Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu dla osób pracujących z pacjentami i pacjentkami z niepełnosprawnościami

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym i online o nazwie „Metoda sprawnego działania – ​Niezbędnik dla osób pracujących​ z pacjentami i pacjentkami z niepełnosprawnościami​”, organizowanym przez Fundację Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Kajki 80/82/1, KRS 0000270809.
 2. Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która wykupiła uczestnictwo w szkoleniu, lub na rzecz której zostało wykupione prawo uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnictwo w szkoleniu wykupione indywidualnie, przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
 3. Udział w szkoleniu jest płatny; oferta jest tworzona i ustalana indywidualnie. Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wpłaty zaliczki, której wysokość i termin podane są przez organizatora.
 4. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu oznacza zawarcie z Organizatorem wiążącej Umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu – co powoduje obowiązek wniesienia opłaty za  szkolenie w wysokości i terminie wskazanym w otrzymanej ofercie.
 5. Do udziału w szkoleniu Online niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie szkolenia. Organizator dopełni należytej staranności, aby szkolenie online wyświetlało się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Uczestnik mogli bez niedogodności korzystać ze szkolenia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze szkolenia Online, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 7. Organizator na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowych adres email, wyśle fakturę VAT bądź wszelkie informacje dotyczące konieczności dokonania opłaty przed szkoleniem. Termin płatności wskazany będzie na fakturze.
 8. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać do 5 dni roboczych przed datą wyznaczonego szkolenia, co należy potwierdzić w formie e-maila wysłanego na adres: [email protected] – decyduje data wpływu rezygnacji na ww. adres mailowy. Złożenie rezygnacji w późniejszym terminie może zostać uwzględnione przez Organizatora jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 9. Organizatorowi szkolenia przysługuje prawo odwołania szkolenia bez podawania przyczyny odwołania. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, zobowiązany jest on do poinformowania o tym Uczestnika oraz dokonania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu opłaty za wydarzenie na wskazany przez niego numer konta bankowego, w terminie 30 dni od poinformowania Uczestnika o odwołaniu szkolenia.
 10. Prawa autorskie do wszelkich materiałów przekazanych Uczestnikom przez Organizatora pozostają własnością Organizatora. Uczestnik może wykorzystywać materiały szkoleniowe jedynie na własny użytek.
 11. Dokonywanie nagrań audiowizualnych podczas szkolenia jest zabronione.
 12. Szkolenia stacjonarne odbywać się będą bezpośrednio w placówkach organizacji zamawiającej usługę, lub w innym miejscu wyznaczonym przez zgłaszającą się organizację. Zgłaszająca się organizacja ma obowiązek zorganizowania miejsca odpowiednio wyposażonego do przeprowadzenia szkolenia. W przypadku szkoleń stacjonarnych może obowiązywać zwrot kosztów podróży lub zapewnienie noclegu dla osób prowadzących szkolenie.
 13. W ramach szkoleń stacjonarnych skierowanych do pracowników organizacji/stowarzyszeń/placówek medycznych przewidziano, że w jednym szkoleniu uczestniczyć będzie maksymalnie 25 osób.
 14. Zgłoszenie większej liczby uczestników szkolenia możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej zgodzie Organizatora szkoleń.
 15. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany trenera w sytuacjach losowych niezależnych od Organizatora.
 16. Organizator szkolenia zastrzega sobie w wyjątkowych przypadkach możliwość zmiany godzin lub terminu szkolenia, o czym poinformuje uczestników najpóźniej dzień przed planowanym terminem szkolenia.
 17. Dokonanie opłaty za udział w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją powyższych punktów regulaminu.

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa.  
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]  
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected] 
 4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z uczestnikiem przez osoby korzystające z wyszukiwarki, w celu korespondencji przedstawiciela Fundacji Avalon z uczestnikiem w sprawach związanych z projektem, jak również w celu archiwizacji. 
 5. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.  
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na szkolenie do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych ze szkoleniem.
 2. Organizator w każdym momencie przed rozpoczęciem szkolenia uprawniony jest do wprowadzenia zmian postanowień Regulaminu i udostępnienia zmienionego Regulaminu na swojej stronie internetowej.
 3. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: [email protected]  
 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień w trakcie szkolenia.