Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.2MB)

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ FUNDACJI AVALON

§1 Definicje:

Fundacja  – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: 0000270809, NIP: 9522021000, REGON: 140815890 adres ul. Michała Kajki 80/82/1, reprezentowana przez Sebastiana Luty, działającego jako Prezes Zarządu.

Beneficjent – osoba fizyczna, która zawarła – lub na rzecz której zostało zawarte – z Fundacją Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie założenia i prowadzenia Subkonta do gromadzenia środków finansowych.

Porozumienie – Umowa zawarta pomiędzy Fundacją a Beneficjentem.

Reprezentant – osoba wskazana w Porozumieniu, która działa w imieniu Polecającego  i posiada pełną decyzyjność w obrębie subkonta.

Upoważniony – osoba(y) wskazana w Porozumieniu, która działa w imieniu Polecającego  wyłącznie
w zakresach uzyskiwania informacji o operacjach i stanie subkonta oraz/lub podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie.

Polecający – Beneficjent , który uczestniczy w Programie.

Polecony – osoba fizyczna, która w związku z poleceniem Polecającego zawarła z Fundacją Porozumienie i założyła Subkonto.

Subkonto – usługa, w ramach której Fundacja wyodrębnia środki finansowe na rzecz konkretnego Beneficjenta w ramach ogólnego konta bankowego zgodnie z wolą Darczyńcy.

Nagroda – nagroda pieniężna księgowana przez Fundację na Subkoncie Polecającego za spełnienie przez Polecającego warunków przyznania nagrody, zgodnie z § 4.

§2 Przepisy ogólne:

 1. Organizatorem Programu Poleceń jest FUNDACJA.
 2. Zasady programu określa niniejszy Regulamin.
 3. Celem Programu Poleceń jest skuteczne polecanie przez Polecającego Poleconemu skutkujące zawarciem pomiędzy Fundacją a Poleconym Porozumienia i otwarciem Subkonta.
 4. Program Poleceń jest programem rocznym i obowiązuje od dnia 31.01.2023 r. do dnia 01.02.2024 r.

§3 Zasady i warunki udziału w Programie Poleceń:

 1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla Polecających (Beneficjentów posiadających subkonto w Fundacji biorących udział w Programie).
 2. Warunkiem udziału w Programie jest polecanie przez Polecającego, Reprezentanta lub Upoważnionego, do podpisania Porozumienia i założenia Subkonta w Fundacji przez Poleconego.
 3. Program dotyczy Subkont założonych od dnia 31.01.2023 r. włącznie.
 4. Program nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i ustawy 29 lipca 1992 r.  o grach losowych i zakładach wzajemnych.

§4 Warunki przyznania nagrody:

 1. Zawarcie przez Poleconego z Fundacją minimum jednego Porozumienia  i założenie minimum jednego nowego Subkonta w wyniku polecenia Polecającego, Reprezentanta lub Upoważnionego.
 2. Każdy Polecony, który w wyniku polecenia Polecającego został Beneficjentem i otrzymał wiadomość mailową o założeniu subkonta, powinien z adresu mailowego wskazanego  przy Subkoncie wysłać wiadomość mailową na adres [email protected]
  oraz podać identyfikator (numer Subkonta) Polecającego. Fundacja nie dopuszcza możliwości podania więcej niż jednego identyfikatora (numeru Subkonta) Polecającego.
 3. Po każdorazowym zawarciu Porozumienia i założeniu nowego subkonta przez Poleconego 
  z polecenia Polecającego, Fundacja wyśle Polecającemu wiadomość mailową z adresu [email protected] zawierającą informację o przyznaniu nagrody i terminie jej przekazania.

§5 Nagroda i zasady jej przekazania:

 1. Nagrodą w Programie Poleceń jest nagroda pieniężna dla Polecającego w wysokości 100 zł za każde nowe założone Subkonto z polecenia.
 2. Z Programu Polecający może skorzystać wielokrotnie.
 3. Nagroda będzie księgowana na Subkoncie Polecającego do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało założone nowe Subkonto z polecenia.
 4. Od Nagrody nie jest pobierana opłata manipulacyjna od wpływów na subkonto.
 5. Fundacja nie określa terminu w jakim powinna zostać wykorzystana Nagroda zaksięgowana na subkoncie Polecającego.
 6. Beneficjent albo Polecony w przypadku wypowiedzenia Porozumienia w trakcie trwania Programu i ponownym zawarciu Porozumienia w trakcie trwania Programu nie jest uprawniony do wskazania Polecającego a Polecający do uzyskania Nagrody.

§6 Postanowienia końcowe:

 1. Informacje dotyczące założenia subkonta oraz jego obsługi znajdują się na stronie internetowej Fundacji Avalon https://www.fundacjaavalon.pl/.  
 2. Warunki Niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Fundacje w trakcie jego obowiązywania. Zmiany warunków Programu te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia przez Beneficjenta i Polecającego.
 3. Pytania odnośnie Programu Poleceń mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej Fundacji [email protected] .
 4. Wszelkie uwagi, informacje, odwołania, zarzuty związane z realizacją Programu Poleceń należy kierować pisemnie do: Fundacja Avalon, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa lub drogą mailową na adres: [email protected]. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundację zgłoszenia w formie pisemnej lub mailowej i zostanie przesłana osobie, która takie uwagi i odwołania zgłosiła.

Warszawa, dnia 31.01.2023 r. Zarząd Fundacji