Przejdź do głównej zawartości
sylwetka stojącego człowieka, trzymającego w ręku kalendarz z datą 01.2014
Czas czytania: 2 min

Zmiana regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 4

W celu doprecyzowania zapisów regulaminu oraz ułatwienia Państwu kontaktu z nami i realizacji wniosków o dofinansowanie – poprawiliśmy zapisy regulaminu.

Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu informujemy o rozszerzeniu pkt. 1, zmianie pkt. 2, rozszerzeniu pkt. 4, dodaniu pkt. 18 i rozszerzeniu pkt. 23 regulaminu.

Pkt. 1 rozszerzono o zapis:

Panel logowania – serwis internetowy udostępniany automatycznie po podpisaniu porozumienia. Serwis dostępny po zalogowaniu w formie online: https://subkonta.fundacjaavalon.pl . Zapewnia dostęp do operacji, stanu subkonta oraz aktualnych informacji.

Pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W celu gromadzenia środków finansowych na realizację celów Statutowych dla Beneficjenta Fundacja udostępnia Beneficjentowi subkonto na kontach bankowych w banku BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

ODBIORCA: FUNDACJA AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

 1. Konto do przekazywania darowizn na podstawie apeli kierowanych do określonego adresata – punkt 4a:
  Rachunek PLN: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
 2. Konto do przekazywania darowizn gromadzonych w ramach zbiórki publicznej – punkt 4b:
  Rachunek PLN: 86 1600 1286 0003 0031 8642 6151
 3. Konta dla przelewów zagranicznych i w walutach EUR i USD: Standard IBAN (International Bank Account Number), Kod SWIFT/BIC: PPAB PLPK
  • Rachunek walutowy EUR: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021
  • Rachunek walutowy USD: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Pkt. 4 rozszerzono o zapis:

„b. Zbiórki publiczne przy wykorzystaniu dostępnych mediów w szczególności – apele kierowane do nieokreślonego adresata za pośrednictwem telewizji, radia, Internetu, prasy, plakatów, ulotek.”

Pkt. 18 otrzymuje brzmienie:

18. Adres e-mail wskazany w §2 Porozumienia jest adresem kontaktowym i beneficjent wyraża zgodę, aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez Fundację jako jego oświadczenia woli i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Fundacji jakie mogłyby wystąpić w związku z nieprawidłowościami powstałymi w wyniku takiej komunikacji, w tym przekazania tą drogą wiadomości przez osobę nieupoważnioną.
– Wszelkie zmiany adresu kontaktowego wymagają zgłoszenia z adresu e-mail podanego w Porozumieniu lub formy pisemnej.

Pkt. 23 rozszerzono o zapis:

„….. i w panelu logowania.”

Powyższa zmiana jest ogłoszona 07.01.2014 i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. W przypadku niewyrażenia zgody na przedmiotowe zmiany regulaminu przysługuje Państwu prawo rozwiązania porozumienia.