Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.2MB)

Regulamin korzystania z usługi „Konsultacje z zakresu rehabilitacji seksualnej”

§1 Przepisy ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. konsultacje – indywidualne lub z osobą partnerską konsultacje z zakresu rehabilitacji seksualne, prowadzone przez seksuolożkę, odbywające się stacjonarnie na sali rehabilitacyjnej i/lub online;
 2. Beneficjent – osoba fizyczna, która korzysta z konsultacji
 3. Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
 4. tryb/forma hybrydowa – złożona z formy stacjonarnej oraz online;
 5. sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa.
 6. Teren Fundacji – lokal znajdujący się pod adresem, ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa.

§2 Przepisy porządkowe – zajęcia odbywające się stacjonarnie

 1. Osoby korzystające z konsultacji proszone są o:

 1. udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia,
 2. przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji,
 3. nieużywanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej,
 4. dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na Terenie Fundacji,
 5. przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
 6. kulturalne zachowanie, w tym nieużywanie wulgaryzmów,
 7. przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 1. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona do Sali rehabilitacyjnej.
 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na Terenie Fundacji.
 3. Beneficjent oraz jego osoba towarzysząca może przebywać w sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności osoby prowadzącej konsultacje. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na osobę prowadzącą w poczekalni przylegającej do sali.
 4. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta, ani do pomocy w czynnościach higienicznych w czasie przebywania Beneficjenta na terenie Fundacji.

§3 Zasady funkcjonowania Fundacji w czasie epidemii COVID-19

 1. Na Terenie Fundacji mogą przebywać tylko osoby w pełni zdrowe, bez żadnych objawów choroby, którym nie jest wiadome, że w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19.
 2. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, u których w ciągu ostatniego miesiąca stwierdzono zachorowanie na COVID-19, mogą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach prowadzonych przez Fundację Avalon, pod warunkiem, że dostarczą zaświadczenie od lekarza o zakończonym okresie choroby.
 3. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, będą mieli mierzoną temperaturę za każdym razem przy wejściu na Teren Fundacji.
 4. W przypadku temperatury ciała pomiędzy 37°C a 38°C, o uczestnictwie Beneficjenta lub osoby towarzyszącej w zajęciach decyduje prowadzący;
  a) jeśli uczestnik zostanie skierowany do domu ze względu na podwyższoną temperaturę, zajęcia zostają zakwalifikowane jako zrealizowane.
 5. W przypadku temperatury ciała powyżej 38°C, Beneficjent nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 6. W przypadku, gdy podwyższona temperatura ciała wynika ze schorzenia, Beneficjent lub osoba towarzysząca powinna dostarczyć do Fundacji zaświadczenie od lekarza potwierdzające dane schorzenie.
 7. Fundacja zapewnia Beneficjentom i osobom towarzyszącym płyn do dezynfekcji rąk. Po wejściu na Teren Fundacji należy dezynfekować ręce, także po korzystaniu z przestrzeni wspólnych, takich jak toaleta, szatnia czy poczekalnia.
 8. W trakcie trwania konsultacji zaleca się, aby Beneficjent oraz osoba towarzysząca miały maseczkę zakrywającą nos i usta. Beneficjent może zdjąć maseczkę po uprzedniej zgodzie prowadzącego konsultacje.
 9. Za dezynfekcję przestrzeni wspólnych, takich jak toalety, szatnie, krzesła są odpowiedzialni pracownicy Fundacji.
 10. Osoby oczekujące w Recepcji proszone są o oczekiwanie poza Terenem Fundacją lub w miejscu wyznaczonym przez Pracownika Recepcji.
 11. W trakcie rozmowy z pracownikiem Recepcji, wszelkie osoby mu asystujące proszone są o oczekiwanie poza Terenem Fundacją (wyjątek stanowią osoby niezbędne do załatwienia sprawy w ocenie Pracownika Fundacji).
 12. Fundacja wprowadza zajęcia online. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia online znajdują się w §6.
 13. Fundacja zaleca przychodzenie na konsultacje maksymalnie na 15 minut przed planowanym terminem jej odbycia.

§4 Korzystanie z konsultacji

 1. Z konsultacji mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Konsultacje są płatne i mogą być dofinansowane przez Fundację Avalon dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na stopień.
 2. Z Konsultacji mogą skorzystać:

 1. Osoba z niepełnosprawnością indywidualnie lub z osobą partnerską
 2. Osoba bez niepełnosprawności indywidualnie lub z osobą partnerską
 1. Z Konsultacji można korzystać stacjonarnie lub online;

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości realizacji konsultacji do wyłącznie formy online, jeśli będzie skłaniać do tego sytuacja epidemii
 1. Zapisu na konsultację można dokonać:

 • Poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny online.
 • Mailowo, wysyłając na adres [email protected] zgłoszenie zawierające:
  • numer telefonu do kontaktu,
  • informacje o formie konsultacji,
  • w przypadku konsultacji stacjonarnej propozycje terminu,
  • w przypadku osoby z niepełnosprawnością skan orzeczenie o niepełnosprawności.
 • telefonicznie pod numerem: tel. 666 324 329.
 1. Beneficjent ma obowiązek informować o wszelkich zmianach w danych teleadresowych, jak również o zmianach dotyczących stanu zdrowia.
 2. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika Fundacji o spóźnieniu się na konsultacje, w przypadku spóźnienia konsultacje nie są przedłużane;

 1. spóźnienie na umówioną konsultację, przekraczające 15 minut może skutkować ich odwołaniem. Jest to równoznaczne z odbyciem się umówionej konsultacji.
 1. W sytuacji, gdy konsultacja zostanie odwołana przez Fundację, Beneficjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane są konsultacje w innym terminie lub zwrot opłaty za konsultacje.
 2. Nagrywanie audio lub video oraz fotografowanie konsultacji nie są dozwolone.

