Przejdź do głównej zawartości

Regulamin akcji promocyjnej Zrzutka na 100%! Fundacji Avalon

  1. Organizatorem akcji promocyjnej “Zrzutka na 100%!”, zwanej dalej “Promocją”, jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A, 02- 672 Warszawa, wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr: 0000270809, NIP: 9522021000, REGON: 140815890 adres ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa.
  2. Promocja jest skierowana do beneficjentów Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, korzystających z projektu subkont i korzystających z narzędzia Zrzutka Patronowana, zwanych dalej beneficjentami.
  3. W ramach promocji, beneficjent otrzymuje na swoje subkonto wpłatę darowizny ze Zrzutki Patronowanej bez pobierania przez Organizatora opłaty manipulacyjnej, opisanej w §5 pkt 1 Porozumienia zawieranego przy zakładaniu subkonta.
  4. Promocja dotyczy pierwszej Zrzutki Patronowanej danego beneficjenta i jednocześnie wyłącznie pierwszej wypłaty środków zleconej z tejże Zrzutki.
  5. W celu zaksięgowania środków wypłaconych ze Zrzutki Patronowanej na subkoncie z uwzględnieniem Promocji należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] zaświadczenie o wypłacie, wygenerowane na platformie Zrzutka.pl.
  6. Promocja obowiązuje od 03.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
  7. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji beneficjenci mogą składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki, w możliwie najkrótszym terminie dla zakończenia sprawy.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i publikowane postanowienia Organizatora.
  9. Warunki niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Fundację w trakcie jego obowiązywania. Zmiany warunków akcji promocyjnej nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia przez beneficjenta.