Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.3MB)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Mam tak samo jak Ty! – artystyczne sceny z życia codziennego”

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin konkursu fotograficznego „Mam tak samo jak Ty! – artystyczne sceny z życia codziennego” (dalej Regulamin) określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Mam tak samo jak Ty! – artystyczne sceny z życia codziennego”” zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (KRS: 0000270809 NIP: 952 20 21 000), z siedzibą w Warszawie ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.fundacjaavalon.pl, w zakładce Aktualności, a także na podstronie Fundacja Avalon | Konkurs fotograficzny.
 4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i polega na wyborze przez Organizatora i przyznaniu nagród zgłoszonym do konkursu pracom, najlepiej w ocenie Organizatora spełniającym cele konkursu opisane w w niniejszym Regulaminie.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej Uczestnicy lub Uczestnik) mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby powyżej 13 roku życia, o ile dostarczą Organizatorowi pisemną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego
 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Fotografie nie mogą przedstawiać pracowników Fundacji Avalon ani członków ich rodzin.
 4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do podania Organizatorowi prawdziwych danych.

III. Cele Konkursu

 1. normalizacja postrzegania niepełnosprawności oraz osób jej doświadczających,
 2. przełamywanie stereotypów dotyczących życia osób z niepełnosprawnościami,
 3. rozbudzanie wśród społeczeństwa zainteresowania tematami związanymi z niepełnosprawnością, dostępnością,
 4. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości wśród pasjonatów fotografii na sprawy związane z tematyką niepełnosprawności
 5. zwrócenie uwagi na nierówność w kwestii postrzegania codzienności osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnością.

IV. Przedmiot i temat Konkursu

Przedmiotem Konkursu są fotografie (dalej Praca Konkursowa) wykonane przez Uczestników przedstawiające codzienność osób z niepełnosprawnościami nawiązujące do celów Konkursu wskazanych w niniejszym Regulaminie.

V. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobienie osobiście przez Uczestnika fotografii dotyczące tematyki Konkursu i wysłaniu go do Organizatora w terminie wskazanym w pkt VI.1. Regulaminu na adres poczty elektronicznej: [email protected], w formie elektronicznej.
  W tytule maila Uczestnik umieści następującą treść „Konkurs fotograficzny z okazji 3 grudnia_imię i nazwisko” dla przykładu: “Konkurs fotograficzny z okazji 3 grudnia Adam_Nowak”.
 2. Pracę Konkursową należy wysłać z wypełnionym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Pracę Konkursową Uczestnik jest zobowiązany opisać w tytule pliku lub w treści korespondencji przesłanej na adres poczty elektronicznej Organizatora według następującego wzoru: Imię,_Nazwisko,_Tytuł Pracy konkursowej. Dla przykładu: Adam_Nowak_Popołudniowa Kawa
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną Pracę Konkursową – jedno zdjęcie. W przypadku przesłania kilku Prac konkursowych przez jednego Uczestnika, ocenie zostanie poddana Praca konkursowa przesłana najwcześniej. W przypadku przesłania kilku Prac konkursowych przez jednego Uczestnika w tym samym czasie, do udziału w Konkursie zostanie zakwalifikowana Praca Konkursowa, z którą jako pierwszą zapoznał się Organizator. Pozostałe przesłane Prace konkursowe zostaną odrzucone przez Organizatora i nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
  • musi być zapisane w jednym z formatów: JPEG, PNG, TIFF, RAW.
  • zdjęcie powinno posiadać format nie mniejszy niż 3840 × 2160. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
  • musi być pracą autorską i wykonaną samodzielnie. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo)
 6. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
 7. Jeżeli na Pracach konkursowych znajduje się wizerunek osoby lub obiekt, Uczestnik przesyłając Pracę konkursową oświadcza, że uzyskał i posiada zgodę na publikację wizerunku tej osoby lub zgody właściciela obiektu na wykonanie fotografii i jej publikacje w zakresie oraz na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do powiadomienia Organizatora o cofnięciu zgody na wykorzystanie lub publikacje wizerunku osoby lub obiektu.
 8. Zabrania się stosowania fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 9. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora i nie bierze udziału w Konkursie.
 10. Od decyzji Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjętej na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.
 11. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w którego skład wejdą osoba lub osoby zatrudnione u Organizatora, osoba lub osoby związane zawodowe z fotografią oraz osoba lub osoby z niepełnosprawnościami. Skład Jury zostanie opublikowany na dedykowanej Konkursowi podstronie w serwisie
 12. Prace konkursowe ocenia się według następujących kryteriów:
  • Fotografia zgodna z tematem Konkursu, bogata w szczegóły i kolorystykę
  • Staranność i estetyka
  • Ciekawy pomysł
 13. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas wernisażu wystawy wybranych przez Jury Prac Konkursowych, który odbędzie się w grudniu 2023 roku w Warszawie oraz na kanałach mediów społecznościowych oraz serwisach internetowych. Laureaci otrzymają mailowe zaproszenie na wernisaż, podczas którego zostaną ogłoszeni zwycięzcy Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty wernisażu albo jego odwołania. u albo jego odwołania.
 14. W przypadku odwołania wernisażu Prac Konkursowych albo w przypadku nieobecności na wernisażu Uczestnika, którego Praca Konkursowa została nagrodzona, Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową.
 15. Wybrane przez Jury Prace Konkursowe oraz Prace Konkursowe Laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora  www.fundacjaavalon.pl oraz w serwisach mediów społecznościowych należących do Organizatora.
 16. Prace konkursowe Laureatów będą wydrukowane przez Organizatora, oprawione i wystawione na wystawie, która odbędzie się w Warszawie w okresie grudzień 2023 – styczeń 2024 r. oraz staną się obiektem aukcji charytatywnej na platformie Allegro Charytatywni.  Licytacje trwać będą do około połowy stycznia 2024 r. Kwota z wygranej licytacji zostanie przekazana jako darowizna na rzecz działania Fundacji Avalon. Dodatkowo wybrane zdjęcia zostaną opublikowane u Organizatora w lokalu Organizatora przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa. Pozostałe prace zostaną umieszczone na dedykowanej podstronie w serwisie www.fundacjaavalon.pl.

