Przejdź do głównej zawartości

REGULAMIN KONKURSU „MARZENIA BEZ BARIER” 

 
I Przepisy ogólne 

 1. Regulamin konkursu „Marzenia Bez Barier” (dalej Regulamin) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie Organizatorem Konkursu „Marzenia Bez Barier” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (KRS: 0000270809)NIP: 952 20 21 000, z siedzibą w Warszawie ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. 
 1. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.fundacjaavalon.pl, w zakładce INFORMACJE PRAWNE, pod nazwą „Regulamin Konkursu Marzenia Bez Barier”. 
 1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Fundacji Avalon na Facebooku: (https://www.facebook.com/fundacjaavalon).  
 1. Konkurs trwa od 17 lipca 2023 r., do 24 lipca 2023 r. do końca dnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 lipca około godziny 15:00 
 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu.  

II Uczestnicy Konkursu 

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej Uczestnicy lub Uczestnik) mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora. 
 1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny 
 1. Uczestnik zobowiązuje się do podania Organizatorowi prawdziwych danych. 

III Cele Konkursu:  

 1. przełamywanie stereotypów dotyczących życia osób z niepełnosprawnościami,  
 1. zwrócenie uwagi na nierówność w kwestii dostępności usług i produktów dla osób z niepełnosprawnościami,  
 1. rozwijanie zainteresowań i pasji osób z niepełnosprawnościami, 
 1. umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystania z aktywności, które na ten moment pozostawały poza ich możliwościami. 

IV Warunki udziału w Konkursie 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie w terminie wskazanym w pkt.I 5 Regulaminu komentarza pod postem konkursowym na profilu Fundacji Avalon na Facebooku (Fundacja Avalon | Warsaw | Facebook). W komentarzu Uczestnik musi opisać, w jaki sposób chciałby spędzić wymarzony dzień wakacji. Komentarz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, treści i zwrotów uznawanych powszechnie za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują.  
 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, umieszczając komentarz konkursowy, oświadcza, że jest jego autorem i przysługują mu do niego pełne prawa autorskie.  
 1. Każdy Uczestnik może napisać maksymalnie jeden komentarz pod postem konkursowym. 
 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku. 

V Uprawnienia Organizatora  

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego komentarz konkursowy, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom. 

VI Rozstrzygnięcie Konkursu 

 1. Po zakończeniu trwania Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłania 3 zwycięzców (miejsce I, II i III), dokonując wyboru 3 najbardziej kreatywnych i wyróżniających się komentarzy konkursowych, zgłoszonych za pośrednictwem serwisu Facebook.  
 1. Ocenie podlegają jedynie komentarze konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.  
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 lipca 2023 poprzez oznaczenie zwycięzców w poście na profilu Fundacji Avalon. Wyniki zostaną ogłoszone w pozostałych kanałach społecznościowych Organizatora, a Zwycięzcy zostaną oznaczeni z wykorzystaniem nazwy ich konta w serwisie Facebook.  
 1. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni (Zwycięzcy), zostaną o tym poinformowani w sposób, o którym mowa w ust. 3. Zwycięzca   skontaktuje się z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody przesyłając wypełniony Formularz stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia  wyników Konkursu, w sposób opisany w ust. 3. W przypadku gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, Organizator wyłoni innego Zwycięzcę.  
 1. Zamieszczenie informacji w sposób, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z powiadomieniem Zwycięzców i Uczestników o wyniku Konkursu. 
   

VII Nagrody 

 1.  Nagrodzone zostaną komentarze  które zajęły kolejno: I, II, III miejsce. 
 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 
 1. Organizator oświadcza, że jednorazowa, łączna wartość Nagród w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 2 000 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych.  
 1. Nagrodami w Konkursie dla Zwycięzców są  
 1. za zajęcie I miejsca w Konkursie Uczestnik otrzyma kartę podarunkową w wysokości 500 zł do wykorzystania na stronie www.katalogmarzeń.pl  
 1. za zajęcie II miejsca w Konkursie Uczestnik otrzyma kartę podarunkową w wysokości 300zł do wykorzystania na stronie www.katalogmarzeń.pl  
 1. za zajęcie III miejsca w Konkursie Uczestnik otrzyma kartę podarunkową w wysokości 200 zł do wykorzystania na stronie www.katalogmarzeń.pl  

5. Zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu potwierdzającego otrzymanie nagrody. Każdy Zwycięzca jest zobowiązany przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora e-mai: [email protected] podpisany skan protokołu otrzymania Nagrody w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Protokół potwierdzający otrzymanie nagrody stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

7. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, w przypadku nieodebrania jej do dnia 30 września 2023 r. 

8. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora kurierem na adres wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości przesłanej przez Facebook/Messenger. 

VIII Prawa autorskie  

 1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych komentarzy Zwycięzców, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:  
 1. Utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie określoną techniką komentarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
 1. Utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby komentarze mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;  
 1. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
 1. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie komentarzy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
 1. Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części komentarzy konkursowych. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.  
 1. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych komentarzy i zdjęć konkursowych, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności nagrodzonych komentarzy konkursowych, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.  

IX Dane osobowe  

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:  
 1. rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
 1. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.  
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do:  
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  
 1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;  
 1. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;  
 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;  
 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;  
 1. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.  
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.  
 1. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
 1. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie. 

X Reklamacje  

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa. 
 1. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.  
 1. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę użytkownika używaną na portalu Facebook, numer telefonu oraz adres Uczestnika. 

XI Postanowienia końcowe  

 1. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.  
 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.  
 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 
 1. Niniejszy Regulamin wraz z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 stanowi integralna całość.  

Warszawa dnia 17.07.2023 

Zarząd Organizatora