§5 Zapisy na konsultacje i odwoływanie konsultacji

 1. Fundacja zaleca, aby wszelkie zapisy na konsultacje kierowane były drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Z konsultacji może korzystać każdy z Beneficjentów w nieograniczonej ilości, po uprzednim zapisaniu się na konsultacje. O ilości rezerwacji terminów konsultacji dla danego Beneficjenta decyduje Fundacja.
 3. Beneficjent ma obowiązek osobiście, telefonicznie, wysyłając mail lub SMS, poinformować pracownika Fundacji o odwołaniu konsultacji najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego. Informacja o odwołaniu musi zostać przekazana pracownikowi Fundacji, nie osobie prowadzącej konsultacje.
 4. Odwołanie zajęć po godzinie 16:00 dnia poprzedniego, tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach, powoduje brak możliwości zwrotu opłaty za daną konsultacje.
 5. W przypadku, gdy Beneficjent 3 razy nie pojawi się na umówionych konsultacjach, pracownik Fundacji może zablokować Beneficjentowi możliwość zapisów na kolejne konsultacje. W takim przypadku pracownik Fundacji poinformuję Beneficjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej o zablokowaniu możliwość zapisów na kolejne konsultacje.
 6. Niektóre konsultacje mogą odbywać się poza Terenem Fundacji. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą odbyć się online, o czym Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie (lub sms-owo) najpóźniej tego samego dnia rano.

§6 Konsultacje online

 1. Konsultacje online odbywają się poprzez aplikację Zoom (www.zoom.us) lub w szczególnych przypadkach poprzez inne komunikatory. Korzystanie z aplikacji Zoom jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w tej aplikacji.
 2. Aplikację na komputer można pobrać z oficjalnej strony internetowej – www.zoom.us/download. Wersję dla smartfonów/tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android).
 3. W konsultacjach online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane.
 4. Do uczestnictwa w konsultacjach online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo.
 5. Po zapisaniu na konsultację przez formularz zgłoszeniowy, mailowo lub telefonicznie, dane Beneficjenta zostaną przekazane osobie prowadzącej, która ustali termin konsultacji online bezpośrednio z Beneficjentem. Beneficjent otrzyma od osoby prowadzącej wiadomość mail z linkiem do spotkania.
 6. Beneficjent biorący udział w konsultacjach jest proszony o logowanie się na minimum 5 minut przed rozpoczęciem konsultacji, wpisując swoje imię i pierwszą literę nazwiska.
 7. W czasie trwania Konsultacji obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu oraz upubliczniania konsultacji. Złamanie zakazu wiąże się nie tylko z wykluczeniem z konsultacji, ale również konsekwencjami prawnymi.
 8. Fundacja Avalon nie ponosi odpowiedzialności za Beneficjentów oraz uczestników konsultacji online.

§7 Płatność za konsultacje

 1. Beneficjent zobowiązany jest do uiszczenia płatności za konsultację przed planowaną konsultacją, nie później niż na 2 dni przed terminem konsultacji. Brak płatności za konsultacje powoduje anulowanie terminu jej odbycia.
 2. Płatności można dokonywać wyłącznie online w formie przelewu.
 3. Dane do przelewu zostaną przesłane Beneficjentowi po zarezerwowaniu terminu konsultacji drogą mailową.
 4. Każdorazowo, Fundacja wystawi za konsultację Beneficjentowi fakturę oraz paragon. Faktury na osobę fizyczną wystawiane są przez Fundację tylko w formie elektronicznej i przesyłane drogą mailową

 1. w szczególnych przypadkach, na prośbę Beneficjenta, pracownicy Recepcji wystawiają fakturę w formie wydrukowanej.
 1. Koszt konsultacji z zakresu rehabilitacji seksualnej:

 1. osoby bez niepełnosprawności: 200 zł – konsultacja stacjonarna, 150 zł – konsultacja online,
 2. osoba z niepełnosprawnością: dofinansowanie do konsultacji przez Fundację Avalon, koszt usługi 100 zł stacjonarnie i/lub online.
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości konsultacji dofinansowanych zgodnie z ust. 5 pkt b powyżej.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. 
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email [email protected], nr tel. (22) 3499771. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konsultacji, jak również w celu archiwizacji.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom z nami współpracującym, świadczącym nam usługi niezbędne do prawidłowej działalności lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa w tym dla prowadzących konsultacje.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania i realizacji konsultacji.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych.
 7. Regulamin jest dostępny w Recepcji Fundacji oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/)
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.07.2022r.