Przejdź do głównej zawartości

REGULAMIN ROZGRYWEK Avalon Extreme GT Challenge

I. Definicje

§ 1

  1. Regulamin ma na celu określenie zasad organizacji i przeprowadzania akcji kwestarskich prowadzonych w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.
  2. W niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
    1. Zbiórka publiczna – dotyczy zgodnie z ustawą z dn. 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1672), zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 sfera zadań publicznych 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele religijne.
    2. Akcja kwestarska – kwesta pieniężna prowadzona na rzecz podopiecznych w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

Oryginał Porozumienia i Regulaminu osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Avalon
Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

Kopie dokumentów z punktu 2:
w formie kserokopii razem z Porozumieniem i Regulaminem;r
w formie skanu na adres: [email protected]