Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.2MB)

Regulamin uczestnictwa w „Grywalizacji” podczas V Konferencji Sekson – o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową, 14-15.10.2023 r., Warszawa

I. Postanowienia ogólne 

 1. Grywalizacja jest zbiorem punktowanych aktywności, które może wykonać Uczestnik przy pomocy platformy Gridaly. Dokładny opis punktacji, a także samych aktywności dostępny jest na platformie Gridaly pod adresem: https://konferencja.sekson.pl/, w zakładce „Grywalizacja”. Dostęp do platformy otrzymuje każda osoba, która uzupełni i prześle formularz rejestracji dostępny pod adresem: https://konferencja.sekson.pl/registration. Informacja o dostępie do platformy przesyłana jest drogą mailową do każdej z zarejestrowanych osób.
 2. Organizatorem Grywalizacji z okazji V Konferencji Sekson jest Fundacja Avalon Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie (04-620) ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809 (dalej: „Organizator”). 
 3. Uczestnik/Uczestnicy to osoby uczestniczące w Konferencji w formie zdalnej lub hybrydowej, które biorą udział w danych aktywnościach za pośrednictwem platformy Gridaly pod adresem: https://konferencja.sekson.pl/
 4. Aktywności są to punktowane zadania umieszczone na platformie, wspierające aktywność uczestników podczas trwania Konferencji. Ich dokładna lista dostępna jest dla zarejestrowanych uczestników online pod adresem: https://konferencja.sekson.pl/, w zakładce „Grywalizacja”.
 5. Konferencja V Konferencji Sekson odbywająca się w dniach 14-15.10.2023 r.
 6. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Grywalizacji oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Grywalizacji.
 7. Grywalizacja prowadzona jest za pośrednictwem platformy Gridaly pod adresem: https://konferencja.sekson.pl/
 8. Grywalizacja trwa od dnia 14 października godziny 9:30 do 15 października  października godziny 19:00. 
 9. Regulamin Grywalizacji dostępny jest przez cały czas jej trwania pod adresem: www.fundacjaavalon.pl/o-fundacji/informacje-prawne/
 10. Grywalizacja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 11. Grywalizacja nie jest w żaden sposób sponsorowana ani organizowana przez serwis Gridaly. Organizator zwalnia w całości serwis Gridaly od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu.

II. Uczestnicy Grywalizacji  

 1. Uczestnikami Grywalizacji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Uczestnikami Grywalizacji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora. 
 3. Przed wzięciem udziału w Grywalizacji Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. 
 4. Uczestnictwo w Grywalizacjach ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
 5. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. 

III. Warunki udziału w Grywalizacji

 1. Udział w Grywalizacji jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
 2. Celem Grywalizacji jest wyłonienie i nagrodzenie trzech najbardziej aktywnych Uczestników podczas trwania Konferencji na platformie Gridaly.
 3. W Grywalizacji mogą wziąć udział tylko osoby zarejestrowane na Konferencji online i hybrydowo w dniu, w którym uczestniczą online w Konferencji.
 4. Najbardziej aktywni Uczestnicy, biorący udział w Aktywnościach, zostaną wyłonieni na podstawie rankingu ich aktywności wyświetlanego na platformie Gridaly na stronie Grywalizacje w zakładce Ranking.
 5. Ranking pozycjonuje Aktywność Uczestników na podstawie punktów przypisanych do poszczególnych aktywności i automatycznie zliczanych przez platformę Gridaly.

IV. Uprawnienia Organizatora 

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Grywalizacji na każdym jej etapie, jeżeli Uczestnik nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Grywalizacji. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.

V. Rozstrzygnięcie Grywalizacji

 1. Po zakończeniu trwania Grywalizacji Organizator ogłosi trzech najbardziej aktywnych Uczestników – Zwycięzców. Ogłoszenie listy Uczestników – Zwycięzców nastąpi w dniu 23.10.2023 r. poprzez wpis na platformie Gridaly i wiadomość mailową przesłaną do Uczestników – Zwycięzców. 
 2. Uczestnicy – Zwycięzcy zostaną o tym poinformowani w sposób, o którym mowa w ust. 1. Uczestnik – Zwycięzca powinien podjąć kontakt z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail: [email protected] w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach Grywalizacji. W przypadku, gdy Uczestnik – Zwycięzca w terminie wskazanym powyżej nie podejmie kontaktu z Organizatorem, Nagroda na rzecz tego Uczestnika – Zwycięzcy przepada, a Organizator jest uprawniony do wyłonienia kolejnego Uczestnika – Zwycięzcy. 
 3. Zamieszczenie informacji w sposób, o którym mowa w ust. powyżej, jest równoznaczne z powiadomieniem Uczestników oraz Uczestników – Zwycięzców o wyniku Grywalizacji. 

VI. Nagrody 

 1. Nagrodą dla Każdego Uczestnika – Zwycięzcy w Grywalizacji jest zestaw: Zestaw Prezentowy 14 Days of Love, plyn do czyszczenia zabawek easyglide 150 ml,lubrykant easyglide 150 ml, Książka, masażer do skóry głowy z accusmed, para skarpetek czułostki Kabak, krem Mediskin.
 2. Uczestnikowi – Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub inne ruchomości.
 3. Organizator oświadcza, że wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych. 

VII. Dane osobowe 

 1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. Rozstrzygnięcie Grywalizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 2. Dane osobowe Uczestników Grywalizacji będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Grywalizacji. 
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 4. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie. 

VIII. Reklamacje 

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Grywalizacji Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 04-620 Warszawa.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach. 
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy i numer telefonu oraz adres Uczestnika. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Grywalizacji z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Grywalizacji. 
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy. 
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.