Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.1MB)

Regulamin konkursu #ExtremalneNurkowanie 2023

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „#ExtremalneNurkowanie” (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Avalon (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
 3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Avalon Extreme na Facebooku: (https://www.facebook.com/AvalonExtremeSports).
 4. Konkurs trwa od dnia 31 października 2023 r., od momentu opublikowania posta konkursowego, do dnia 10 listopada 2023 r., do godziny 12.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: www.fundacjaavalon.pl w zakładce „Regulaminy”.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

III. Warunki udziału w Konkursie

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na własnym profilu na Facebooku zdjęcia, na którym uczestnik czuje się dobrze i komfortowo, jak przysłowiowa ryba w wodzie. Dodatkowo zdjęcie musi zostać opatrzone hasztagiem #extremalnenurkowanie.
 3. Zdjęcie konkursowe nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, treści i zwrotów uznawanych powszechnie za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują.
 4. Uczestnik, przystępując do Konkursu i umieszczając zdjęcie konkursowe na własnym profilu na Facebooku, oświadcza, że przysługują mu do niego pełne majątkowe prawa autorskie.
 5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku.

IV. Uprawnienia Organizatora

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego zdjęcie konkursowe, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli stan jego zdrowia będzie budził wątpliwości po konsultacji medycznej przed realizacją nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji nagrody konkursowej.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu trwania Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłania 3 zwycięzców, dokonując wyboru 3 najbardziej atrakcyjnych i inspirujących zdjęć konkursowych, zgłoszonych za pośrednictwem serwisu Facebook na prywatnych profilach uczestników.
 2. Ocenie podlegają jedynie zdjęcia konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez oznaczenie zwycięzców w poście na profilu Avalon Extreme. Wyniki zostaną ogłoszone w pozostałych kanałach społecznościowych Organizatora, a Zwycięzcy zostaną oznaczeni z wykorzystaniem nazwy ich konta w serwisie Facebook.
 4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani w sposób, o którym mowa w ust. 3. Uczestnik powinien podjąć próbę kontaktu z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu, w sposób opisany w ust. 3. W przypadku gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, Organizator wyłoni innego Zwycięzcę.
 5. Zamieszczenie informacji w sposób, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z powiadomieniem Uczestników o wyniku Konkursu.

VI. Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest udział w szkoleniu wprowadzającym do nurkowania, realizowanym w dniu 17 listopada 2023 r. w Deepspot w Mszczonowie. W konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy zostaną zobligowani do przesłania orzeczenia o niepełnosprawności oraz poddania się badaniu lekarskiemu, które potwierdzi możliwość wzięcia udziału w szkoleniu. Organizacja i koszt badania lekarskiego leży po stronie zwycięzcy konkursu. Brak zgody lekarza, odmowa odbycia badania lub niewykonanie go we wskazanym terminie powoduje przepadek nagrody. Każdy z 3 zwycięzców otrzyma do dyspozycji voucher o wartości 1500 zł. Kwota ta obejmuje udział w szkoleniu i nocleg w dniach 16-17 listopada 2023 w Warszawie.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.
 3. Organizator oświadcza, że jednorazowa, łączna wartość Nagród w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 2 000 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

VII. Prawa autorskie

 1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych zdjęć Zwycięzców, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:
  • Utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie określoną techniką zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • Utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby zdjęcia mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
  • Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części zdjęć konkursowych. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych zdjęć konkursowych, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności nagrodzonych zdjęć konkursowych, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 04-620 Warszawa
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę użytkownika używaną na portalu Facebook, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.