Przejdź do głównej zawartości
Na grafice człowiek trzymający kalendarz z datą 10.2012
Czas czytania: 2 min

Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 2

Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Avalon.

W celu doprecyzowania zapisów regulaminu, zgodnie z pkt 21 regulaminu informujemy o zmianie pkt 16 i 17 regulaminu.

Pkt 16 otrzymuje brzmienie:

  1. Po wygaśnięciu/rozwiązaniu Porozumienia Beneficjent ma dodatkowych 60 dni kalendarzowych, liczonych od daty wygaśnięcia/rozwiązania Porozumienia na wykorzystanie zgromadzonych na jego subkoncie środków, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.
  2. W przypadku śmierci Beneficjenta – z zastrzeżeniem pkt 16c Regulaminu – środki zgromadzone na jego subkoncie zostają do dyspozycji Rodziny przez okres 180 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgonu.
  3. Rodzina lub opiekun prawny Beneficjenta poinformuje Fundację – drogą mailową, telefoniczną lub listowną – o śmierci Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgonu.
  4. Po upływie powyższych okresów lub w przypadku braku informacji z pkt 16c w termie, środki zgromadzone na koncie Beneficjenta będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

Pkt 17 otrzymuje brzmienie:

17. W przypadku śmierci Beneficjenta, wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

  • W przypadku gdy data zgonu zawiera się w okresie 01.01-31.04 (okres przekazywania przez podatników 1% podatku), przy księgowaniu otrzymanych wpłat, w przypadku braku możliwości ustalenia szczegółowej daty wpłaty, Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.