Przejdź do głównej zawartości
Pobierz (PDF, 0.2MB)

Правила національної програми реабілітації для Біженців з обмеженими можливостями і хронічно хворих / Regulamin korzystania z ogólnopolskiego programu rehabilitacji dla Uchodźców z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych

§1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Використані у Правилах терміни означають: 

 1. Фонд – Фонд Авалон – Безпосередня Допомога Людям з Обеженими Можливостями, зареєстрований за адресою вул. Міхала Кайкі 80/82/1 , 04-620 Варшава, вписаний до Державного судового реєстру у Варшаві під номером KRS 0000270809. 
 2. Програма – національна програма реабілітації для Біженців, створена Фондом за допомогою коштів зібраних Центром Допомоги Біженцям з Обмеженими Можливостями, мета якої – підтримка Бенефіціарів Фонду, які мають субрахунок.
 3. Центр Допомоги Біженцям з Обмеженими Можливостями – центр створений Фондом Авалон, в рамках якого Фонд допомогає громадянам України і підтримує саму країну, переказуючи  речову і грошову допомогу, запевнюючи транспорт, реабілітацію та інформаційні послуги. 
 4. Біженець – громадянин України з задокументованою інвалідністю або хронічною хворобою, який був змушений виїхати з України і перетнув польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року. Програмою може скористатися Біженець, який  підписав або для якого була підписана умова закладення субрахунку у Фонді Авалон.
 5. Субрахунок – пропонована Фондом форма фінансової підтримки для дітей і дорослих  з обмеженими можливостями або хронічно хворих. Субрахунок вважається активним після надання ідентифікатора.
 6. Умова – угода та правила укладені поміж Фондом та Біженцем з обмеженими можливостями, на підстві яких діє субрахунок.
 7. Учасник – біженець, який долучився до Програми і заповнив заяву про дофінансування реабілітації з коштів зібраних Центром Допомоги Біженцям з Обмеженими Можливостями. 
 8. Заява про дофінансування- druk (ТУТ) оприлюднена Фондом, на підставі якої, Фонд надає дофінансування.
 9. Реабілітаційні послуги – вартість  абонаменту реабілітації та занять зі спеціалістом (реабілітантом).
 10. Посвідчення учасника  – druk (ТУТ) посвідчення учасника державної програми дофінансованої реабілітації для біженців з обмеженими можливостями і хронічно хворих, оприлюдненого Фондом, у якому Біженець з обмеженими можливостями вказує:  дату прибуття до Польщі й адресу перебування.
 11. Центр Активної Реабілітації – окремий проєкт відділу Avalon Active, який свідчить послуги активної реабілітації, психологічної підтримки, логопеда, дієтолога та групових спортивних занять, призначених для осіб з довідкою про інвалідність і хронічно хворих. Проєкт реалізується в офісі Фонду за адресою вул. Доманєвська 50А у Варшаві.   

§ 2 НОРМИ ПРОГРАМИ

 1. Програма  спрямована  до Біженців.
 2. Дофінансування може бути використане лише на покриття коштів реабілітації, за посередицтвом банківського переказу до виставника рахунку.
 3. У програмі можна взяти участь лише раз. Винятки допускатимуться, якщо сума зібраних пожертв дозволить розглянути можливість подальшого фінансування
 4. Максимальна квота в рамках одноразової фінансової допомоги –  1500 злотих, перерахована на субрахунок у вигляді цільової пожертви.
 5. Програма реалізується до часу використання коштів з бюджету Центру Допомоги Біженцям з Обмеженими Можливостями.  

