Przejdź do głównej zawartości
Czas czytania: 2 min

Własna firma osoby niepełnosprawnej – środki z PFRON na uruchomienie działalności gospodarczej

Aneta Żbik

Fundacja Avalon

Z ubiegania się o dofinansowanie wykluczone są osoby, które wcześniej uruchomiły działalność gospodarczą, korzystając z bezzwrotnych środków publicznych oraz te, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Pozyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup środków trwałych i obrotowych (materiały, towary), reklamę oraz remont/adaptację miejsca prowadzenia działalności.

Warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest wniesienie zabezpieczenia (np. poręczenie, zastaw). Oceniając wniosek o dotacje bierze się pod uwagę, m.in. szacowane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, zapotrzebowanie na produkty/usługi na lokalnym rynku oraz kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy.

PFRON

O udzielenie dotacji mogą wnioskować osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy lub osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Maksymalna kwota wsparcia stanowi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do właściwego dla wnioskodawcy powiatowego urzędu pracy. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 2 lat.

Fundusz Pracy

Ze środków Funduszu wsparcie na uruchomienie własnej firmy mogą otrzymać osoby zarejestrowane jako bezrobotne oraz absolwenci centrum/klubu integracji społecznej. Dopuszcza się przeznaczenie części otrzymanych środków finansowych na pokrycie kosztów pomocy prawnej czy konsultacji związanych z uruchamianą działalnością gospodarczą. Dotacja z Powiatowego Urzędy Pracy udzielana jest w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przez rok od uruchomienia działalności gospodarczej Beneficjent pomocy nie może podjąć zatrudnienia ani zawiesić prowadzenia działalności stanowiącej przedmiot dofinansowania.

Unia Europejska

Instytucje realizujące projekty w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia PO KL oferują wsparcie szkoleniowe, doradcze i finansowe (dotacja w wysokości do 40 tyś. brutto i wsparcie pomostowe) na uruchomienie działalności gospodarczej. Wnioskodawcą może być zarówno osoba bezrobotna, jak i zatrudniona. Preferencyjnie traktowane są osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy, osoby niepełnosprawne, osoby do 25. roku życia oraz osoby 45+. Szczegółowe kryteria doboru uczestników szkoleń określają instytucje realizujące projekty. Wnioskodawca pomocy zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum roku. Lista instytucji udzielających wsparcia znajduje się na stronach wojewódzkich urzędów pracy.

Powiązane artykuły