VI. Terminarz

 1. Konkurs trwa od 27 października 2023 r. do 19 listopada 2023 r do godziny 23:59- termin nadsyłania prac mija o godzinie 23:59 w dniu 19 listopada 2023 r. z zastrzeżeniem, iż liczy się godzina odnotowania wpłynięcia zgłoszenia w systemie mailowym Organizatora.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w sposób ustalony w Regulaminie w terminie do dnia 10 grudnia 2023 r.  
 3. Organizator na na swoim profilu w serwisie Facebook opublikuje około 24 listopada 2023 r. post z 10 wyróżnionymi przez Jury pracami, w celu wyłonienia nagrody publiczności. Nagrodę otrzyma praca, która do 26 listopada 2023 r. do godziny 23:59 otrzyma najwięcej pozytywnych reakcji (lajk, serduszko).

VII. JURY

 1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
 2. Prace konkursowe spełniające warunki opisane w Regulaminie podlegają ocenie Jury.
 3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników.

VIII. NAGRODY

 1. Nagrodzone zostaną prace, które zajęły kolejno: I, II, III miejsce oraz praca, która została nagrodzona „Nagrodą Publiczności”. Pozostałe prace otrzymają nagrody rzeczowe, których wartość nie przekracza 500zł.
 2. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk Laureatów Konkursu oraz umieszczanie tych informacji oraz ich Prac Konkursowych w materiałach informacyjnych i reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie na co Uczestnik wyraża zgodę.
 4. Nagrodami w Konkursie dla Laureatów Konkursu są:
  • za zajęcie I miejsca w Konkursie Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł oraz drobne nagrody rzeczowe;
  • za zajęcie II miejsca w Konkursie Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł oraz drobne nagrody rzeczowe;
  • za zajęcie III miejsca w Konkursie Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł oraz drobne nagrody rzeczowe;
  • Nagroda Publiczności: Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł oraz drobne nagrody rzeczowe.
 5. Laureaci zobowiązani są do podpisana protokołu potwierdzającego otrzymanie nagrody.
 6. Laureat traci prawo do Nagrody, która staje się własnością Organizatora w przypadku:
  • Laureaci I, II, III miejsca oraz Nagrody Publiczności: niepodania przez Laureata numeru konta bankowego na które ma zostać przesłana nagroda pieniężna – do 31 grudnia 2023 r.,
  • Laureaci pozostałych wyróżnionych prac: niepodania adresu zamieszkania – do 31 grudnia 2023 r.
 7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane przez Organizatora kurierem na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanej pracy pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób lub obiektów przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku i wizerunku obiektu w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych, w prasie, radiu i telewizji.
 2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie publikacji utrwalania, zwielokrotniania powielania, drukowania utworu wszystkimi technikami,  wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet wprowadzenia i publikacji utworu do środków masowego przekazu w tym publikacji w radiu, telewizji, czasopismach elektronicznych i nieelektronicznych  i internecie w tym w szczególności, choć nie wyłącznie na Instagram, LinkedIn, Tik tok, materiałach reklamowych i informacyjnych, publikowania utworu na wystawach w kalendarzach Organizatora, publikowanie utworu na stronach internetowych danych projektów Organizatora; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych na stronach internetowych Organizatora oraz w radiu, telewizji, internecie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na zestawienie swojej Pracy konkursowej z Pracami konkursowymi innych Uczestników lub innymi fotografiami. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
  • jest autorem załączonych fotografii,
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;
  • zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.fundacjaavalon.pl oraz w serwisie społecznościowym www.facebook.com/fundacjaavalon w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, oraz wystawienia pracy na licytację charytatywną na portalu Allegro.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. o ile nie ma odpowiednich zapisów prawa polskiego.
 7. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (KRS: 0000270809; NIP: 952 20 21 000), z siedzibą w Warszawie ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa.
  • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych – dane osobowe Uczestnika: Imię i Nazwisko, adres mail, adres zamieszkania/adres do korespondencji.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, e, f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. jest to niezbędne do wykonania Celu Konkursu opisanego w pkt III Regulaminu.
  • Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook, Instagram
  • Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dnia 31 grudnia 2028 r.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.
  • W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie.
 8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 27 października 2023 r.
 9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.