Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek na wózku trzymający kalendarz z datą 03.2012
Czas czytania: 1 min

Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 1

 

W celu ułatwienia Państwu procedury wykorzystania zebranych na subkoncie środków oraz dostosowania procedur księgowych – 02 marca 2012 poprawiliśmy zapisy regulaminu. Aktualnie gdy beneficjent życzy sobie, aby faktura/rachunek był opłacony przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku, do wniosku przedstawia dokument wystawiony na swoje dane, a nie jak do tej pory na dane Fundacji. Jednym słowem – od 02 marca 2012 wszystkie rachunki/faktury załączane do wniosku powinny być wystawione na dane beneficjenta.

Zgodnie z pkt 21 regulaminu informujemy o zmianie pkt 10 regulaminu.

Pkt 10 otrzymuje brzmienie:

Beneficjent może korzystać ze zgromadzonych przez Fundację środków w następujący sposób

  1. Zwrotu poniesionych wydatków – refundacja wydatków – przelew dokonywany przez Fundację na konto Beneficjenta.
    • W tym przypadku dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku powinny być wystawione na Beneficjenta
  2. Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew dokonywany przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku, wskazane w fakturze/rachunku dostarczonym przez Beneficjenta.
    • W tym przypadku dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatku powinny być wystawione na Beneficjenta z minimum 10 dniowym terminem płatności przelewu.