Przejdź do głównej zawartości
Na grafice logotypy Fundacji avalon oraz Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czas czytania: 5 min

Ogłoszenie badania do kampanii społecznej

Aktualizacja z dnia 31.10.2023: ze względu na duże zainteresowanie ogłoszeniem termin składania ofert został przedłużony do dnia 6 listopada 2023 roku.

Fundacja Avalon ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie badań w ramach kampanii społecznej Niepełnosprawni Niezauważalni?.

Badanie powinno być skonstruowane na zasadzie – dwóch fal: pierwsza będzie miała na celu zbadanie opinii odbiorców a następnie druga powinna sprawdzić tę samą opinię po emisji kampanii.

Celem badania jest sprawdzenie czy kampania wpłynęła na zmianę postaw społecznych.

I fala badania: XI 2023
II fala badania: I 2024

Założenia i cele kampanii:

Kampania ma promować ideę otwartości na osoby doświadczające różnych rodzajów niepełnosprawności w przestrzeni publicznej, zawodowej i społecznej. Chcemy uzmysłowić, że stanowią integralną i równoprawną część społeczeństwa, a ich potrzeby nie są odmienne od potrzeb pozostałej, pełnosprawnej części społeczeństwa. Zależy nam też na objaśnianiu, jak wygląda życie z niepełnosprawnością, z jakimi wyzwaniami się takie osoby mierzą, jakie napotykają trudności, na czym im zależy w kontekście realizowania swoich potrzeb – w sposób naturalny i neutralny. Wiemy, że różnice są zazwyczaj bardzo powierzchowne i to chcemy uzmysłowić innym. Bardzo często osoby pełnosprawne nie wiedzą, w jaki sposób zwracać się do osoby z niepełnosprawnością, jak się wobec niej zachować, jak zbudować normalną relację. W kampanii ukażemy bohaterów, o różnych rodzajach niepełnosprawności, różnej płci, na innym etapie życia, w innej sytuacji życiowej i roli społecznej – ma to pomóc w pokazaniu społeczeństwu, że OzN mogą być współpracownikami, kolegami, przyjaciółmi, partnerami – na równych zasadach.

Rzeczywistość może wyglądać inaczej niż obecnie. Odbiorcy pełnosprawni zobaczą, że OzN są integralną częścią społeczeństwa, nabiorą większej otwartości na kontakty z OzN, zrozumieją też, że od nich może się zacząć społeczna zmiana; Rodziny OzN zmienią swoje postawy, widząc pozytywne, prawdziwe przykłady OzN realizujących się w różnych aspektach życia społecznego: w sferze pracy, sportów, rodziny, edukacji, obecności w mediach, relacji koleżeńskich między rówieśnikami; będą mniej uzależniać OzN od siebie oraz będą wzmacniać w nich poczucie własnej wartości oraz odwagi i otwartości. Odbiorcy z niepełnosprawnością zobaczą, że osób takich jak one jest bardzo dużo i że na ich wzór mogą przełamywać swoje ograniczenia i bariery wewnętrzne, by podejmować aktywność w wielu płaszczyznach. Bohaterami będą zarówno OzN, jak i osoby pełnosprawne.

Grupa docelowa:

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa polskiego ze szczególnym naciskiem na trzy poniższe grupy odbiorców (dla każdej z tych grup, kampania powinna realizować konkretne, inne cele):

  • osoby pełnosprawne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rodziny, opiekunowie i bliscy osób z niepełnosprawnościami

Bohaterowie kampanii:

Bohaterami kampanii ma być około 15 osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami i pełnosprawne. Bohaterowie będą zróżnicowani pod kątem demograficznym, ale i rodzajów niepełnosprawności, bowiem często niepełnosprawność mylnie kojarzy się jedynie z poruszaniem się na wózku. Często niepełnosprawność może być niewidoczna na pierwszy rzut oka, przez co często osoby doświadczające jej w taki sposób spotykają się z nieprzychylnymi i bardzo nieprzyjemnymi reakcjami otoczenia. Zależy nam także na ukazaniu niepełnosprawności sensorycznej. Przekaz będzie tworzyła narracyjna opowieść, wywołująca różne emocje prowadzące do zmiany społecznych postaw oraz większej integracji społecznej. Emocje te mogą oscylować wokół wzruszenia, radości, poruszenia, zaskoczenia, inspiracji, ale też sprzeciwu i chęci podjęcia działań na rzecz przemiany. Wszystko to ma prowadzić do promocji pozytywnych wzorców i zachowania pełnego szacunku i wyrozumiałości wobec siebie nawzajem. Materiały oparte będą o elementy wzruszających scen ukazujących chwile trudności, ale także uśmiechu i szczęścia, które związane jest z życiem codziennym.


Opis spodziewanego oddziaływania projektu

Celem i hasłem oraz przekazem całej kampanii będzie wzmocnienie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami oraz otwarcie na jak największe zrozumienia dla zmian społecznych dążących do włączania OzN do życia społecznego na podobnym jak nie takim samym poziomie.

Projekt ma pokazać społeczeństwu, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami, tak jak każda osoba, mogą być wartościowe, potrzebne, z sukcesem podejmować najróżniejsze role społeczne i nawiązywać relacje.

Dzięki kampanii:

  • odbiorcy pełnosprawni zobaczą, że osoby z niepełnosprawnością są integralną częścią społeczeństwa., że na równych prawach realizują swoje plany życiowe oraz nabiorą większej otwartości na kontakty z osobami z niepełnosprawnością, zrozumieją też. , że od nich może się zacząć społeczna zmiana;
  • rodziny osób z niepełnosprawnością zmienią swoje postawy wobec nich widząc pozytywne, prawdziwe przykłady osób z niepełnosprawnościami realizujących się w różnych aspektach życia społecznego: aktywnych ludzi aktywnych w sferze pracy, sportów, rodziny, edukacji, obecności w mediach, relacji koleżeńskich między rówieśnikami i dzięki temu będą mniej uzależniać osoby z niepełnosprawnością od siebie oraz będą wzmacniać w nich poczucie własnej wartości oraz odwagi i otwartości. Ma to pomóc im w dostrzeżeniu, że niezależne życie osób z niepełnosprawnością jest bardzo ważne – w takim zakresie, na jaki pozwala poziom sprawności;
  • odbiorcy z niepełnosprawnością zobaczą, że osób takich jak one jest bardzo dużo i że na ich wzór mogą przełamywać swoje ograniczenia i bariery wewnętrzne by podejmować aktywność w wielu płaszczyznach.

Sposób pomiaru wskaźnika rezultatu

Badanie opinii publicznej metodą CAWI – w celu dokładnego zmierzenia efektu kampanii jaką ma być zmiana postaw należy przeprowadzić badanie statystyczne na reprezentatywnej grupie dla odbiorców kampanii. Takie badanie będzie prowadzone w dwóch falach (na początku i na końcu kampanii) przez wybrany, renomowany ośrodek badawczy działający na terenie Polski i prowadzący badania ilościowo-jakościowe.

Oferty na realizację badań należy przesłać na adres [email protected] do 31 października 2023 roku. Wykonawca zostanie wyłoniony do 10 listopada 2023 roku. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonania wyboru wykonawcy.