§ 3 УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ

 1. Біженці, які хочуть скористатися можливостями Програми повинні підписати умову з Фондом і отримати ідентифікатор субрахунку.  
 2. Вимогою участі в Програмі являється подання заяви на дофінансування (ТУТ) з рахунком за реабілітаційні послуги, посвідчення учасника (ТУТ) та ксерокопію або скан документу  підверджуючого легальний побут в Республіці Польша (паспорт з датою перетину кордону, документ з надання номеру ПЕСЕЛЬ). 
 3. Біженець має дві можливості скористання з дофінансованої реабілітації:

 1. на його/її прохання Центр Допомоги Біженцям з Обмеженими Можливостями вказує реабілітаційний центр, який надає відповідні до стану здоров’я послуги. При цьому Біженець самостійно записується на реабілітацію, отримує і переказує до Фонду рахунок за послугу.
 2. біженець самостійно може знайти клініку або центр на території Польщі, де планує скористатися з реабілітаційних занять.
 1. Якщо Біженець знаходиться у Варшаві або в поблизьких населених пунктах (до 30 км від адміністраційних кордонів Варшави), він повинен скористатися з послуг, які надає Центр Активної Реабілітації Авалон. Можливість надання реабілітаційних послуг в іншій клініці допускається лише за умови, якщо Фонд Авалон не може загарантувати термін реабілітації.
 2. Фонд Авалон має право перевірити обрані Біженцем клініки, які свідчать реабілітаційні послуги, а також має право відмовити дофінансування реабілітації в них.
  6. Фонд надає фінансування на підставі одноразової заяви про дофінансування.  

§ 4 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністратором персональних даних являється Фонд Авалон – Безпосередня Допомога Особам з Обмеженими Можливостями, зареєстрований за адресою вул. Міхала Кайкі 80/82/1, 04-620 Варшава.
 2. Контакт з адміністратором є можливий за посередництвом електронної пошти  [email protected] і під номером телефону 666 324 328. Контакт з інспектором охорони персональних даних можливий за посередництвом електронної пошти  [email protected]
 3. Персональні дані будуть оброблятися з метою реалізації програми, а також архівізації.
 4. Дані можуть бути переказані суб’єктам, які співпрацюють з Фондом і надають послуги необхідні для належної діяльності або суб’єктам уповноваженим законом.   
 5. Надання персональних даних добровільне, але необхідне для досягення мети обробки і Програми.
 6. Суб’єкт даних має право на доступ до своїх даних, їх виправлення, обмеження обробки або перенесення своїх даних.
 7. У питаннях, не передбачених Правилами, застосовуються положення умови щодо відкриття субрахунку.
 8. Правила набувають чинності з 14.06.2022

Regulamin korzystania z ogólnopolskiego programu rehabilitacji dla Uchodźców z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych

§1 PRZEPISY OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z adresem zarejestrowania przy ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809.
 2. Program – ogólnopolski program rehabilitacji dla Uchodźców, utworzony przez Fundację ze środków finansowych zgromadzonych przez Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami, mający na celu wspierać Beneficjentów Fundacji posiadających subkonto.
 3. Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami – powołane przez Fundację Centrum, w ramach którego Fundacja udziela wsparcia obywatelom Ukrainy oraz wspiera sam kraj, poprzez darowizny rzeczowe, darowizny finansowe, pomoc w transporcie, usługi rehabilitacyjne i informacyjne.
 4. Uchodźca – obywatel Ukrainy z udokumentowaną niepełnosprawnością lub przewlekłą chorobą który zmuszony był opuścić państwo ukraińskie i przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 który zawarł – lub na rzecz, którego została zawarta – z Fundacją umowa dotycząca współpracy w zakresie założenia i prowadzenia subkonta do gromadzenia środków finansowych.
 5. Subkonto – forma wsparcia finansowego Fundacji dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Subkonto uznaje się za utworzone po nadaniu identyfikatora.
 6. Umowa – porozumienie i regulamin zawarte pomiędzy Fundacją a Uchodźcą z niepełnosprawnościami, na mocy której działa subkonto.
 7. Uczestnik – uchodźca przystępujący do Programu, wnioskujący dofinansowanie ze środków zgromadzonych przez Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami
 8. Wniosek o dofinansowanie – druk udostępniony przez Fundację, na podstawie którego Fundacja udziela dofinansowań.
 9. Usługi rehabilitacyjne – koszt turnusu rehabilitacyjnego oraz pakietu zajęć rehabilitacyjnych.
 10. Oświadczenie uczestnika – druk oświadczenia uczestnika ogólnopolskiego programu dofinansowań rehabilitacji dla uchodźców z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, udostępniony przez Fundację, w którym Uchodźca z niepełnosprawnościami wskazuje: datę przybycia do Polski, adres pobytu.
 11. Centrum Aktywnej Rehabilitacji – wyodrębnione działanie w ramach projektu Avalon Active, świadczące usługi aktywnej rehabilitacji, wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej i konsultacji dietetycznych oraz zajęć grupowych sportowych, skierowanych do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i przewlekle chorych. Działanie realizowane jest w siedzibie głównej Fundacji przy ul. Domaniewskiej 50a, w Warszawie.

