Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.2MB)

REGULAMIN PROGRAMU BEZPOŚREDNIEJ POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ FUNDACJĘ AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

§1 Definicje:

Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: 0000270809, NIP: 9522021000, REGON: 140815890 adres ul. Michała Kajki 80/82/1, reprezentowana przez Sebastiana Luty, działającego jako Prezes Zarządu.

Beneficjent – osoba fizyczna, która zawarła – lub na rzecz, której zostało zawarte – z Fundacją Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie założenia i prowadzenia Subkonta do gromadzenia środków finansowych.

Reprezentant – osoba wskazana w Porozumieniu, która działa w imieniu Beneficjenta i posiada pełną decyzyjność w obrębie subkonta.

Upoważniony – osoba(y) wskazana w Porozumieniu, która działa w imieniu Beneficjenta wyłącznie
w zakresach uzyskiwania informacji o operacjach i stanie subkonta oraz/lub podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie.

Subkonto – usługa, w ramach której Fundacja wyodrębnia środki finansowe na rzecz konkretnego Beneficjenta w ramach ogólnego konta bankowego zgodnie z wolą Darczyńcy.

Program – PROGRAM BEZPOŚREDNIEJ POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ FUNDACJĘ AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM.

§2 Przepisy ogólne:

 1. Organizatorem Programu Bezpośrednia Pomoc Finansowa jest FUNDACJA. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
 2. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin.
 3. Celem Programu jest realizacja celu pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy w trudnej sytuacji życiowej jaką jest walka z niepełnosprawnością i/lub przewlekłą chorobą i działalności charytatywnej.
 4. Program obowiązuje od dnia 03.04.2024 r. na czas nieokreślony. Fundacja jest uprawniona do skrócenia czasu obowiązywania Programu bez podania przyczyn.

§3 Warunki udziału w Programie:

 1. Podstawą uczestnictwa w Programie w ramach świadczenia pomocy społecznej jest przedstawienie przez beneficjenta lub opiekuna prawnego dokumentacji medycznej stwierdzającej niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę beneficjenta.
 2. Program przeznaczony jest wyłącznie dla Beneficjentów, którzy posiadają subkonto
  w Fundacji przez co najmniej jeden rok kalendarzowy licząc od dnia założenia subkonta.

§4 Zasady obowiązujące w Programie:

 1. Wysokość Bezpośredniej Pomocy Finansowej wynosi 10% wartości aktualnie zgromadzonych środków na Subkoncie według stanu, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Do wartości Bezpośredniej Pomocy Finansowej nie wliczają się wpłaty z darowizn celowych i celowych akcji kwestarskich.
 2. Kwota Bezpośredniej Pomocy Finansowej wyliczana jest na podstawie wysokości środków zgromadzonych na Subkoncie na dzień weryfikacji przez Fundację wniosku o wypłatę w ramach Programu.
 3. Minimalna kwota wypłaty w ramach Programu wynosi 100,00 zł. Co oznacza, że w dniu złożenia wniosku o Bezpośrednią Pomoc Finansową stan środków na Subkoncie powinien wynosić co najmniej 1000,00 zł z wyłączeniem wpłat z określonym celem wydatkowania.
 4. Z Programu można skorzystać nie częściej niż jeden raz w ciągu kwartału kalendarzowego:
  • wyróżnia się cztery kwartały: I kwartał (styczeń, luty, marzec), II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec), III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień), IV kwartał (październik, listopad, grudzień),
  • w przypadku nieskorzystania z możliwości wypłaty środków w ramach Bezpośredniej Pomocy Finansowej w danym kwartale, nie ma możliwości kumulacji wartości przysługujących 10 % z niewykorzystanych kwartałów i jednorazowej wypłaty większej niż 10 % wartości zgromadzonych na subkoncie środków.
 5. Fundacja nie wymaga od Beneficjentów przedstawienia dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną – bytową.

