Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.2MB)

Regulamin Avalon Extreme Workout Battle 2024 Zawody crosstreningowe dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Regulamin dotyczywydarzenia o nazwie „Avalon Extreme Workout Battle 2024”. Zawody crosstreningowe dla osób z niepełnosprawnościami (dalej „Zawody”).

 1. Organizatorem Zawodów (dalej „Organizator”) jest:
  Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, w ramach projektu Avalon Extreme, bezpośredni organizator.
 2. Celem Zawodów jest:
  • popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością,
  • aktywizacja osób z niepełnosprawnością.
 3. Zawody odbędą się w sobotę, 27 kwietnia 2024 roku, na terenie obiektu Decepticon Gym, przy ulicy Sadowej 4, w Wesołej pod Warszawą.
 4. Zawody polegać będą na wykonaniu ćwiczeń sprawdzających siłę, wytrzymałość i sprawność Zawodników. Liczba i rodzaj ćwiczeń zależeć będą od wybranej kategorii Zawodów.

Uczestnictwo w Zawodach

 1. W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które posiadają, aktualne na dzień Zawodów, orzeczenie o niepełnosprawności, wypełnią formularz zgłoszeniowy, otrzymają pozytywną decyzję od Organizatora Zawodów oraz wyrażą zgodę̨ na treść Regulaminu (dalej „Zawodnicy”).
 2. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, które przesłały formularz zgłoszenia na Zawody.
 3. Zawodnicy startują indywidualnie, w odpowiedniej kategorii w zależności od typu niepełnosprawności Zawodnika:
  TETRA – mężczyźni i kobiety z niepełnosprawnością czterokończynową
  PARA – mężczyźni i kobiety z niepełnosprawnością dwukończynową
  OZN OPEN – mężczyźni i kobiety z pozostałymi typami niepełnosprawności
 4. Zawodnicy przypisywani będą do poszczególnych kategorii Zawodów przez Organizatora na podstawie wypełnionego przez Zawodnika formularza zgłoszenia i stanu zdrowia Zawodnika.
 5. W przypadku otrzymania małej ilości zgłoszeń (poniżej 5 osób) w danej kategorii, kobiety i mężczyźni zostaną połączeni w swojej kategorii zależnej od typu niepełnosprawności. Organizator może zadecydować o połączeniu kolejnych kategorii.
 6. Udział w Zawodach jest bezpłatny.                          

Przebieg Zawodów – Klasyfikacja wstępna

 1. Po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych i zaakceptowaniu listy startowej Zawodników, Organizator poinformuje Zawodników o zakwalifikowaniu się do Zawodów.
 2. Na prośbę Organizatora Zawodnicy mają przedłożyć dokument zaświadczający o ich niepełnosprawności i braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Zawodach.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Zawodnika z listy startowej, jeżeli w jego opinii udział Zawodnika w Zawodach nie będzie możliwy z uwagi na przeciwskazania zdrowotne, techniczne lub inne.

Przebieg Zawodów

 1. Zawodnicy biorą udział w Zawodach w 3 etapach na 4 równoległych torach:
  • Workout I – etap I
  • Workout II – etap 2
  • Workout III – etap 3 (finałowy)
 2. Zawodnicy startują zgodnie z przypisaną kategorią i kolejnością.
 3. Każdy z etapów zaczyna się linią startową i kończy się linią końcową
 4. Aby przejść do kolejnego etapu trasy, Zawodnik musi ukończyć etap poprzedzający, tj. wykonać poprawnie wszystkie zadania danego etapu i przekroczyć jego linię mety.
 5. Zadania zostaną przedstawione Zawodnikom podczas briefingu w dniu Zawodów. Dla każdej kategorii Zawodników przygotowane będą specjalne modyfikacje konkretnych zadań dostosowane do możliwości fizycznych Zawodników.
 6. Klasyfikacja Zawodników odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów na poszczególnych etapach Zawodów. 
 7. Punktacja przyznawana jest na zasadzie tzw. punktów karnych. Zawodnik, który uzyska najlepszy czas lub wykona największą ilość powtórzeń na danym etapie Zawodów uzyskuje 1 punkt. Kolejni Zawodnicy 2 punkty, 3 punkty itd.
 8. Punkty uzyskane z poszczególnych etapów sumują się.
 9. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostanie 4 zawodników z każdej kategorii, którzy osiągną najlepszą punktację w etapie 1 i etapie 2.
 10. Organizator zastrzega możliwość zmiany ilości Zawodników biorących udział w etapie finałowym.
 11. W przypadku uzyskania przez Zawodników tej samej ilości punktów, organizowana jest dogrywka polegająca na wykonaniu zadania dodatkowego.
 12. Organizator wyznaczy osobę, która pełnić będzie funkcję Sędziego Głównego podczas Zawodów.
 13. Zadaniem Sędziego Głównego jest dbanie o prawidłowy przebieg Zawodów, sporządzenie tabeli z wynikami i raportowanie wyników do Organizatora.
 14. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu przez Zawodnika, Sędzia ma prawo do jego dyskwalifikacji.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub pomocy w innym zakresie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków.

