Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Regulamin Avalon EXTREME ROWING HARD 2023: zawody na ergometrach wioślarskich dla osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

 1. Regulamin dotyczy wydarzenia o nazwie „Avalon EXTREME ROWING HARD 2023. Zawody na ergometrach wioślarskich dla osób z niepełnosprawnością” (dalej „Zawody”),
 2. Organizatorem Zawodów (dalej „Organizator”) jest: Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, w ramach projektu Avalon EXTREME,
 3. Celem Zawodów jest:
  • popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością,
  • integracja przez sport.
 4. Zawody odbywają się na
  1. Ergometrze wioślarskim dostosowanym dla Zawodników z niepełnosprawnością.

Uczestnictwo w Zawodach

 1. W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy i otrzymały pozytywną decyzję od Organizatora Zawodów (dalej „Zawodnicy”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w eliminacjach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz podpisanie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Organizatora.
 3.  Zawodnicy startują w Zawodach jednoosobowo, bez podziału na stopnie niepełnosprawności czy płeć.
 4. Udział w Zawodach jest bezpłatny.

Przebieg Zawodów – Informacje ogólne

 1. Zawody „Avalon Extreme Rowing Hard 2023” prowadzone są w 2 etapach:
  • Eliminacje – pierwszy etap prowadzony stacjonarnie we wszystkich 16 miastach wojewódzkich w Polsce w wyznaczonym terminie w okresie od 28 kwietnia 2023 do 7 maja 2023.
  • Finał – drugi etap prowadzony stacjonarnie w Warszawie w dniu 20 maja 2023.

Przebieg Zawodów – Klasyfikacja wstępna

 1. Po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych i zaakceptowaniu listy startowej Zawodników, Organizator poinformuje o dacie, miejscu i czasie pierwszego etapu Zawodów w danym mieście.
 2. Niestawienie się Zawodnika w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie skutkuje jego wykreśleniem z listy startowej.
 3. Zadaniem Zawodnika w pierwszym etapie Zawodów jest pokonanie możliwie najdłuższej trasy (mierzonej w metrach) na ergometrze wioślarskim w czasie 2 minut.
 4. Ilość pokonanych metrów jest jednocześnie wynikiem (ilością punktów) Zawodnika w klasyfikacji wstępnej.
 5. Organizator wyznaczy osobę, która pełnić będzie funkcję Sędziego w każdym mieście, w którym prowadzone będą eliminacje.
 6. Zadaniem Sędziego jest dbanie o prawidłowy przebieg Zawodów, sporządzenie tabeli z wynikami i raportowanie wyników do Organizatora.
 7. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu przez Uczestnika Zawodów, Sędzia ma prawo do jego dyskwalifikacji.

Przebieg Zawodów – Finał

 1. Do finału zawodów kwalifikuje się 10 Zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w eliminacjach organizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.
 2. O uzyskanej punktacji i zakwalifikowaniu do etapu finałowego Organizator poinformuje Zawodników w możliwie najkrótszym czasie, drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w etapie finałowym jest potwierdzenie udziału złożone przez Zawodnika.
 4. W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w Finale Zawodów przez Zawodnika, Organizator ma prawo wskazać na jego miejsce kolejną osobę z listy, która uzyskała kolejny najwyższy wynik w klasyfikacji wstępnej.
 5. Finał Zawodów Avalon Extreme Rowing Hard 2023 odbędzie się 20 maja 2023 w Warszawie.
 6. O dokładnej godzinie i miejscu startu finału Zawodów, Organizator poinformuje Zawodników drogą telefoniczną lub mailową.
 7. Zadaniem Zawodnika na etapie finałowym Zawodów jest pokonanie możliwie najdłuższej trasy (mierzonej w metrach) na ergometrze wioślarskim w czasie 2 minut.
 8. Ilość pokonanych metrów jest jednocześnie wynikiem (ilością punktów) Zawodnika w klasyfikacji wstępnej.
 9. 3 Zawodników, którzy uzyskają największą liczbę punktów zajmą kolejno miejsca na podium.
 10. Organizator wyznaczy osobę, która pełnić będzie funkcję Sędziego podczas finału Zawodów.
 11. Zadaniem Sędziego jest dbanie o prawidłowy przebieg Zawodów, sporządzenie tabeli z wynikami i raportowanie wyników do Organizatora.
 12. W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu przez Uczestnika Zawodów, Sędzia ma prawo do jego dyskwalifikacji.

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator, we współpracy z wyznaczonymi Sędziami, będzie dbać o prawidłowy przebieg Zawodów na każdym ich etapie.
 2. Organizator powiadomi Zawodników o uzyskanej przez nich ilości punktów i miejscu w klasyfikacji, najszybciej jak to będzie możliwe, po uzyskaniu raportu od wyznaczonego Sędziego.
 3. Wszyscy Zawodnicy zostaną ubezpieczeni przez Organizatora w ramach ubezpieczenia grupowego na każdym etapie Zawodów.
 4. Organizator zapewni zwrot kosztów dojazdu i noclegu dla Zawodników etapu finałowego Zawodów.
 5. Zwrot kosztów dojazdu i noclegu dotyczy Zawodników, których miejsce zamieszkania jest oddalone od miejsca organizacji etapu Finałowego Zawodów o co najmniej 150 km.
 6. Maksymalny dopuszczalny zwrot kosztów dojazdu i noclegu dla jednego Zawodnika wynosi 400 zł.
 7. Organizator dokona zwrotu wyżej wspomnianych kosztów na podstawie właściwie wystawionych dokumentów księgowych (faktura za paliwo, faktura za bilet, faktura za nocleg) na konto wskazane przez Zawodnika w terminie 14 dni od dostarczenia wymaganych dokumentów.
 8. Organizator odpuszcza możliwość zarezerwowania noclegu dla Zawodnika na jego prośbę, po uprzednim uzgodnieniu tego przez strony.
 9. Dla 3 zawodników, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów w etapie finałowym Zawodów, Organizator przewiduje nagrody rzeczowe o łącznej minimalnej wartości 1000 zł:
  • I miejsce – 500 zł
  • II miejsce – 300 zł
  • III miejsce – 200 zł
 10. Organizator nie dopuszcza możliwości wymiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

Obowiązki Zawodników

 1. Zawodnicy startują w Zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę fakt, że uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem kontuzji, wypadku, a nawet śmierci.
 2. Zawodnicy zobowiązują się do respektowania zasad fair play i podporządkowania się decyzjom Sędziów wyznaczonych przez Organizatora na każdym etapie Zawodów.
 3. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyznaczonych przez Organizatora oraz przestrzegania zasad użytkowania miejsca, w którym odbędą się eliminacje oraz finał.
 4. Zawodnicy zobowiązują się do dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych Zawodników.
 5. Zawodnicy zobowiązują się do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich wizerunku w zakresie produkowanej przez Organizatora relacji fotograficznej i video z każdego etapu Zawodów. Stosowne zgody udzielane będą przez Zawodników każdorazowo w formie pisemnej.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Zawodów, o czym Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Zawodnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Uczestnictwo w Zawodach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.