Przejdź do głównej zawartości
Czas czytania: 2 min

Podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych

Aneta Żbik

Fundacja Avalon

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) realizowane są zarówno projekty przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, jak i projekty otwarte, które oferują  wartość dodaną w postaci integracji osób doświadczonych przez los ze społeczeństwem.

Osoby niepełnosprawne, które są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych, mogą również skorzystać ze wsparcia finansowego oferowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aktualnie Fundusz realizuje program Student II.

Kursy, szkolenia, warsztaty finansowane ze środków UE

W ramach PO KL osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym najczęściej korzystają z ofert instytucji realizujących projekty w ramach: Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” (aktywizacja zawodowa), Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” (aktywizacja zawodowa i integracja społeczna) oraz Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” (ogólne i specjalistyczne szkolenia).

Wśród najważniejszych źródeł informacji o projektach, w ramach których realizowane są szkolenia i  kursy finansowane ze środków EFS, wskazać należy:

  1. Mapę projektów EFS – wyszukiwarka prezentuje informacje w oparciu o trzy kryteria wyszukiwania: region, kim jestem i czego szukam. Wyszukiwarka znajduje się na stronie: http://www.projekty.efs.gov.pl/
  2. Inwestycja w kadry.pl – wyszukiwarka szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji pełnopłatnych, jak i współfinansowanych ze środków UE. Wyszukiwarka znajduje się na stronie: http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
  3. Punkty informacyjne funduszy europejskich w regionach:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Strony/Ogolne_informacje_mapa_wojewodztw.aspx

Po znalezieniu szkolenia spełniającego nasze oczekiwania należy skontaktować się z instytucją je realizującą w celu zapoznania się z kryteriami udziału w projekcie.

Program Student II

Adresatem programu są studenci szkół wyższych (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia), słuchacze studiów podyplomowych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, uczniowie szkół policealnych, studenci odbywający staż zawodowy za granicą w ramach programów UE z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym). Osoby spełniające powyższe kryteria mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki, na które składa się m.in.: czesne, zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojazd na zajęcia, dostęp do internetu oraz zakupu przedmiotów ułatwiających/umożliwiających naukę. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki prowadzony jest dwa raz w roku – w lutym i październiku.

Informacje o programie Student II: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/81/82

Bezpłatna infolinia PFRON: 0 800 533 335

Źródło:

  1. http://www.efs.gov.pl/
  2. http://www.pfron.org.pl/portal/pl/81/82/Student_II.html
  3. http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/

Powiązane artykuły