§ 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 1. Program skierowany jest do Uchodźców.
 2. Dofinansowanie może zostać wykorzystane wyłącznie na cel pokrycia kosztów usług rehabilitacyjnych, w formie przelewu do wystawcy faktury/rachunku.
 3. Z Programu Uchodźca  może skorzystać wyłącznie jeden raz, chyba że budżet zgromadzonych darowizn na cel prowadzenia programu pozwoli na uwzględnienie kolejnego dofinansowania.
 4. Maksymalna wartość jednorazowego dofinansowania wynosi 1500zł, księgowane na subkoncie w formie darowizny celowej.
 5. Program jest realizowany do momentu wykorzystania środków z budżetu Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami przeznaczonych na ten cel.

§ 3 KORZYSTANIE Z PROGRAMU

 1. Uchodźcy chcący skorzystać z Programu muszą podpisać z Fundacją umowę i uzyskać identyfikator subkonta.
 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez Uchodźcę wniosku o dofinansowanie (LINK) z dołączoną fakturą/rachunkiem za usługi rehabilitacyjne, oświadczenia uczestnika (LINK) oraz kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego legalny pobyt ma terenie Rzeczypospolitej Polskiej (np. paszportu z data przekroczenia granicy, dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL).
 3. Uchodźca i może dokonać wyboru placówki świadczącej usługi rehabilitacyjne jedynie poprzez:

 1. zgłoszenie się do Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami z prośbą o wskazanie placówki świadczącej usługi rehabilitacyjne, gdzie Uchodźca następnie samodzielnie zgłasza się, zapisuje na usługi i uzyskuje fakturę/rachunek.
 2. samodzielne   znalezienie placówki, w której chciałby skorzystać z usług rehabilitacyjnych na terenie Polski
 1. W przypadku Uchodźców przebywających czasowo na terenie miasta stołecznego Warszawa lub w jego bliskiej okolicy, do 30 km w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, zobowiązani są oni korzystania z usług   świadczonych przez Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon jako placówki realizująca usługi rehabilitacyjne. W sytuacji braku zagwarantowania wolnego terminu rehabilitacji w Centrum Aktywnej Rehabilitacji Fundacji Avalon, Fundacja dopuszcza sfinansowanie usług rehabilitacyjnych świadczonych przez inne placówki.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji placówek świadczących usługi rehabilitacyjne wskazanych we wnioskach i możliwości odmówienia udzielenia dofinansowania.
 3. Fundacja udziela dofinasowania na podstawie jednorazowo złożonego wniosku o dofinansowanie.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z adresem zarejestrowania przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email [email protected], nr tel. 666 324 328. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu, jak również w celu archiwizacji.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Fundacją, świadczącym  usługi niezbędne do prawidłowej działalności lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania i celów Programu.
 6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują zapisy zawarte w Umowie dotyczącej założonego subkonta.  
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14.06.2022r.