/online planowane są z beneficjentem. 
 5. Zajęcia aktywności planowane są przez pracownika Recepcji.  
 6. W wyjątkowych przypadkach wszystkie zajęcia w ramach Projektu mogą zostać zaplanowane przez pracownika Recepcji.

§6 Zajęcia online

 1. Zajęcia online odbywają się poprzez aplikację Teams (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in) lub w szczególnych przypadkach poprzez inne komunikatory. Korzystanie z aplikacji Teams jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w tej aplikacji.  
 2. Aplikację na komputer można pobrać z oficjalnej strony internetowej –https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app. Wersję dla smartfonów/tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android). 
 3. W zajęciach online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane. 
 4. Do uczestnictwa w zajęciach online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo. 
 5. Po zapisaniu na zajęcia, Beneficjent otrzymuje wiadomość mail z linkiem do spotkania.
 6. Beneficjent biorący udział w zajęciach jest proszony o logowanie się minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, wpisując swoje imię i pierwszą literę nazwiska. 
 7. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu oraz upubliczniania zajęć. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z zajęć, ale również z konsekwencjami prawnymi. 
 8. Fundacja Avalon nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć online. Beneficjent nie jest zobowiązany do wykonywania ćwiczeń, o których mówi prowadzący, jeśli ocenia, że wykonanie ćwiczenia w jakimkolwiek stopniu zagraża jego zdrowiu lub życiu. 
 9. Zapisu §2 pkt 5 Regulaminu nie stosuje się do zajęć online. 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Współadministratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 2. [email protected], nr tel. (22) 3499771. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, jak również w celu archiwizacji.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom z nami współpracującym, świadczącym nam usługi niezbędne do prawidłowej działalności lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 6. Regulamin Projektu jest dostępny w Recepcji Fundacji, w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/)
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04.2022 r.