 §5 Zasady i sposób wypłaty środków w ramach Programu:

 1. Wypłatę środków w ramach Programu na zasadach wskazanych powyżej poprzedza:
  • wypełnienie i złożenie w Fundacji (ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa) odrębnego druku wniosku o wypłatę w ramach Programu w formie papierowej wg aktualnie obowiązującego wzoru. Wzór wniosku stanowi załączniki Nr 1 do Regulaminu,
  • Wypełnienie i przesłanie odrębnego druku wniosku o wypłatę w ramach Programu drogą mailową z adresu zapisanego przy Subkoncie na adres [email protected] wraz z zamieszczeniem w treści wiadomości mailowej poniższego oświadczenia i podaniem trzech wymaganych punktów:

   POTWIERDZAM ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU BEZPOŚREDNIA POMOC FINANSOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ FUNDACJĘ AVALON:
   1. imię i nazwisko Beneficjenta, Reprezentanta, lub Osoby Upoważnionej – zgodnie z zawartym Porozumieniem
   2. numer subkonta
   3. numer PESEL Beneficjenta
   Jednocześnie oświadczam i jestem świadomy/a, że:
   – środki, które otrzymam w ramach Bezpośredniej Pomocy Finansowej zostaną przeznaczone na ochronę zdrowia, leczenie i rehabilitację beneficjenta,
   – wydatki poniesione na ochronę zdrowia, leczenie i rehabilitację opłacone ze środków otrzymanych w ramach Bezpośredniej Pomocy Finansowej, nie zostaną przedstawione do dofinansowania oraz refundacji we wnioskach o dofinansowaniew Fundacji Avalon oraz innej instytucji/podmiotu,
   – Wniosek o Bezpośrednią Pomoc Finansową można złożyć nie częściej niż jeden raz w ciągu kwartału kalendarzowego,
   – minimalna kwota realizacji Wniosku o Bezpośrednią Pomoc Finansową wynosi 100,00 zł,
   – kwota Bezpośredniej Pomocy Finansowej wyliczana jest na podstawie wysokości środków zgromadzonych na subkoncie na dzień otrzymania przez Fundację wniosku.
   Przesyłając niniejszą wiadomość mailową z oficjalnego adresu przypisanego przy subkoncie z załączonym Wnioskiem o Bezpośrednią Pomoc Finansową potwierdzam prawdziwość powyższych danych, twierdzeń i autentyczność wniosku.
  • Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Fundację.
 2. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku o Bezpośrednią Pomoc Finansową w danym kwartale kalendarzowym i/lub aktualny stan środków na subkoncie na dzień wpływu wniosku wynosi mniej niż 1000,00 zł z wyłączeniem wpłat z określonym celem wydatkowania i/lub błędnie został wypełniony formularz Wniosku o Bezpośrednią Pomoc Finansową, wniosek zostanie anulowany w całości i nie ma możliwości jego realizacji. Konieczne jest złożenie nowego Wniosku o Bezpośrednią Pomoc Finansową.
 3. Błędnie wypełniony i złożony Wniosek o Bezpośrednią Pomoc Finansową nie może być uzupełniony listownie/mailowo. Konieczne jest złożenie nowego wniosku w ramach Programu.
 4. Wszelkie kwoty wypłacone w ramach Programu pomniejszają każdorazowo wysokość środków zgromadzonych na Subkoncie Beneficjenta.
 5. Subkonto, na którym na dzień wpływu wniosku jest nałożone obostrzenie dotyczące wypłaty środków z subkonta na podstawie Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych poprzez subkonta Beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Avalon, nie kwalifikuje się do skorzystania z Programu.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Programem można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub pisemnie na adres Fundacji: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa. 
 2. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując składającego o jej wynikach. 
 3. Zaleca się, aby reklamacja oprócz merytorycznej treści zawierała co najmniej imię i nazwisko składającego oraz jego adres lub adres poczty internetowej, na który ma zostać przesyłana korespondencja. 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Warunki Niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Fundacje w trakcie jego obowiązywania. Zmiany warunków Programu nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia przez Beneficjenta.
 2. Pytania odnośnie Programu Bezpośrednia Pomoc Finansowa mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej Fundacji [email protected]
 3. Informacje dotyczące założenia subkonta oraz jego obsługi znajdują się na stronie internetowej Fundacji Avalon https://www.fundacjaavalon.pl/

Warszawa, dnia 02.04.2024 r.

Zarząd Fundacji

Załączniki: