Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Regulamin konkursu Nabór prelegentów_ek IV Konferencji Sekson

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na nabór prelegentów_ek na IV Konferencję Sekson (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Avalon (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
 3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: (https://bit.ly/konkurs_wystąpienienaIVKonferencjiSekson).
 4. Konkurs trwa od dnia 5 maja 2022 r., od momentu opublikowania formularza, do dnia 20 czerwca 2022 r., do godziny 23.59.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: https://www.fundacjaavalon.pl/
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosi temat prelekcji spójny z tematem przewodnim IV Konferencji Sekson.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Wygłoszenie prelekcji na Konferencji Sekson będzie mieć charakter nieodpłatny. W indywidualnych przypadkach Fundacja Avalon może pokryć koszty noclegu związane z udziałem w Konferencji.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

III. Warunki udziału w Konkursie

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego – zgłoszenia tematu wystąpienia na IV Ogólnopolskiej Konferencji Sekson (dalej: „Praca konkursowa”). Kwalifikowane będą wyłącznie poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe, zawierające wszystkie odpowiedzi.
 3. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci udziału w Konferencji i wygłoszenia prelekcji.
 4. Wymogi co do zgłaszanej pracy konkursowej: zgłaszany temat musi odpowiadać wymogom prezentacji na konferencji w formie wykładu 15-minutowego z przygotowaną prezentacją z dodatkowo 5 minutami przeznaczonymi na pytania od uczestników_ek Konferencji.
 5. Prelekcje o takiej samej tematyce jak w poprzednich edycjach Konferencji nie będą brane pod uwagę.
 6. Jeden temat może być prezentowany przez maks. dwóch/dwie prelegentów_ki.
 7. Jedna osoba może zgłosić jeden temat wystąpienia.
 8. Zgłaszana propozycja wystąpienia musi opierać się na autorskiej pracy osoby zgłaszającej, jej doświadczeniu, pracy zawodowej, badawczej lub naukowej.
 9. Konkurs kierowany jest do: osób z niepełnosprawnością ruchową, specjalistów i specjalistek z zakresu ginekologii, seksuologii, urologii, fizjoterapii, psychologii, osób zainteresowanych tematyką cielesności w kontekście niepełnosprawności, badaczy i badaczek naukowych, przedstawicieli_ek organizacji pozarządowych, studentów_ek kierunków medycznych, humanistycznych.

IV. Uprawnienia Organizatora

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego Praca konkursowa, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu trwania Konkursu komisja złożona z przedstawicieli Fundacji Avalon i Zespołu Eksperckiego Projektu Sekson dokona wyboru trzech Zwycięzców spośród wszystkich Prac konkursowych zgłoszonych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego nie później niż do dnia 15.07.2022 roku.
 2. Autorzy_ki zwycięskich prac konkursowych będą mieć możliwość zaprezentowania ich na IV Konferencji Sekson, w październiku, stacjonarnie w Warszawie.
 3. Każda z osób, której temat zostanie wybrany przez Komisję, w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu powinna przesłać Komisji ostateczne potwierdzenie swojego udziału w IV Konferencji Sekson w roli prelegenta_ki.
 4. Ocenie podlegają jedynie Prace konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny bądź mailowy z każdym ze zwycięzców. Wyniki będą również komunikowane przez Fundację Avalon i upublicznione za pośrednictwem mediów społecznościowych Fundacji Avalon i projektu Sekson.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 04-620 Warszawa.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.