Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek trzymający kalendarz z datą 01.2013
Czas czytania: 2 min

Zmiana regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 3

W celu ułatwienia Państwu dostępu do informacji o zebranych na subkoncie środkach oraz w celu przystosowania regulaminu do wymogów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – poprawiliśmy zapisy regulaminu. Aktualnie, chcąc sprawdzić operacje na subkoncie lub jego stan, wystarczy zalogować się do panelu udostępnionego na naszej stronie.

Zgodnie z pkt. 22 Regulaminu informujemy o rozszerzeniu pkt 3. i zmianie pkt. 19 regulaminu.

Pkt 3 rozszerzono o zapisy:

  • przekazanie, do 15 dnia każdego miesiąca, drogą mailową na wskazany w porozumieniu adres e-mail, informacji o operacjach i stanie subkonta Beneficjenta za miesiąc poprzedni;
  • dostęp do operacji i stanu subkonta przez internet za pomocą panelu logowania – dane w panelu logowania będą aktualizowane przez Fundację w okresach maksymalnie 7 dniowych.

Pkt 19 otrzymuje brzmienie:

19. Podane dobrowolnie przez Beneficjenta dane osobowe Fundacja Avalon zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 j.t. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy na co Beneficjent wyraża zgodę.

  • Beneficjent wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych, w tym adresu email, w bazie administratora i wykorzystywanie ich w celach kontaktowych, marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie wszelkich informacji drogą elektroniczną.
  • Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, w zakresie wskazanych powyżej celów przetwarzania.
  • W przypadku decyzji Beneficjenta o umieszczeniu informacji o nim na www.fundacjaavalon.pl i ulotce – Beneficjent wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia swojej osoby oraz przesłanej treści (tekstu), dostarczonych przez siebie na stronach internetowych Fundacji w zakładce „Nasi Podopieczni”.
  • Beneficjent upoważnia Fundację do korekty nadesłanej treści i edycji zdjęcia i akceptuje naniesione przez Fundację zmiany.
  • Beneficjent oświadcza, iż posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do przekazanego zdjęcia, o którym mowa powyżej, a w przypadku zgłoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń do Fundacji przez osoby trzecie, zwolni Fundację z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i wstąpi zamiast Fundacji w spór z osobą trzecią albo poniesie wszelkie koszty związane z obroną przed zgłoszonym roszczeniem.