Przejdź do głównej zawartości

Regulamin korzystania ze zrzutek patronowanych w serwisie Zrzutka.pl dla beneficjentów Fundacji Avalon

 1. Platforma internetowa Zrzutka.pl (https://zrzutka.pl/) jest prowadzona przez Spółkę Zrzutka.pl sp. z o. o. z siedzibą przy al. Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław, NIP 8992796896, REGON 365261657, KRS 0000634168.
 2. Na podstawie umowy zawartej z platformą Zrzutka.pl, Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym  z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A, 02- 672 Warszawa, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: 0000270809, NIP: 9522021000, REGON: 140815890 adres ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa,  udostępnia beneficjentom możliwość gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki i kampanie fundraisingowe na platformie Zrzutka.pl, objęte patronatem Fundacji (tzw. „Zrzutka Patronowana”).
 3. Każdy beneficjent korzystający ze Zrzutki Patronowanej zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania Regulaminu platformy Zrzutka.pl, w szczególności zapisów rozdziału VI pkt 25-26 Regulaminu.
 4. W jednym czasie Fundacja może objąć patronatem jedną Zrzutkę na rzecz danego beneficjenta.
 5. Zrzutka Patronowana może zostać zgłoszona do objęcia patronatem przez beneficjenta, reprezentanta, osobę upoważnioną lub stronę trzecią, niewskazaną przy subkoncie.
 6. W przypadku, gdy osoba zgłaszająca Zrzutkę do objęcia patronatem Fundacji nie jest wskazana przy subkoncie beneficjenta lub jest osobą upoważnioną przy subkoncie, na rzecz którego jest organizowana Zrzutka, to Fundacja przed zatwierdzeniem patronatu kontaktuje się z beneficjentem/reprezentantem w celu akceptacji takiej Zrzutki i zgody na udostępnienie jej na Profilu Beneficjenta w Serwisie Fundacji (tj. serwis internetowy prowadzony przez Fundację, działający pod głównym adresem www.fundacjaavalon.pl oraz powiązane z nim podstrony).
 7. Beneficjent korzystający ze Zrzutki Patronowanej zobowiązany jest do posiadania Profilu Publicznego w Serwisie Fundacji.
 8. Beneficjent zgłaszający Zrzutkę Patronowaną lub osoba zgłaszająca Zrzutkę w jego imieniu ma obowiązek zamieścić w treści Zrzutki uzupełnione sformułowanie:
  “Jestem beneficjentem/beneficjentką Fundacji Avalon. Mój numer subkonta to: …”.
 9. Przed zatwierdzeniem patronatu, Fundacja weryfikuje:
 • zgodność celu Zrzutki z celami statutowymi Fundacji,
 • pozostałe treści Zrzutki z dokumentami i informacjami o beneficjencie, dostarczonymi do Fundacji,
 • wyrażone zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz Profil Publiczny Beneficjenta w Serwisie.
 1. Fundacja ma prawo poprosić o uzupełnienie lub wprowadzenie zmian w treści Zrzutki Patronowanej.
 2. Fundacja ma prawo odmówić objęcia patronatem Zrzutki, jeżeli:
 1. opis, tytuł lub multimedia Zrzutki zawierają treści niezgodne z dokumentacją przedstawioną w Fundacji Avalon lub treści te nie są możliwe do weryfikacji;
 2. Organizator Zrzutki nie uzupełnił/nie wprowadził zmian w treści Zrzutki Patronowanej, o które został poproszony, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o konieczności uzupełnienia/wprowadzenia zmian;
 3. Zrzutka o takiej samej treści lub treści wykazującej znaczne podobieństwo do wcześniejszych, jest zgłaszana wielokrotnie;
 4. Cel Zrzutki nie jest zgodny z celami statutowymi Fundacji;
 5. Zrzutka narusza obowiązujące umowy lub indywidualne warunki współpracy z Fundacją;
 6. Zrzutka narusza dobre imię Fundacji Avalon, beneficjentów Fundacji i innych podmiotów współpracujących z Fundacją.
 1. Objęcie patronatem danej Zrzutki jest równoznaczne z ostatecznym zatwierdzeniem celu, jaki może zostać dofinansowany ze środków zgromadzonych na subkoncie poprzez Zrzutkę Patronowaną.
 2. W przypadku uzasadnionego braku możliwości dofinansowania wydatku zgodnego z celem Zrzutki, Fundacja dopuszcza możliwość rozszerzenia celu o koszty leczenia i rehabilitacji, przy czym przez koszty leczenia i rehabilitacji rozumiane są Koszty I kategorii wskazane w Procedurze wypłaty dofinansowań w ramach środków zgromadzonych na subkoncie.
 3. Od każdej wpłaty ze Zrzutki Patronowanej Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 3% wartości przekazywanych środków (wpłaty są traktowane jako darowizny), o której mowa w §5 pkt 1 Porozumienia zawieranego przy zakładaniu subkonta.
 4. Wypłata środków odbywa się na podstawie Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych poprzez subkonta Beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Avalon.
 5. W celu zaksięgowania środków wypłaconych ze Zrzutki Patronowanej na subkoncie, Fundacja może zwrócić się z prośbą do organizatora o przesłanie zaświadczenia o wypłacie, wygenerowanego na platformie Zrzutka.pl.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem platformy Zrzutka.pl oraz kont Użytkowników platformy. W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy Zrzutka.pl należy kontaktować się bezpośrednio z platformy przez formularz kontaktowy dostępny na platformie Zrzutka.pl.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za czynności wynikające z Regulaminu platformy Zrzutka.pl.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.06.2024 roku.
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w Biurze Fundacji.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego informowania osób korzystających ze Zrzutki Patronowanej. Zmiany Regulaminu są wiążące z chwilą ich publikacji w Serwisie.
 11. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).