Przejdź do głównej zawartości
uśmiechnięta kobieta obejmuje uśmiechniętego mężczyznę
Czas czytania: 4 min

Świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom

Osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, przysługuje stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 18 listopada 2013 roku, szereg świadczeń, w tym m.in. uprawnienie do:

  • zasiłku pielęgnacyjnego,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • dodatku do zasiłku rodzinnego.

Każde ze świadczeń charakteryzuje się dla uprawnionego określonymi korzyściami, lecz jego uzyskanie wymaga spełnienia określonych kryteriów.

Uwaga!

Wniosek o wspomniane świadczenia składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Zasiłek pielęgnacyjny

Najważniejszą cechą wskazanego świadczenia, jest możliwość jego uzyskania bez spełnienia żadnego kryterium dochodowego. O zasiłek ten mogą się ubiegać dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia, osoby z orzeczonym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tym drugim przypadku niepełnosprawność musi powstać przed ukończeniem 21 roku życia.

Wysokość zasiłku wynosi obecnie około 150,00 zł miesięcznie i jest on przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki.

O zasiłek ten nie będą mogły się ubiegać osoby uprawnione do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego, osoby przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie i opiekę oraz osoby, których członkowie rodziny otrzymują zagraniczne świadczenie na pokrycie kosztów opieki i pielęgnacji niepełnosprawnego.

Świadczenie pielęgnacyjne

Do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego uprawnieni są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni osób niepełnosprawnych, którzy w celu zapewnienia im opieki, zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Co warto podkreślić, o przedmiotowe świadczenie może ubiegać się również osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Stan taki dotyczy jednak tylko sytuacji, gdy brak jest osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad niepełnosprawnym.

Wysokość świadczenia przewyższa w tym momencie kwotę 500,00 zł miesięcznie, a warunkiem jego otrzymania jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub też orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.

Nie ma kryterium finansowego warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wniosek o jego przyznanie zostanie jednak odrzucony w przypadku w którym m.in. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie również, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim (chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). Wniosek podlega oddaleniu także, gdy osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Osoba pod opieką której pozostaje osoba niepełnosprawna, pobierająca zasiłek rodzinny jest uprawniona do wypłaty z tego tytułu specjalnego dodatku. Przysługuje on rodzicom lub opiekunowi prawnemu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Konieczne w tym przypadku jest jednak spełnienie kryterium finansowego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego jest różny w zależności czy stanowi premię na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego czy też dodatek z tytułu z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego. W pierwszym z wymienionych przypadków dodatek wynosi 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 80,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia (maksymalnie do 24 lat). W drugiej natomiast opisanej sytuacji, premia jest równa 170 zł miesięcznie na każde dziecko (maksymalnie 340 zł).

Inne możliwe do uzyskania świadczenia

System opieki społecznej gwarantuje również szereg dodatkowych świadczeń, których uzyskanie nie jest uzależnione od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Są to między innymi świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek opiekuńczy, które jednak z uwagi na fakt, że tylko pośrednio dotyczą problematyki niepełnosprawności zostaną opisane w odrębnym artykule.

Mecenas Mateusz Nowicki

www.duzeodszkodowania.com

[email protected]

Powiązane artykuły