Przejdź do głównej zawartości

Regulamin „Gry terenowej Fundacji Avalon”, organizowanej podczas Pikniku Fundacji Avalon 28.05.2023r. 

I Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem „Gry terenowej Fundacji Avalon” dalej Gra terenowa jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym z siedzibą w  Warszawie (04-620) ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809 (dalej: „Organizator”). 
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Grze terenowej oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników (dalej: „Uczestnik”) w Grze terenowej Fundacji Avalon (dalej: Gra terenowa) 
 3. Gra terenowa przeprowadzona będzie, podczas trwania pikniku (w godzinach 10:00-15:00, dnia 28.05.2023r.) na terenie Parku Szczęśliwieckiego w Warszawie. 
 4. Regulamin Gry terenowej dostępny jest na stronie internetowej www.fundacjaavalon.pl w zakładce regulaminy oraz w biurze gry działającym 28 maja 2023 w godzinach 10 do 15 na terenie Pikniku Fundacji Avalon w Parku Szczęśliwieckim.

II Uczestnicy konkursu 

 1. W Grze terenowej mogą wziąć udział pełnoletnie osoby, sprawne i z niepełnosprawnością, które akceptują Regulamin, podpisały niezbędne oświadczenia i zostały zakwalifikowane przez Organizatora Gry terenowej w ramach ustalonego limitu uczestników. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Grze terenowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przez tę osobę Gry terenowej.   
 2. Osoby niepełnoletnie które ukończyły 7 lat, mogą wziąć udział w Grze terenowej tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody prawnego opiekuna i dopełnienia przez niego niezbędnych formalności oraz pod opieką osoby pełnoletniej j. 
 3. Uczestnikami Gry terenowej  nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora. 
 4. Przed wzięciem udziału w Grze terenowej  Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu  
 5. Uczestnictwo w Grze terenowej ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
 6. Każdy Uczestnik bierze udział w Grze terenowej na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub osobie  powstałe u Uczestników Gry terenowej lub spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika bądź innych Uczestników lub osób trzecich,  a także za  szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom lub osobom trzecim. W Grze terenowej nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających.
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, przez Uczestnika jego adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych Fundacji Avalon – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym. 

III Warunki udziału w Grze terenowej / Nagrody Rozstrzygnięcie Gry terenowej 

 1. Udział w Grze terenowej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Grze terenowej jest zapisanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w biurze gry, które będzie działać 28 maja od 10 do 15 na terenie Pikniku Fundacji Avalon w Parku Szczęśliwickim. Uczestnik zobowiązuje się do podania w formularzu kompletnych i prawdziwych danych. 
 3. W Grze terenowej  mogą brać tylko Uczestnicy w Drużynach liczących od 2 do 5 osób. 
 4. Uczestnik zobowiązany jest zebrać Drużynę lub przystąpić do już istniejącej Dryżyny. Maksymalna liczba zgłoszonych Drużyn to 30.   
 5. Każda Drużyna otrzyma formularz Karty Patrolu. Drużyna wypełnia formularz Karty Patrolu w dwóch egzemplarzach z czego jeden egzemplarz (duplikat) zostaje w biurze Gry terenowej.  
 6. Zadaniem Drużyny jest przejście 6 punktów kontrolnych oznaczonych pomarańczową kartką z napisem Gra terenowa, które znajdują się na terenie parku Szczęśliwieckiego i wykonanie na nich zadań wskazanych przez osoby upoważnione przez Organizatora.  Za wykonanie każdego zadania Drużyna  będzie otrzymywała  od osób upoważnionych przez Organizatora na punkcie kontrolnym punkty od 1 do 4 oraz będzie mierzony czas wykonania zadania na danym punkcie. Punkty oraz czas wykonania zadania będą wpisywane na formularzu Karty Patrolu.  Po wykonaniu wszystkich  zadań na wszystkich punktach kontrolnych, Formularz karty patrolu należy oddać do biura gry w godzinach 10 – 15.15. Jest to niezbędne do podliczenia punktów i ustalenia zwycięzców. Przekazując formularz Karty Patrolu z uzupełnioną punktacją i czasami wykonania poszczególnych zadań, Uczestnik otrzyma duplikat formularza Karty Patrolu. 
 7. Ostatnia Drużyna może rozpocząć Grę terenową  o godzinie 14:15. 
 8. Drużyny będą rywalizowały między sobą, o zajęcie I, II i III miejsca Drużyny, które otrzymały największą ilość punktów zajmują odpowiednio I, II i III miejsce w Grze terenowej.
 1. Za zajęcie I, miejsca Drużyna otrzyma grę planszową ponadto każdy Uczestnik Drużyny otrzyma voucher na aktywność sportową na cały dzień.
 2. Za zajęcie II, miejsca Drużyna otrzyma grę planszową ponadto każdy Uczestnik Drużyny otrzyma voucher na aktywność sportową na cały dzień
 3. Za zajęcie III, miejsca Drużyna otrzyma grę planszową ponadto każdy Uczestnik Drużyny otrzyma voucher na aktywność sportową na 2 h.

9. W przypadku otrzymania przez Drużyny takiej samej ilości punktów o zajęciu I, II i III miejsca będzie decydował najkrótszy czas wykonania zadań na punktach kontrolnych, na  których będzie wykonywany pomiar czasu.

10. Ogłoszenie wyników Gry terenowej i wręczenie nagród za zajęcie przez Drużyny I, II i III miejsca nastąpi w dniu 28 maja 2023 r. o godzinie 15:30 – 15:45 na scenie Pikniku. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi okazać duplikat formularza Karty Patrolu.

11. W przypadku braku odbioru nagrody w terminie wskazanym w pkt 8 powyżej, Nagrodę można odebrać do dnia 31.07.2023 w Fundacji AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnych pod adresem ul. Domaniewska 50A, 02 – 672, Warszawa, po okazaniu duplikatu formularza Karty Patrolu.

12. Po upływie terminu wskazanego w pkt 9 nagrody nie będą wydawane.  

13. W Grze nie mogą uczestniczyć osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem i nie przekazały Organizatorowi podpisanego formularza zgłoszeniowego.

14. Uczestnikowi/Drużynie nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub na inną nagrodę rzeczową.

15. Organizator oświadcza, że jednorazowa, łączna wartość Nagród w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 2 000 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

IV Uprawnienia Organizatora 

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Grze terenowej na każdym jej etapie, jeżeli Uczestnik nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Gry terenowej. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom. 

V Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 
 1. rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 2. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 4. Dane osobowe Uczestników Gry terenowej będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości. 
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Grze Terenowej. 

8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

9. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie.

VI Reklamacje 

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Gry terenowej Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa 
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach. 
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres mailowy Uczestnika. 

VII Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Gry terenowej z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Gry. 
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy. 
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 

Załączniki: