Przejdź do głównej zawartości

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ FUNDACJI AVALON

§1 Definicje: 

Fundacja  – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: 0000270809, NIP: 9522021000, REGON: 140815890 adres ul. Michała Kajki 80/82/1, reprezentowana przez Sebastiana Luty, działającego jako Prezes Zarządu. 

Beneficjent – osoba fizyczna, która zawarła – lub na rzecz, której zostało zawarte – z Fundacją Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie założenia i prowadzenia Subkonta do gromadzenia środków finansowych. 

Porozumienie – Umowa zawarta pomiędzy Fundacją a Beneficjentem. 

Reprezentant – osoba wskazana w Porozumieniu, która działa w imieniu Polecającego i posiada pełną decyzyjność w obrębie subkonta. 

Upoważniony – osoba(y) wskazana w Porozumieniu, która działa w imieniu Polecającego wyłącznie  
w zakresach uzyskiwania informacji o operacjach i stanie subkonta oraz/lub podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie. 

Polecający – Beneficjent, który uczestniczy w Programie. 

Polecony – osoba fizyczna, która w związku z poleceniem Polecającego zawarła z Fundacją Porozumienie i założyła Subkonto. 

Subkonto – usługa, w ramach której Fundacja wyodrębnia środki finansowe na rzecz konkretnego Beneficjenta w ramach ogólnego konta bankowego zgodnie z wolą Darczyńcy. 

Nagroda – nagroda pieniężna księgowana przez Fundację na Subkoncie Polecającego za spełnienie przez Polecającego warunków przyznania nagrody, zgodnie z § 4. 

Formularz Online – formularz umożliwiający założenie subkonta elektronicznie poprzez stronę internetową https://porozumienie.fundacjaavalon.pl/  

§2 Przepisy ogólne: 

 1. Organizatorem Programu Poleceń jest FUNDACJA. 
 1. Zasady programu określa niniejszy Regulamin. 
 1. Celem Programu Poleceń jest skuteczne polecanie przez Polecającego Poleconemu skutkujące zawarciem pomiędzy Fundacją a Poleconym Porozumienia i otwarciem Subkonta. 
 1. Program Poleceń obowiązuje od dnia 02.02.2024 r. na czas nieokreślony. 

§3 Zasady i warunki udziału w Programie Poleceń: 

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla Polecających (Beneficjentów posiadających subkonto w Fundacji biorących udział w Programie). 
 1. Warunkiem udziału w Programie jest polecanie przez Polecającego, Reprezentanta lub Upoważnionego, do podpisania Porozumienia i założenia Subkonta w Fundacji przez Poleconego. 
 1. Program dotyczy Subkont założonych od dnia 02.02.2024 r. włącznie.  
 1. Program nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i ustawy 29 lipca 1992 r.  o grach losowych i zakładach wzajemnych. 

§4 Warunki przyznania nagrody: 

 1. Zawarcie przez Poleconego z Fundacją minimum jednego Porozumienia i założenie minimum jednego nowego Subkonta w wyniku polecenia Polecającego, Reprezentanta lub Upoważnionego. 
 1. Każdy Polecony, który zakłada subkonto z polecenia Polecającego, aby skorzystać z programu musi wskazać dane identyfikacyjne Polecającego w Formularzu Online podczas zakładania subkonta lub z adresu mailowego wskazanego przy Subkoncie wysłać wiadomość mailową na adres [email protected] oraz podać identyfikator (numer Subkonta) Polecającego.  
 1. Fundacja nie dopuszcza możliwości podania więcej niż jednego identyfikatora (numeru Subkonta) Polecającego. 
 1. Po każdorazowym zawarciu Porozumienia i założeniu nowego subkonta przez Poleconego   
  z polecenia Polecającego, Fundacja wyśle Polecającemu wiadomość mailową z adresu [email protected] zawierającą informację o przyznaniu nagrody i terminie jej przekazania. 

§5 Nagroda i zasady jej przekazania: 

 1. Nagrodą w Programie Poleceń jest nagroda pieniężna dla Polecającego w wysokości 100 zł za każde nowe założone Subkonto z polecenia.  
 1. Z Programu Polecający może skorzystać wielokrotnie. 
 1. Nagroda będzie księgowana na Subkoncie Polecającego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia polecenia.  
 1. Od Nagrody nie jest pobierana opłata manipulacyjna od wpływów na subkonto. 
 1. Fundacja nie określa terminu w jakim powinna zostać wykorzystana Nagroda zaksięgowana na subkoncie Polecającego. 
 1. Beneficjent albo Polecony w przypadku wypowiedzenia Porozumienia w trakcie trwania Programu i ponownym zawarciu Porozumienia w trakcie trwania Programu nie jest uprawniony do wskazania Polecającego a Polecający do uzyskania Nagrody.  

§6 Postanowienia końcowe: 

 1. Informacje dotyczące założenia subkonta oraz jego obsługi znajdują się na stronie internetowej Fundacji Avalon https://www.fundacjaavalon.pl/.   
 1. Warunki Niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Fundacje w trakcie jego obowiązywania. Zmiany warunków Programu te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia przez Beneficjenta i Polecającego. 
 1. Pytania odnośnie Programu Poleceń mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej Fundacji [email protected]
 1. Wszelkie uwagi, informacje, odwołania, zarzuty związane z realizacją Programu Poleceń należy kierować pisemnie do: Fundacja Avalon, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa lub drogą mailową na adres: [email protected]. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundację zgłoszenia w formie pisemnej lub mailowej i zostanie przesłana osobie, która takie uwagi i odwołania zgłosiła. 

Warszawa, dnia 02.02.2024 r. 

Zarząd Fundacji