Przejdź do głównej zawartości
Na zdjęciu starszy mężczyzna na wózku zasłania twarz dłońmi. Obok na grafice znajduje się tytuł artykułu, pod nim nazwisko autorki, a na samym dole mieszczą się trzy logotypy: Kompleksowego Centrum Poradniczego, Fundacji Avalon, PFRON.
Czas czytania: 3 min

Błędy medyczne – gdzie dochodzić swoich praw i jak uzyskać odszkodowanie?

Anna Mikołajczyk

Adwokatka

Zabiegi medyczne wiążą się z ryzykiem. Chociaż personel medyczny dokłada wszelkich starań do zwiększenia jakości świadczeń zdrowotnych, pomyłka lekarska może się zdarzyć. Jeśli uważasz, że zostałeś poszkodowany wskutek błędnej diagnozy albo podczas twojego leczenia doszło do zaniechania, sprawdź, czy masz prawo do wystąpienia o odszkodowanie.

W jakich przypadkach można domagać się odszkodowania za błędy medyczne popełnione w szpitalu?

Pacjent, a także jego przedstawiciel ustawowy, mają prawo wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym udzielano świadczenia. Postępowanie, które toczy się w sprawie o błędy medyczne, ma na celu ustalenie, czy wynikła krzywda była zdarzeniem medycznym oraz czy powstała szkoda była majątkowa, czy niemajątkowa.

W świetle przepisu art. 67a o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zdarzeniem medycznym jest:

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta;
 • śmierć pacjenta będąca następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną działań, w szczególności:
 1. diagnozy, jeśli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
 2. leczenia, w tym zabiegu operacyjnego;
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Jaki jest termin i opłata od złożenia wniosku do Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 1 roku od dnia dowiedzenia się o zaistniałym błędzie, czyli o zakażeniu, rozstrojeniu zdrowia, uszkodzeniu ciała lub od daty śmierci pacjenta. Jednocześnie trzeba pamiętać, że termin nie może przekroczyć 3 lat od momentu samego zdarzenia. Wniosek podlega opłacie w wysokości 200 zł. Kwotę należy wpłacić na rachunek właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewódzka Komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym w ciągu 4 miesięcy. Od momentu otrzymania decyzji z uzasadnieniem, pacjentowi przysługuje prawo do ewentualnego odwołania w terminie 14 dni.

Czy Wojewódzka Komisja orzeka o wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia oraz jaka jest wysokość tego świadczenia?

Wojewódzka Komisja orzeka tylko o zdarzeniu medycznym. Kwestia proponowanej wysokości odszkodowania czy zadośćuczynienia zależy od ubezpieczyciela, który przedstawia ofertę w ciągu 30 dni od dnia wydania orzeczenia.

Maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta nie może przekraczać w przypadku:

   • zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – 100 000 zł;
   • śmierci pacjenta – 300 000 zł.

Czy mam możliwość dochodzenia swoich praw na innej drodze postępowania w przypadku błędów medycznych?

Odpowiedzialność lekarza za błędy medyczne, została także uregulowana odpowiednio w przepisach kodeksu karnego. W niektórych przypadkach lekarz może ponieść odpowiedzialność karną za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu wymienione w przepisach art. 155k.k., 156 §1k.k. art. 157 §1 i §2 k.k., a także na podstawie art. 160 k.k i art. 162 k.k. Warunkiem poniesienia odpowiedzialności jest złożenie przez pacjenta zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Należy przy tym pamiętać, że nie mogą toczyć się jednocześnie dwa postępowania w zakresie tego samego czynu. W razie toczącego się postępowania karnego, wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zawiesi postępowanie w sprawie. Podobnie w przypadku, gdy toczy się postępowanie cywilne bądź gdy sprawa o odszkodowanie lub zadośćuczynienie zostanie prawomocnie osądzona, wówczas wojewódzka komisja nie będzie wszczynała postępowania.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły