Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w ramach subkont 2

Zmiana Regulaminu gromadzenia i wydatkowania  środków pieniężnych w ramach subkont beneficjentów w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Avalon.


W celu doprecyzowania zapisów regulaminu, zgodnie z pkt 21 regulaminu informujemy o zmianie pkt 16 i 17 regulaminu.  

Pkt 16 otrzymuje brzmienie:

16. 

a. Po wygaśnięciu/rozwiązaniu Porozumienia Beneficjent ma dodatkowych 60 dni kalendarzowych, liczonych od daty wygaśnięcia/rozwiązania Porozumienia na wykorzystanie zgromadzonych na jego subkoncie środków, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

b. W przypadku śmierci Beneficjenta – z zastrzeżeniem pkt 16c Regulaminu - środki zgromadzone na jego subkoncie zostają do dyspozycji Rodziny przez okres 180 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgonu.

c. Rodzina lub opiekun prawny Beneficjenta poinformuje Fundację - drogą mailową, telefoniczną lub listowną - o śmierci Beneficjenta w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty zgonu.

d. Po  upływie powyższych okresów lub w przypadku braku informacji z pkt 16c w termie, środki zgromadzone na koncie Beneficjenta będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

 

Pkt 16 otrzymuje brzmienie:

17. W przypadku śmierci Beneficjenta, wpłaty darowizn otrzymane po dacie zgonu będą przeznaczone przez Fundację na rzecz innych Beneficjentów lub zostaną wydatkowane w inny sposób zgodnie ze statutem Fundacji.

- W przypadku gdy data zgonu zawiera się w okresie 01.01-31.04 (okres przekazywania przez podatników 1% podatku), przy księgowaniu otrzymanych wpłat, w przypadku braku możliwości ustalenia szczegółowej daty wpłaty, Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.

Odsłony: 5030
Ulotkę wygenerowano: 110
Ulotkę wysłano mailem: 0