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator, we współpracy z wyznaczonymi Sędziami, będzie dbać o prawidłowy przebieg Zawodów na każdym ich etapie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje Zawodników oraz uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu, czy innych rzeczy należących do Zawodnika.
 2. Wszyscy Zawodnicy zostaną ubezpieczeni przez Organizatora w ramach ubezpieczenia grupowego.
 3. Organizator zadba o właściwe zabezpieczenie imprezy pod kątem organizacyjnym i medycznym.
 4. Organizator zapewnia pakiety startowe dla Zawodników, w skład których wchodzi koszulka startowa, napoje i przekąska.
 5. Dla Zawodników, którzy uzyskają najlepsze czasy w każdej kategorii sprawności Organizator przewiduje nagrody:

  I miejsce:
  • kategoria OPEN OZN – kobiety: 500 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 200 zł
  • kategoria OPEN OZN – mężczyźni: 500 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 200 zł
  • kategoria PARA – kobiety: 500 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 200  zł
  • kategoria PARA – mężczyźni: 500 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 200 zł
  • kategoria TETRA – kobiety: 500 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 200 zł
  • kategoria TETRA – mężczyźni: 500 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 200 zł

   II miejsce:
  • kategoria OPEN OZN – kobiety: 300 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 100 zł
  • kategoria OPEN OZN – mężczyźni: 300 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 100 zł
  • kategoria PARA – kobiety: 300 zł nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 100 zł
  • kategoria PARA – mężczyźni: 300 zł nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 100 zł
  • kategoria TETRA – kobiety: 300 zł nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 100 zł
  • kategoria TETRA – mężczyźni: 300 zł nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 100 zł

   III miejsce:
  • kategoria OPEN OZN – kobiety: 150 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 50 zł
  • kategoria OPEN OZN – mężczyźni: 150 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 50 zł
  • kategoria PARA – kobiety: 150 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 50 zł
  • kategoria PARA – mężczyźni: 150 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 50 zł
  • kategoria TETRA – kobiety: 150 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 50 zł
  • kategoria TETRA – mężczyźni: 150 zł i nagroda rzeczowa o przybliżonej wartości 50 zł
 6. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

Obowiązki Zawodników

 1. Zawodnicy startują w Zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę fakt, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem kontuzji, wypadku, a nawet śmierci.
 2. Zawodnicy są zobowiązani przyjechać na miejsce Zawodów o godzinie określonej przez Organizatora, a następnie stawić się na briefing po dopełnieniu formalności w biurze Zawodów, odebraniu pakietów startowych i przebraniu się.
 3. Zawodnicy zobowiązują się do respektowania zasad fair play i podporządkowania się decyzjom Sędziów wyznaczonych przez Organizatora na każdym etapie Zawodów.
 4. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Organizatora oraz przestrzegania zasad i regulaminu użytkowania miejsca, w którym odbędą się Zawody.
 5. Zawodnicy zobowiązują się do dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych Zawodników.
 6. Zawodnicy akceptują fakt, że Zawody będą uwiecznione przez Organizatora w formie relacji fotograficznej i video na każdym etapie Zawodów. Stosowne zgody na wykorzystanie wizerunku Zawodników przez Organizatora udzielane będą przez Zawodników każdorazowo w formie pisemnej. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku, Zawodnicy zobowiązani są do unikania kontaktu z fotografami i operatorami zatrudnionymi przez Organizatora we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Zawodów, o czym Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Uczestnictwo w Zawodach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.